Carta de presentació

19/07/2018 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La carta de presentació o carta de sol·licitud era, fins a fa relativament poc, una de les principals eines a l'hora de buscar ocupació. De fet, encara avui continua tenint certa importància en alguns àmbits, tal com us mostrarem a continuació. Però primer vegem que es tracta.

La carta de presentació s'utilitza tant en la busca activa com en la busca passiva i sempre ha d'enviar-se acompanyada del curriculum vitae, ja que serveix com a targeta de visita.

La seua funció és la de presentar-te, explicar breument el contingut del curriculum vitae, despertar l'interès del lector (seleccionador) i convèncer-lo que te eres el candidat o candidata idoni per a cobrir determinat lloc. Per a això heu de deixar clar para quin lloc t'estàs oferint. A més, mai sobra comentar breument perquè tens interès per formar part d'aqueixa empresa en concret (què et pot oferir?), així com destacar allò en què es beneficiaria l'empresa si es decideixen per contractar-te (què pots oferir-li tu?).

L'objectiu últim, doncs, serà el mateix que el del curriculum: aconseguir que t'incloguen en el procés de selecció o que et citen per a una entrevista.

En la pràctica, els tipus de carta més utilitzats són les que responen a una oferta o anunci de treball (busca passiva) i les cartes que presenten una autocandidatura espontània (busca activa). No obstant això, has de tenir en compte que amb l'us de les TIC, el paper s'ha vist relegat a un segon pla i, per tant, les cartes de presentació serán substituïdes pels correus electrònics a les quals s'adjunta el curriculum vitae, és a dir, el text de la carta de presentació anirà introduït en el cos de l'e-mail directament, i aquest ha de ser encara més breu si és possible.

En general, la redacció d'una carta de presentació ha de seguir unes normes bàsiques. Et presentem algunes recomanacions:

 • Ha de ser personalitzada: que el destinatari note que has escrit la carta o l'e-mail expressament per a la seua empresa.
 • Has de dirigir-te a una persona concreta. Si no coneixes el nom del responsable de contractació, envieu-la al departament de personal.
 • Separa amb una línia en blanc els diferents paràgrafs.
 • Sigues clars i precís. No repetisques el que ja apareix en el currículum: remarqueu únicament els aspectes que vulgues destacar d'acord amb l'oferta a la qual vols optar.
 • Descriu els teus assoliments sense pedanteria.
 • Evita fer llàstima.
 • Utilitza un llenguatge clar, cordial, positiu i respectuós. Utilitza verbs d'acció.
 • Evita les frases que comencen per "jo".
 • Evita les sigles i les abreviatures.
 • Evita les adulacions i les expressions de gratitud exagerades.
 • Adjunta només el curriculum vitae. No adjuntes títols ni cartes de recomanació, excepte que ho sol·liciten expressament.
 • Vigila l'extensió.

A més, si per a una determinada oferta de treball se sol·licita expressament la carta de presentació en format paper, has de tenir en compte les qüestions següents:

 • Un sol full i per una sola cara, escrit a ordinador en paper DIN-A4 de bona qualitat.
 • Deixeu aproximadament uns 4 cm de marge superior i inferior, i uns 3,5 cm de marge esquerre i dret.
 • Envieu sempre originals, mai fotocòpies.
 • S'ha d'enviar sempre datada i firmada.
 • No grapes la carta al curriculum.
 • Guarda una còpia de les cartes que envies per a poder portar un seguiment i facilitar contactes successius.

La carta de presentació sol tenir la estructura següent:

Nom de l'empresa.  
Persona de contacte
Adreça 

Lloc i data 

 Encapçalament de cortesia

 Paràgraf 1r: Motiu
 • Si és una carta de resposta a un anunci: Font d'on s'ha obtingut la informació sobre el lloc. Mostreu interès pel lloc al que aspireu.
   
 • Si és una carta d'autocandidatura : Heu de   aconseguir atraure l'atenció del destinatari mostrant interès per l'empresa, pel sector o pel lloc al com voleu accedir.

  En els dos casos:
  • Indiqueu el motiu pel qual escribis la carta.
    
 Paràgraf 2n:  Consideracions
 • Si és una carta de resposta a un anunci:
  • Breu referència a les característiques del vostre historial que encaixen amb el perfil del lloc.
    
 • En els dos casos mostreu vuetros punts forts:
  • Experiència i/o formació.
  • Característiques personals relacionades amb el lloc.
    
 Paràgraf 3r: Objectivo
 • Si és una carta de resposta a un anunci:
  • Sol·liciteu una entrevista o formar part del procés de selecció.
    
 • Si és una carta d'autocandidatura :
  • Sol·liciteu un contacte personal o una entrevista per ampliar informació.
    

 Comiat de cortesia

 Signatura
 Nom i cognoms
 Adreça
 Telèfon
 Correu electrònic

Exemples de carta de presentació:

Exemple de carta de resposta a un anunci
Exemple de carta d'autocandidatura

La carta d'agraïment

Has de tenir en compte que, després d'establir algun tipus de contacte amb les empreses a què t'has postulat, per exemple, després d'una entrevista de selecció, es pot enviar una carta d'agraïment. Aquesta consideració al tracte i l'atenció rebuda pot donar-te la clau perquè comptes amb tu en futurs processos de selecció en deixar una grata sensació en les persones amb què has contactat, i amb l'empresa.

Ha d'anar dirigida cap a la persona que et va entrevistar, se sol enviar en format de correu electrònic mostrant l'interès per continuar en el procés de selecció o, en el cas d'haver sigut descartats, agraint l'atenció rebuda i mostrant-te interessat a formar part dels futurs processos de selecció en els quals consideren que pot encaixar el teu perfil.

Exemple de carta d'agraïment