Currículum vitae

25/07/2018 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El curriculum vitae continua sent una de les eines més importants per a buscar ocupació, tant de forma activa (autocandidatura) com a passiva (resposta a una oferta).

Consisteix a presentar per escrit, de forma breu, resumida i ordenada, les vostres dades personals, formatius i laborals. Recorda que un bon currículum ha de ser concret, estructurat, clar i positiu.

El currículum vitae compleix fonamentalment tres funcions:

 • Presenta't i capta l'atenció i interès del reclutador per a una possible entrevista posterior.
 • Dóna informació sobre tu mateix.
 • Després de l'entrevista , recordarà al seleccionador aquelles dades que millor parlen de tu.

No obstant això, no has de perdre de vista el vertader objectiu del curriculum, que és aconseguir que et citen per a una entrevista.

Algunes normes bàsiques per a elaborar un bon CV

Dels teus punts forts, el currículum ha de ressaltar aquells que s'ajusten al perfil sol·licitat per l'empresa o que són necessaris per a realitzar el treball que pretens aconseguir. Per tant, és essencial que personalitzes el teu currículum vitae segons el lloc o l'empresa a què va destinat. En definitiva, has de destacar, però sense mentir ni exagerar, aquells aspectes del teu historial que poden ser més rellevants per a cada oferta concreta.

A més, has de tindre en compte les següents normes bàsiques:

Quant al contingut:

 • És concís, breu i clar: sol recomanar-se que, com a màxim, ocupe dos fulls.
 • És positiu.
 • Si tens experiència i coneixements en diverses àrees, no faces un únic currículum per a tots els treballs al què et presentes: personalitza'l per a cada cas.
 • Destaca únicament aquelles dades sobre la teua formació, experiència, etc. que estan relacionats amb el lloc de treball que sol·licites.
 • Tria, en funció del lloc al que optes, el tipus de curriculum vitae que més convinga.
 • Si busques la primera ocupació, àmplia els continguts, assignatures, matèries i la resta de coneixements professionals que has adquirit i, sobretot, les pràctiques i col·laboracions que has realitzat.
 • Si creus que l'apartat de formació és breu, estén-te més en l'apartat d'experiència laboral: comenta les competències que has adquirit amb cada lloc de treball que has ocupat.
 • No oblides deixar clar com poden contactar amb tu: inclou un o diversos telèfons i l'adreça de correu electrònic.

TIPUS DE CURRICULUM

 • FUNCIONAL O TEMÀTIC: prescindeix de dates i agrupa les activitats o funcions desenvolupades en blocs independents, als quals es posa títol (per exemple, "experiència en el tracte amb persones"). L'avantatge d'aquest tipus de currículum és que posa l'èmfasi sobre les habilitats necessàries per a ocupar un determinat lloc de treball. Així resulta més pràctic per al seleccionador, ja que d'una sola ullada pot comprovar les competències de la persona en un àrea determinada. A més, si tens llacunes (heu estat temps sense treballar, en cas d'acomiadament, etc.) és la millor forma que passen desapercebudes en el currículum. No obstant això, si tens poca experiència, et convé més un currículum cronològic.
 • CRONOLÒGIC: a l'hora de redactar, es posa l'èmfasi en el factor temps i es mostren els esdeveniments de manera ordenada. L'ordre pot ser el natural (del més antic al més nou), o es pot començar pel més recent, en aquest cas es denomina currículum INVERS. L'avantatge del currículum cronològic és la possibilitat de veure l'evolució des del principi fins al moment present. A diferència d'aquest, el currículum invers permet destacar l'últim que s'ha realitzat. Si l'última experiència i formació és la més adequada al lloc, seria interessant redactar un currículum invers.
 • MIXT o COMBINAT: El currículum combinat o mixt és una mescla del cronològic i el funcional, i és el més complet de tots, encara que difícil d'elaborar. Permet organitzar la informació per àrees professionals o temàtiques i seguir una certa cronologia en cada un d'aquests apartats.
 • EUROPASS: Davant dels problemes derivats de la lliure circulació de treballadors, la Comissió Europea va elaborar un model comú de curriculum vitae europeu (Recomanació de la Comissió d'11 de març de 2002). Aquest és el model que proposa la Unió Europea per a unificar les candidatures d'ocupació d'aquells que vulguen treballar en diferents països del continent. El model està compost per cinc documents: CV i passaport de llengües, que els realitza el candidat o candidata, i el document de mobilitat, el suplement al títol superior i els certificats corresponents, que els expedeixen les autoritats educatives. Pots accedir a l'aplicació per a crear la teua EUROPASS online en la pàgina de l'European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), o bé descarregar-te des del mateix lloc una plantilla en format Word.
 • CURRICULUM 2.0: Els curriculum que es manegen en la Web 2.0 són molt més visuals, de vegades esquemàtics, però sobretot molt més diversos i variats. Això implica que el teu curriculum es va a veure condicionat d'una banda per la creativitat que sigues capaç de desenvolupar, així com la teua capacitat de síntesi, i per les qualitats de les diferents eines disponibles en internet, per un altre costat. No dubtes a provar moltes eines diferents, a realitzar molts models del teu curriculum per a esbrinar quin et convenç més i no temes ser innovador.

ESTRUCTURA DEL CURRICULUM

El curriculum vitae ha d'incloure una sèrie d'apartats, l'ordre dels quals variarà segons les característiques del teu historial i dels requisits del lloc de treball. És a dir, es tracta de destacar tant en el contingut com en la forma tot allò que et pot beneficiar. Per exemple, si en l'oferta s'especifica com a requisit ser Diplomat en Ciències Empresarials i tenir un alt nivell d'alemany, però no diu res sobre formació complementària, pots optar per posar l'apartat dels idiomes just després de l'apartat de formació acadèmica i abans de la formació complementària.

També has d'adaptar l'ordre dels apartats en funció de les teues característiques. Així, si tens una gran formació però poca experiència, pots optar per col·locar en primer lloc l'apartat de formació, i viceversa. Si tens molta experiència però poca formació o, en l'oferta d'ocupació és requisit un mínim d'experiència, destaca aquest apartat col·locant-lo abans que el de formació.

Per tot açò, encara que a continuació et donarem unes pautes per a elaborar el teu currículum, el millor és que acudisca al personal especialista que t'aconselle en funció de les teues circumstàncies personals i de les característiques de l'oferta de treball. Si vols que la nostra técnica d'orientació professional t'ajudi, pots demanar cita a través de https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/io/Informacio-usuaris/

ELS APARTATS BÀSICS D'UN CURRICULUM VITAE SÓN:

Dades personals

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement. El lloc de naixement és opcional: eviteu posar-lo si creus que et pot perjudicar.
 • Telèfon mòbil (Imprescindible), fix (opcional).
 • Correu electrònic: actualment la via més utilitzada perquè es posen en contacte amb tu.
 • Perfil en xarxes socials.
 • Blog o pàgina web.
 • Quant a la foto, és una decisió optativa i personal, encara que se sol recomentar incloure-la. En aquest cas ha de ser una foto tipus carnet recent.

Perfil professional o extracte

 • Resumeix en un sol concepte el teu perfil professional i destaca'l en el teu curriculum prop del teu nom. Es tracta d'una declaració de la teua professió o del lloc al que desitges accedir. Per exemple: Josép Carbonell Maciá – Advocat laboralista. Àngela Messeguer Porcar – Arquitecta tècnica. Etc. A més, afegir un resum és una manera ràpida i senzilla de destacar la teua experiència i els teus interessos. És un apartat optatiu i fa referència a una afirmació en què s'estableix de manera clara, concreta i concisa a quin tipus de treball s'opta.

Formació reglada o acadèmica

 • La formació reglada, denominada també acadèmica, és aquella que condueix a l'obtenció d'un títol oficial.
 • Afegir hipervínculos és molt positiu per a donar més informació sense “embrutar” l'aparença del document.
 • En aquest apartat s'inclouen els estudis realitzats: títol aconseguit i especialitat, centre on s'han cursat els estudis i data de començament i final.
 • Si la qualificació que has obtingut és molt bona, incloure-la pot ser favorable. Fins i tot es poden especificar les matèries en què s'han obtingut millors qualificacions, si tenen relació amb el lloc a què aspires. No obstant això, si les teues notes no són excepcionals, és millor que no faces cap referència a elles.

Idiomes

 • És un complement important de valoració. Fins i tot en els llocs en què no es requereixen, si domines algun idioma, és millor dir-ho. Si, al contrari, no saps cap idioma, és preferible que ometes aquest apartat.
 • No cal detallar els anys que has estudiat, sinó el nivell que heu aconseguit en conversa, lectura i escriptura. Si tens algun títol o diploma significatiu o has realitzat alguna estada en l'estranger, pots esmentar-ho també.
 • Si el lloc a què aspires és per a treballar en aquelles comunitats autònomes que tenen llengua cooficial, has de fer constar el nivell que posseeixes.

Coneixements Informàtics

 • Com en "Idiomes", has d'incloure els coneixements dels programes informàtics que maneges i/o conegues, amb els quals hages treballat, i indicar el nivell que posseeixes: tècnic (expert), nivell d'usuari, etc.

Experiència professional

En aquest apartat s'inclou la informació relativa en els treballs que has exercit. Pots incloure-hi no sols els treballs que has realitzat mitjançant un contracte laboral, sinó també altres activitats que hagen suposat per a tu una iniciació, entrenament o preparació professional: Practicum, pràctiques formatives lliures, beques de col·laboració o de recerca, voluntariats, treballs "d'estudiant" (per exemple, impartir classes particulars), tasques en associacions d'estudiants, culturals, esportives, socials, etc.

Cal tenir en compte que no estàs obligat a mencionar totes les teues experiències: has de seleccionar les informacions més adequades en funció de l'oferta a la qual et presentes. Per a açò, pregunta't: són imprescindibles?, són rellevants per al lloc que desitge?, serveixen per a teu propósit d'obtenir una entrevista personal per a aquell lloc?

En el currículum, en relació a l'experiència cal incloure-hi:

 • Mes i any en què es va iniciar i es va finalitzar el treball o activitat, utilitzant el mateix criteri en tot el currículum.
 • Denominació del lloc exercit (si té denominació): aquesta dada sol ser el més important i per açò fa falta que ho destaques gràficament.
 • Nom de l'empresa (i departament on has treballat, si vols) i localitat.
 • Funcions exercides.
 • Habilitats adquirides i/o desenvolupades: només en el cas que tingues poca experiència; en cas contrari, és millor parlar de les habilitats en la carta de presentació.

Formació no reglada o complementària

La formació no reglada es refereix a seminaris, cursos, congressos, presentacions, etc. En general, activitats que suposen una formació complementària.

Has de fer constar el títol obtingut, el centre o entitat organitzadora, les hores cursades i el lloc i la data en què els has realitzat. No obstant això, menciona'ls només si estan relacionats amb el lloc.

Publicacions (opcional)

Si has publicat algun article o crítica, o has obtingut algun premi, beca o distinció que es relaciona amb l'objectiu professional, has d'incloure expressament un apartat que es denomine "publicacions", "premis", etc. Ara bé, si les publicacions són poques, poc rellevants o no tenen relació amb l'objectiu professional i amb el lloc al que optes, és millor que les inclogues dins d'un altre apartat.

D'altra banda, l'ordre que ocupa l'apartat "publicacions" dins de l'estructura del curriculum vitae variarà en funció de la major o menor rellevància que tinga respecte al lloc de treball.

Competències professionals

La següent informació es pot incloure d'una forma més o menys indirecta en competències professionals:

 • Disponibilitat horària i mobilitat geogràfica: és interessant fer constar si només estàs disponible a temps parcial, si no estàs disposat a viatjar, etc.
 • Publicacions, distincions, premis, etc. (si són poques, poc rellevants o no tenen relació amb el lloc).
 • Activitats culturals i esportives.
 • Aficions. En cap cas has d'incloure esports o activitats que suposen un risc físic o que requerisquen una dedicació intensiva.
 • Organitzacions, ONG o associacions a què pertanys.

Quant a les referències, també es poden incloure en aquest apartat o, per la seua rellevància, en un punt aparte. Tens dues possibilitats:

1. Incloure noms de persones (empresaris, caps, professorat, etc.) que poden donar informació sobre tu. Cal incloure l'adreça completa i el número de telèfon. Prèviament, cal obtenir d'aquestes persones el permís corresponent.

2. Pots ometre la informació anterior i posar únicament: "Les referències de persones que puguen recolzar/avalar les afirmacions contingudes en aquest currículum s'aportaran en cas que se sol·liciten". Mai esments com a avalistes familiars o persones que no et coneixen des del punt de vista acadèmic o laboral.

EINES ONLINE PER Al CURRICULUM

En l'actualitat internet s'ha convertit en el principal mitjà per a la cerca d'ocupació. Les eines, serveis i portals d'ocupació es reinventen constantment amb la finalitat d'explotar totes les possibilitats que ofereix internet. Per això, és interessant conèixer aquestes eines i la seua aplicació en la cerca d'ocupació.

A continuació et proposem uns exemples d'aquestes eines que pots aplicar a la teua curriculum:

 • Presentació: consisteix a presentar el teu currículum a través de diapositives. Aquest mode de presentar la informació  pot ser molt beneficiós para determinats perfils professionals ja que permet inserir imatges, música, hiperenllaços…
 • Infografia: consisteix a presentar la informació d'una manera molt visual mitjançant gràfics. Proporciona una visió global de la informació que estem mostrant en el nostre curriculum. A continuació pots provar distintes ferramentes possibles per a fer un currículum amb infografies. Són eines en línia, i senzilles d'utilitzar. La gran majoria requereixen un compte en Linkedin, per tant, si no teniu encara, est és el moment per a crear-lo: cvgram.me, visualize.me, re.vu, Resumup.com, Kinzaa, Vizify
 • Google maps: Consisteix a marcar els punts geogràfics on has treballat, vas assistir a un congrés, vas realitzar un curs…etc. Aquesta manera de presentar la informació pot ser innovador i útil per a les persones que han viatjat molt i creuen que açò els pot beneficiar per al lloc de treball que volen aconseguir. No obstant això, aquest nou model també té molts detractors a causa que la consulta d'informació pot resultar poc operativa per al seleccionador.
 • Blog-currículum: Els blogs són eines realment versàtils. Permeten crear una pàgina web pròpia amb distints propòsits (personal, professional, etc.) amb informació que s'ordena cronològicament i que apareix publicada en forma d'articles (post o entrades). No obstant açò, també és explotada com a pàgina web estàtica on publicar informació personal com pot ser el CV. Més tard, podreu fer referència a ell en les xarxes socials o en el curriculum tradicional per a atraure visites.
 • Video currículum: aquest mode de presentar la informació s'ha anat obrint un buit els últims anys. D'una manera breu, clara i concisa,consisteix a presentar la informació que vols transmetre-li al seleccionador. Aquest model és molt útil per a certs llocs de treball en què les habilitats socials i el tracte amb els clients és un factor clau. Si t'interessa aquest tipus de currículum en la xarxa trobaràs infinitat de pàgines web, blogs, etc., en els quals es donen consells per a obtenir un bon resultat. Ací et deixem un parell d'ells que ens han agradat especialment: 
 • Tweetcurriculum: aquesta idea consisteix a crear un currículum a través de tweets en els quals apareguen les etiquetes o hashtags adequats en funció del camp en el qual busquem ocupació. Aquest nou model ha creat bastant polèmica, ja que presenta algunes limitacions com que no es poden superar els 140 caràcters i açò comporta el rebuig per part d'alguns seleccionadors. Pots trobar un exemple de Tweetcurriculm en la plataforma TwiCVer. No obstant això, potser el més adequat siga utilitzar Twitter com una eina més de difusió del teu curriculum en línia i no com per a crear-lo.
 • Núvol de tags: els núvols d'etiquetes són conjunts de paraules en una imatge que s'han extret de documents o pàgines. Poden ser molt útils per a inserir-los en currículums web o en perfils de xarxes socials, a manera de resum del nostre currículum. Hi ha diverses ferramentes que ens permeten crear-les en línia:
 • Codis QR: També denominats Codis BIDI. Es tracta d'un sistema de codificació d'una adreça web o URL. Aquest sistema genera una imatge quadrada composta per píxels que, mitjançant el seu escaneig amb un programari específic, és capaç de redirigir als reclutadores al nostre curriculum en el web, per exemple, en un blog, o en una xarxa social professional com és LinkedIn. Et deixem amb una llista d'algunes plataformes que et permetran crear-los de forma senzilla:

A pesar de totes les innovacions que estan apareixent en els últims anys no podem deixar de costat el currículum clàssic. No obstant això, gràcies a determinats programes i eines podem fer que aquest siga més atractiu i diferenciar-nos així de la resta de candidats. D'algun ja hem parlat, però ací teniu alguns exemples d'aquests programes: Comoto, Cuvitt, Visualize.me, Slide Rocket, Do You Buzz, Resumonk, Inresu.me, VisualCV, ResumUP, TwiCVer, Easy-cv, Re.vu, Vizify, About.me

L'elecció sobre el model que triem per a presentar la nostra informació és completament personal. Cadascun ha de reflexionar sobre el model que el beneficia més a l'hora de ressaltar els seus punts forts i en funció del lloc de treball i tipus d'empresa a la qual estiga optant.

Exemples de curriculum vitae

Curriculum vitae funcional (Arxiu de Word)
Curriculum vitae funcional 2 (Arxiu de Word)

Curriculum vitae cronològic (Arxiu de Word)
Curriculum vitae cronològic 2 (Arxiu de Word)

Curriculum vitae mixt (Arxiu de Word)
Curriculum vitae basat en infografia (Arxiu de Word)

Curriculum nomalitzat de l'investigador/a (Arxiu PDF)