Canal de denúncies

02/06/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Canal de Denúncies és el canal intern a través del qual qualsevol persona podrà comunicar qualsevol fet o conducta irregular, il·lícit o delictiu produït en el si de la Universitat Jaume I i les seues entitats dependents.

Àmbit d’actuació

Aquest canal es configura com canal de denúncies intern regulat en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió.

L'òrgan encarregat de la recepció de les denúncies és la Secretaria General. Aquesta determinarà la persona o les persones idònies per a ser encarregades de la investigació dels fets denunciats.

Requisits i denúncies anònimes

El canal intern de denúncies consistirà en el següent formulari web http://www.canaldenuncies.uji.es

El formulari permet la presentació de denúncies anònimes, encara que és possible la identificació de la persona denunciant, i haurà de fer constar en el formulari la següent informació:

 1. Dades de la persona denunciant (opcional): nom i cognoms, NIF, NIE o passaport, i almenys un mitjà de contacte, número de telèfon o correu electrònic.
 2. Identificació, sempre que siga possible, de la persona o persones denunciades: cal indicar la major quantitat de dades possible per a permetre’n la identificació (nom i cognoms, càrrec, etc.). 
 3. Exposició dels fets denunciats de la manera més detallada possible.
 4. Documentació, si escau, o qualsevol evidència, informació o element de prova que facilite la verificació dels fets denunciats.

El Canal de Denúncies garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat de la persona comunicant. Cal tenir en compte que en el cas de denúncies anònimes, no serà possible rebre contestació ni informació sobre la tramitació o estat de la denúncia.

Funcionament

La persona denunciant rebrà un justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies des de la recepció de la denúncia.

Les actuacions s'estendran per un període màxim de tres mesos des del justificant de recepció, que podria ampliar-se a sis quan siga necessari a causa de circumstàncies específiques del cas, en particular la naturalesa i la complexitat de l'objecte de la comunicació, que puguen justificar aquesta ampliació.

Quan els fets pogueren ser indiciàriament constitutius de delicte es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat. En el cas que els fets afecten els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

En el cas que s'incloguen dades personals en les comunicacions o informacions rebudes, els mateixos seran tractats de forma reservada amb la finalitat de dur a terme les tasques d'anàlisis i investigació dels fets.

La informació detallada sobre el tractament i els drets que la normativa reserva a les persones interessades pot consultar-se en la pàgina web de Tractaments de dades en la Universitat Jaume I.

Vies alternatives

La denúncia també pot tramitar-se a través de les següents vies:

 1. Per correu postal:
  Universitat Jaume I
  Canal de denúncies
  Edifici de Rectorat
  Avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n
  12071 – Castelló de la Plana
   
 2. Per correu electrònic: 
  canaldenuncies@uji.es
   
 3. Verbalment, per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu (+34 964 729 018). A sol·licitud de la persona denunciant, també podrà presentar-se mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de 7 dies.

  Si escau, s’advertirà a la persona que la comunicació serà gravada i se li informarà del tractament de les seues dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

Així mateix, per a la denúncia de qualsevol conducta irregular o possibles supòsits de frau pot utilitzar-se el canal extern que facilita l’Agència Valenciana Antifrau

Bústia de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau

Si es tracta de possibles supòsits de frau pot utilitzar-se el canal que facilita el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA).

Comunicació d’informació sobre fraus o irregularitats que afecten fons europeus.

Informació proporcionada per: Secretaria General