Presentació

12/07/2018 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Pla d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica  i/o discapacitat. Paral·lelament treballem l’accessibilitat des de diferents perspectives: comunicació, formació i sensibilització, gestió de productes de suport, d’espais específics. supressió de barreres físiques en el campus,  etc.

Considerem Necessitats Educatives Específiques (NEE) les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, ...) que repercuteixen directament en l’estudi o treball acadèmic.

Treballem a diferents nivells:

A nivell individual i personalitzat amb estudiants i professorat.

Amb l’estudiantat treballem la pressa de decisió a nivell d’estudis universitaris (orientació universitària) amb coordinació amb els responsables dels centres d’educació secundària. Acompanyem durant la realització de les proves d’accés a la universitat i  donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.

Amb el professorat es valora la situació personal que pot repercutir en la pràctica docent / investigadora, elaborant propostes de suport.
D'acord amb la normativa vigent garantim la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per les persones adscrites al Pla d’Atenció a la Diversitat

A nivell global d’universitat, treballem accions de sensibilització i formació mitjançant el Projecte INCLOU

Hem Coordinant el Programa SAPDU en l'àmbit estatal: Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat a les Universitats del 2014 al 2018.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu