UJI

Estudiants d'intercanvi

Última modificació: 02/06/2017 | Font: USE

Informe de necessitats educatives especials

Des del Pla d’Atenció a la Diversitat podem elaborar un informe de les teues necessitats específiques a nivell educatiu derivades de la teua situació personal, amb la finalitat que ho pugues presentar a la univeritat/entitat on realitzes l’estada.

Estudiant UJI participant en programes de mobilitat universitària

Realitzar una estada d’estudis en altra universitat siga nacional o internacional és una experiència molt valuosa, però cal gestionar el recursos necessaris per cobrir les necessitats de l’estudiant.

Podem mediar tant amb Oficina de Relacions Internacionals , servei de l’UJI que gestiona les estades, com en la universitat receptora.

Estudiants d'altres universitats que s'incorporen a l'UJI

Si eres estudiant d’altra universitat i tens reconeguda una discapacitat o necessitats educatives especials tens dret als mateixos serveis de suport que els estudiants UJI.

Abans de vindre a l’UJI és important que contactes a amb nosaltres per organitzar la teua estada i obtingues la informació sobre el suport que vas a rebre a la nostra universitat.

A més a més, necessitem que el responsable/tutor de la teua universitat ens envie un informe amb la descripció de les teues necessitats específiques i les adaptacions curriculars.

Models d'informe per a estudiants estrangers

(Documents en RTF)

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu