Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació

16/07/2014 | OIPEP, Nuria P. Vidiella Bascón
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Eixides professionals

Atès que aquest màster té com a principal objectiu formar investigadors en l'àmbit de la traductología i que aquest personal normalment treballa en el si d'una institució universitària, l'eixida professional prioritària serà la de professorat universitari.

No obstant açò, tampoc és descartable que una part dels estudiants matriculats en el màster vulga sobretot aprofundir en els seus coneixements teòrics de la traducció i la interpretació, encara que després no es dedique a la recerca, sinó l'exercici de la professió de traductor o intèrpret. En aquest sentit, encara que el màster no persegueix l'objectiu de preparar per a la pràctica professional en cap dels àmbits d'especialitat dels quals s'ocupa, sí està en condicions de proporcionar unes competències que poden ser molt rellevants per a aquesta pràctica.

 

¿On cercar ocupació?

 • Universitats
 • Centres de recerca
 • Fundacions

 

Competències

En el Màster Universitari en Recerca en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

Competències genèriques

 • G01 - Capacitat de reflexionar críticament i d'emetre judicis de valor sobre els pronunciaments teòrics d'altres autors i sobre treballs de recerca concrets portats cap en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació
 • G02 - Capacitat d'operativizar els coneixements teòrics adquirits mitjançant el disseny de projectes concrets de recerca en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació
 • G03 - Capacitat de recórrer les diferents fases del procés investigador en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació, des de la idea germinal fins a la defensa pública del treball, i de resoldre les dificultats d'índole científica, material o emocional que es puguen present ar
 • G04 - Capacitat d'analitzar críticament el treball propi en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació, anticipant les possibles objeccions i detectant tant les fortaleses com les febleses

Competències específiques

 • I01 - Coneixement dels principals enfocaments traductológicos contemporanis i capacitat d'aplicar-los al disseny i execució de treballs de recerca en traductología
 • I02 - Capacitat de dominar i aplicar les principals eines informàtiques i de tractament estadístic de dades utilitzades en la recerca traductológica
 • I03 - Coneixement i aplicació dels elements que componen la metodologia de la recerca (hipòtesi, dades, variables, resultats, conclusions, etc.) en traductología
 • I04 - Coneixement dels fonaments teòrics i metodològics de la recerca en interpretació, comunicació intercultural intervinguda, traducció mèdica, traducció jurídica, traducció audiovisual i adaptacions fílmicas, traducció literària i adaptacciones literàries o història de la traducció, i capacitat d'aplicar-los al disseny i execució de treballs de recerca en aquest àmbit de la traductología
 • I05 - Capacitat de dissenyar, executar i defensar públicament un treball de recerca emmarcat en un àmbit concret de la traductología, prestant especial atenció a la formulació de judicis de forma responsable social i èticament, a la comunicació de conclusions i resultats de la recerca i a l'aprenentatge autònom
   
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions