Llicència d'ús

09/03/2017 | Opendata
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La finalitat d'aquesta llicència és la de contribuir a la reutilització de la informació dels organismes del sector públic i facilitar la seua distribució i tractament per part de tercers, tant per a fins comercials com no comercials. Els programes o mòduls que les tracten han d'estar sotmesos també al mateix tipus de llicència i només es podran reutilitzar sota les mateixes condicions.

La còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació, combinació o qualsevol altre tractament o distribució de les dades emparades per aquesta llicència pot fer-se lliurement per tots aquells agents que tinguen un interès legítim. Aquests agents han de fer constar, en el lloc on les dades es reutilitzen, els extrems següents:

  • La font de la qual s'han obtingut les dades. Aquesta indicació s'ha de fer incloent-hi en la menció a l'origen de les dades l'expressió literal: "Universitat Jaume I (Open Data)".
  • S'ha d'indicar la data d'obtenció de les dades objecte de reutilització.
  • S'han d'indicar els processos, tractaments o manipulacions a què s'han sotmès les dades per a la seua reutilització.

Les dades emparades per aquesta llicència no poden ser utilitzades de manera que el seu sentit original quede desnaturalitzat, ni es pot indicar o suggerir que la Universitat Jaume I és responsable de la reutilització que se n'haja fet.

La reutilització de les dades és responsabilitat exclusiva d'aquells que les fan servir per als seus propis fins, els quals han de respondre davant de tercers dels danys que es puguen derivar d'aquella reutilització.

Al marge del que s'ha indicat explícitament en la present llicència, la reutilització de les dades de la Universitat Jaume I haurà de complir el que preveu la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i estarà sotmesa al règim sancionar previst en l'article 11 de la dita llei.

Aquesta llicència va ser aprovada per resolució del rector de la Universitat Jaume I de 4 de novembre de 2013.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions