UJI
 • UJI
 • Serveis
 • USE
 • Estructura de la prova d'accés a la universitat 2017

Estructura de la prova d'accés a la universitat 2017

06/02/2017 | USE

Per a l’accés i l’admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants de batxillerat, es considerarà la qualificació del Batxillerat més la de la Prova d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat, que continuarà anomenant-se ‘Prova d’Accés a la Universitat’(PAU).

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

L’estudiant s’examinarà en la Fase Obligatòria de les seues cinc assignatures troncals generals de segon curs de batxillerat cursades, és a dir: Castellà, Valencià, Idioma estranger, Història d’Espanya, i una de les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II). L’assignatura Idioma estranger (Alemany, Anglés, Francés, Italià o Portugúes) i l’assignatura troncal general amb vinculació amb una modalitat de batxillerat ha de ser obligatòriament la cursada com a troncal general. La nota d’aquesta fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d’aquestes 5 assignatures, i haurà de ser igual o superior a 4 punts.

La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S'entendrà que es reuneixen els requisits d'accés quan el resultat de aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L’estudiant podrà presentar-se, en una fase voluntària, a un màxim de 4 assignatures troncals de les que consten en l’Annex 1, cursades o no cursades, distintes de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de batxillerat de la què s’examina en la Fase Obligatòria, per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts.

Per a obtenir la nota d’admissió s’aplicaran, per cada titulació de grau, les ponderacions de 2 de les assignatures que consten en el document de ponderacions del sistema universitari valencià, les que millor qualificació final li donen a l’estudiant per a cada titulació universitària.

La ponderació es farà amb la qualificació obtinguda en les assignatures troncals d’opció o troncals generals de modalitat en la fase voluntària de la PAU, i amb la qualificació de l’assignatura troncal general vinculada a la modalitat de batxillerat obtinguda en la fase obligatòria de la PAU.

Perquè la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació a l’admissió, haurà de ser igual o major que 5, tant si és de la Fase Voluntària com si és la troncal general de modalitat de batxillerat de la Fase Obligatòria

Als estudiants que vinguen d’altres comunitats autònomes, sols se’ls ponderaran les qualificacions d’assignatures si són coincidents amb les de segon curs de batxillerat del sistema educatiu valencià.

No s’estableix una vinculació d’estudis de batxillerat amb les branques de coneixement de les titulacions, és dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment de la modalitat de batxillerat que haja cursat.

Les assignatures que ponderaran per a l’admissió a una doble titulació seran les que estiguen contemplades de forma individual en cadascuna de les dues titulacions, aplicant-se per a cada assignatura la ponderació més alta que tinguen en una o l’altra titulació.

Annex I

4 Assignatures Troncals Generals de 2n curs de batxillerat: 

 • Fonaments de l’Art II
 • Llatí II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Matemàtiques II

13 Assignatures Troncals d’Opció de 2n curs de batxillerat: 

 • Arts Escèniques
 • Biologia
 • Cultura Audiovisual II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Economia de l’Empresa
 • Física
 • Geografia
 • Geologia
 • Grec
 • Història de l’Art
 • Història de la Filosofia
 • Química 

Consideració general: Aquest procediment d’accés i admissió a la Universitat, i l’acord de ponderacions, serà vàlid exclusivament per al curs 2017/2018 (preinscripció de 2017).

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu