UJI

Navegació segons la llei de transparència

Última modificació: 30/09/2019 | Font: SG

9.1 Información económica, pressupostària i estadística

9.1.a. Contractes

9.1.b. Dades estadístiques de contractació

9.1.c. Convenis

9.1.d. Encomanes de gestió

9.1.e. Subvencions i ajudes públiques

9.1.f. Pressupostos

9.1.g. Retribucions del personal

9.1.h. Graus d'execució

9.1.i. Comptes anuals

9.1.j. Deute públic

9.1.k. Període mitjà de pagament

9.1.l. Inventari

9.1.m. Despeses de caixa fixa

9.1.n. Cost de campanyes de publicitat

9.1.o. Enquestes i estudis d'opinió

9.1.p. Comptes bancaris

9.2 Informació de rellevància jurídica

9.2.a. Normativa vigent

9.2.b. Memòries i informes dels expedients de regulació de normes

9.3 Informació institucional, organitzativa i de planificació

9.3.a. Estructura organitzativa

9.3.b. Plantilla orgànica de places i llocs de treball

9.3.c. Relació de llocs de treball o places de personal eventual

9.3.d. Oferta anual d'ocupació pública

9.3.e. Convocatòries d'ocupació pública

9.3.f. Resolucions de compatibilitat

9.3.g. Relació actualitzada de procediments administratius

9.3.g.1. Planes i projectes institucionals

9.3.g.2. Seu electrònica

9.3.g.3.Procediment per a queixes i reclamacions

Bústia

Sindicatura de Greuges

9.3.h. Cartera de serveis

9.3.i. Informació sobre òrgans i sindicats

9.3.j. Planes i programes anuals

9.3.k. Informes d'avaluació i qualitat

9.3.k.1. Ránkings

9.3.k.2. Satisfacció amb els graus i professors

Informació proporcionada per: Secretaria General