UJI

Sistema de dades de publicacions docents

Última modificació: 06/02/2017 | Font: USE

A través del Sistema de Dades de Publicacions Docents la Universitat Jaume I recull la informació sobre producció científica docent del seu professorat

 1. Procediment de gestió
 2. Relació d'ítems que poden ser introduïts al sistema i documentació acreditativa
 3. Processos que en fan ús

Procediment de gestió

 1. El professorat lliura la documentació acreditativa de cada ítem a l'administració del departament.
 2. L'administració del departament introdueix les dades al sistema i tramet la documentació acreditativa a la Unitat de Formació i Innovació Educativa de l’USE.
 3. L'USE valida la informació.

Relació d'ítems que poden ser introduïts al sistema i documentació acreditativa

01 Publicacions periòdiques amb comitè de selecció
 • Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors, la filiació dels autors a la Universitat Jaume I, si escau, el títol del treball, el títol de la revista i l’ISSN i l'any de publicació.
 • En el cas de publicació electrònica la documentació referida al punt precedent es pot substituir per la impressió de la pàgina web on apareguen les dades esmentades més el URL.
 • En cas d’existir Digital Object Identifier (DOI) i subscripció UJI a la revista que en permeta la descàrrega, només cal indicar el DOI, sense haver d’enviar cap altre document.
 • (No s’admeten en aquest apartat monogràfics de revistes que recullen aportacions a congressos, que s’han d’introduir en l’apartat 04)
02 Llibres
 • Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors/editors/traductors, la filiació a la Universitat Jaume I, si escau, el títol del llibre, l’editorial, el lloc d’edició, l’ISBN i l'any de publicació.

 • Sense ISBN només s’admetran manual docents vinculats a les assignatures oficials de l’UJI avalats pels departaments i/o serveis de l’UJI (col·lecció Materials del servei de publicacions de l’UJI, materials de la convocatòria d’elaboració i publicació de materials lliures, etc.). En tot cas, es tractarà de “llibres complets”, i serà obligatori incloure el dipòsit legal per al material en paper i el DOI, URI o URL per al material digital.

03 Capítols de llibre
 • Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors, la filiació a la Universitat Jaume I si escau, el títol del llibre, el títol del capítol, l’editoral, el lloc d’edició, l’ISBN i l'any de publicació.
 • (No s’admeten en aquest apartat llibres que recullen aportacions a congressos, que s’han d’introduir en l’apartat 04)
 • (No s’admetran capítols sense ISBN).
 • (Ser autor d’un llibre és incompatible amb ser autor dels seus capítols).
04 Ponència a congressos
 • Documentació acreditativa de la celebració del congrés on conste: nom, data d’inici, lloc de celebració i comitè científic.
 • En cas de ponències invitades còpia de la carta d'invitació.
 • En cas de ponències i comunicacions publicades el llibre amb ISBN: Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors, la filiació dels autors a la Universitat Jaume I, si escau, el nom del congrés, el títol de la ponència o comunicació, l’ISBN, l’editorial, el lloc d’edició i l'any de publicació.
 • En cas de ponències i comunicacions publicades en revistes amb ISSN: Còpia de les pàgines de la publicació on conste: els autors, la filiació dels autors a la Universitat Jaume I, si escau, el nom del congrés, el títol de la ponència o comunicació, el nom de la revista i l’ISSN i l'any de publicació.
 • En cas de ponències i comunicacions no publicades en llibre amb ISBN o revista amb ISSN: Certificat de participació on conste: els autors, el nom del congrés, el títol de la ponència o comunicació.
 • Quan una ponència ja introduïda al Sistema de dades siga publicada, només cal aportar la documentació justificativa de la publicació, indicant la referència anterior que s’ha d’actualitzar
11 Comitès de congressos
 • Còpia del nomenament com a membre del comitè científic o organitzador del congrés on conste el nom del congrés, el caràcter nacional o internacional d'aquest, data d’inici i lloc de celebració.

Processos que en fan ús

A) Processos individuals del PDI:

 • Avaluació de l’activitat docent del PDI en aplicació del DOCENTIA de l’UJI.

 • Aplicació del barem per al càlcul d'incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la tasca del PDI a temps complet de la Universitat Jaume I.

 • Avaluació de la qualitat de la innovació educativa per a la concessió de premis i reconeixements als Grups d’innovació Educativa i Seminaris Permanents d’Innovació Educativa.

 • Curriculum Vitae Normalitzat (CVN).

B) Processos institucionals:

 • Aplicació del barem per al repartiment entre els departaments dels pressupostos de la Universitat Jaume I.

 • Processos de verificació, garantia de la qualitat i renovació de l’acreditació del títols oficials.

 • Elaboració de memòries i informes sobre l'activitat docent de la Universitat Jaume I i dels seus Departaments.

 • Establiment de polítiques d'innovació educativa i presa de decisions pels òrgans de govern de la Universitat Jaume I.

 • Qualsevol altre ús que puga considerar-se adient per a la millora de la docència i de la seua gestió.

 

Contacte

Miguel Ángel Fortea Bagán 
Tel.: 964 387090 - innoedu@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu