UJI

Certificats de mèrits docents (cursos, projectes i altres)

Última modificació: 31/01/2017 | Font: USE

Tant els cursos, com els projectes d'innovació només se certifiquen a demanda del PDI interessat. La UFIE de l'USE emet certificats “històrics” on s'acumulen tots els mèrits individuals que consten a les seues bases.

La informació individual pot ser consultada pel PDI en el seu IGLU personal en la secció de “Recursos Humans”, a l’apartat “Laboral”, a l'epígraf de “Cursos de formació de l'USE” (quan en la columna Duració no apareix cap hora és perquè es tracta d’un projecte d’innovació educativa).

Els certificats es remeten per correu intern a la bústia de la persona sol·licitant en un termini no superior a 15 dies.

Procediment de sol·licitud

A) Per a certificar cursos i projectes d’innovació educativa entreu en l’IGLU, aneu a la secció de “Gestió Docent” i dintre de l’apartat de “Docència” trobareu: Sol·licitud certificat programa acadèmia.

B) Per a certificar qualsevol mèrit diferent de la participació en projectes d’innovació educativa o assistència a cursos de formació, cal contactar directament a la UFIE o remetre un missatge electrònic a formacio@uji.es amb la informació següent:

  • Nom i cognom de la persona sol·licitant
  • Departament
  • Mèrit que s’ha de certificar
  • Idioma: valencià o castellà
  • Motiu/procediment per al qual es requereix el certificat
  • Adreça de la persona sol·licitant (només si es vol rebre en un lloc diferent a la pròpia bústia de l’UJI)
  • Observacions (si escau)

Contacte

Miguel Ángel Fortea Bagán 
Tel.: 964 387090 - formacio@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu