Condicions de participació en els cursos de formació docent

08/05/2024 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  1. Per poder assistir a qualsevol dels cursos organitzats dintre del Pla de formació docent del professorat de l’UJI és imprescindible fer la inscripció pertinent.
  2. Qualsevol PDI pot inscriure’s a tots els cursos que vulga. Quan un PDI s’inscriu a més d’un curs d’una mateixa programació o convocatòria, les inscripcions cal fer-les per ordre de prioritat en funció del seu interès.
  3. La inscripció es farà des de l'aplicació http://inscripcio.uji.es
  4. L’admissió per a cadascun dels cursos es fa per l’ordre de recepció de les inscripcions dels sol·licitants. Dintre d’una mateixa programació o convocatòria a cada PDI se l’acceptarà, en una primera fase, en un únic curs (en aquell sol·licitat amb major prioritat dels que encara tinguen vacants en el moment de la seua inscripció). En la resta dels cursos sol·licitats, amb o sense vacants, entrarà en la llista d’espera.
  5. Prioritats en l'admissió: a) En cada curs acadèmic gaudirà de prioritat el PDI que encara no haja estat acceptat en cap activitat formativa; b) Seguint les instruccions del programa DOCENTIA, es garantirà que el professorat amb una avaluació docent d’insuficient en el curs acadèmic anterior, tinga plaça almenys en un curs de formació; i c) En aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 i Llei 10/2010 (nova llei 4/2021). el professorat que s’incorpore al servei actiu procedent de permís de maternitat o paternitat, o reingrés des de la situació d’excedència per cura de familiars, tindrà preferència, durant un any, en un dels cursos (Nota: qui complisca les condicions b) o c) ha d’enviar un correu a formacio@uji.es per a gaudir de la prioritat).
  6. En cas de no poder assistir a un curs caldrà donar-se de baixa per poder concedir la vacant als companys de la llista d’espera. Cal anul·lar la inscripció de tots els cursos als quals finalment no pugueu assistir, tant dels que s’està acceptat, com dels que s’està en llista d’espera. L’anul·lació es fa des de la mateixa aplicació http://inscripcio.uji.es.
  7. Una setmana abans del començament de cadascun dels cursos les places vacants s’oferiran al professorat de la llista d’espera (obrint-se la possibilitat de ser acceptat en dos o més cursos).
  8. La formació oferta dintre del pla de formació docent del professorat és gratuïta i dóna dret a rebre un certificat d’assistència a les persones inscrites que participen en més del 80% de les hores del curs i facen totes les tasques obligatòries proposades en el mateix.
  9. Si un PDI acceptat a un curs no assisteix a cap sessió o no entra en la corresponent aula virtual (en els cursos on-line) i no fa l’anul·lació de la inscripció, en la següent convocatòria de cursos només podrà ser acceptat directament en cursos amb places il·limitades (en la resta de sol·licituds de cursos amb places limitades passarà al final de la llista d’espera).
Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa