UJI

Grup ARA

Última modificació: 03/03/2021 | Font: USE

Els grups d'alt rendiment acadèmic, impulsats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, reforcen el potencial de l'estudiant més brillant, des de l'inici dels seus estudis universitaris. En aquest grup s'imparteixen en anglès un 50% la docència de crèdits de matèries bàsiques o obligatòries de la titulació. 

Què és un grup ARA?

És un grup d'alt rendiment acadèmic conegut com EURUJI, que permet la possibilitat de cursar, a partir del tercer any del grau, una doble titulació a les escoles franceses INSA Toulouse i INSA Lyon.

La informació que es detalla a continuació es correspon amb el 1r i 2n curs dels graus implicats. Tota la informació sobre el programa complet ací: Estudis Internacionals d'Enginyeria EURUJI

El nivell de dificultat acadèmica és el mateix que per a la resta de grups que ofereixen els graus participants.

Quins graus de l’UJI compten amb grups ARA?

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d’Universitats, Estudis Superiors i Ciència, posen en funcionament en la Universitat Jaume I, grups ARA per als graus:

 • Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Elèctrica

Com es pot formar part dels grups ARA? Requisits

 • La Universitat Jaume I selecciona l’estudiantat que té la millor nota d’admissió a la universitat i es notifica junt amb els resultats de preinscripció al web de l’UJI.
 • En el moment de formalitzar la matrícula, l’estudiantat ha d’acceptar o rebutjar la possibilitat de participar en el grup ARA. 
 • En cas de no cobrir-se les places inicials, s'obrirà posteriorment l'oportunitat d'incorporació als següents millors expedients. 
 • Els i les alumnes que integren un grup ARA han d’acreditar coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell B2, o el compromís d’acreditar-lo a la finalització del curs en qüestió.

Excepcionalment, l’estudiantat pot acreditar el nivell B1 d’anglès i la Universitat proporcionarà els mitjans necessaris perquè l’estudiantat puga acreditar el nivell B2 en acabar el curs.

 • Cada curs acadèmic poden produir-se baixes i noves incorporacions, sempre i quan hi hagen places vacants i que es garantisca que l’alumnat que s’incorpora reuneix els requisits que s’exigeixen inicialment, i per tant, que pot seguir els processos d’aprenentatge implantats al grup, sense necessitat de suports o reforços addicionals.

Quines assignatures tenen docència en anglès en el grup ARA?

La Universitat es compromet a impartir en anglès el 50% de la docència dels crèdits de matèries bàsiques de la titulació, de manera total o parcial. Per al curs 2020/2021, les assignatures escollides són:

 • ET1001 - ÀLGEBRA (MATEMÀTIQUES)
 •  ET1002 - CÀLCUL (MATEMÀTIQUES)
 • ET1003 - INFORMÀTICA
 • ET1004 - FÍSICA I
 • ET1005 - ANGLÈS CIENTIFICOTÈCNIC (IDIOMA MODERN)
 • ET1008 - FÍSICA II
 • ET1010 - HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (HISTÒRIA)
 • ET1011 - ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ
 • ET1010 - CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS

 

Quins avantatges tinc en aquest grup?

L’UJI inclou en el suplement europeu al títol (SET) una menció específica en què s’indica que s’ha format part d’un grup d’alt rendiment acadèmic durant els estudis de grau, sempre que s'acredite el requisit lingüístic exigit en l'accés. 

A més, tindràs preferència per a: 

 • Aconseguir ajudes per a l'aprenentatge d'idiomes.
 • Accedir a ajudes per a formació de personal investigador en les diverses modalitats.
 • Aconseguir ajudes del programa Erasmus+.
 • Aconseguir ajudes del programa d'intercanvi de doble diploma.
 • Possibilitat de cursar, a partir del tercer any del grau, una doble titulació a les escoles franceses INSA Toulouse i INSA Lyon.

Necessites més informació?

Contacte: Inmaculada Usó Guiral

Tel. 964 387 083 - orienta@uji.es

A més, en les sessions informatives prèvies a la matrícula, que es realitzen al mes de juliol al Paranimf de la Universitat, la coordinació d’aquests grups ofereix pautes i informació específica, relativa a la matrícula.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu