Valencià. Assignatures. Accés per a majors de 25 anys

14/09/2023 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Programa 

1. Objectius.

 • Mostrar una competència bàsica i elemental en la normativa ortogràfica, gramatical i lèxica del valencià.
 • Mostrar una competència bàsica en la lectura, la comprensió i la producció escrita en el valencià.

2. Temari.

 1. Normes ortogràfiques principals. Representació ortogràfica de les vocals i de les consonants. Els dígrafs. La divisió en síl·labes.
 2. Accentuació gràfica. Dièresi. Apòstrofs i guionets.
 3. La morfologia nominal: flexió de gènere i de nombre.
 4. Determinants, adjectius i pronoms.
 5. La morfologia verbal: les conjugacions regulars i irregulars.
 6. Els complements del verb. Les preposicions. Els adverbis.
 7. Oració simple i oració composta. Tipus de coordinació i de subordinació. Les conjuncions oracionals i els connectors textuals.
 8. Mecanismes de formació de mots: composició i derivació. Unitats fraseològiques: locucions, frases fetes i proverbis.
 9. El significat lèxic: sinonímia, antonímia, polisèmia, metàfora i metonímia.
 10. Graus de correcció i d’adequació en el lèxic: cultismes, neologismes, col·loquialismes i barbarismes.

 


Característiques de l'examen

L’examen tindrà dues parts. Algunes preguntes de la prova, especialment de la segona part, es formularan a partir d’un text proposat.

1) Sis qüestions de normativa que es valoraran sobre 1 punt cada una. Les qüestions correspondran als apartats següents del temari:

1.1. Temes 1 i 2 del temari
1.2. Temes 3 i 4
1.3. Tema 5
1.4. Temes 6 i 7
1.5. Tema 8
1.6. Temes 9 i 10.

2) Constarà de tres qüestions.

2.1. Comprensió lectora. (1 punt)
2.2. Vocabulari. (1 punt)
2.3. Producció escrita. (2 punts)

Criteris generals de correcció

Les qüestions de la primera part es qualificaran sobre un punt cada una.
Les preguntes 2.1 i 2.2 es qualificaran sobre 1 punt cada una.
En la pregunta 2.3 es valorarà entre 0 i 2 punts la capacitat d’expressió escrita formal.
Es descomptarà 0,1 punts per cada errada de normativa.

Recomanacions

Aspectes a tindre en compte:

 • Coneixements pràctics de la llengua escrita i de la normativa d’aquesta.
 • Familiarització amb la terminologia lingüística més elemental (la que apareix explícita o al·ludida en el temari).
 • Comprensió adequada dels textos i capacitat d’expressió escrita.

 


Bibliografia

Bibliografia Bàsica:

 • Cuenca, M. J. i altres: Guia d’usos lingüístics, 1. Aspectes gramaticals, València, IIFV, 2002.
 • Ruaix, J.: El català, Barcelona, Moià, 3 vols., 1987.
 • Valor, E.: La flexió verbal, València, 3 i 4, 1983.
 • Valor, E.: Curs mitjà de gramàtica catalana referida especialment al País Valencià, València, 3 i 4, 1987.

 


Material per a preparar la prova d'accés

 • Llibre en format paper que es pot adquirir al Servei de de l'Àgora de la Universitat Jaume I (núm. col·lecció 297). 
  Autors del material: Vicent Salvador Liern i Laia Mercé Climent Raga
  Edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2007

 

 
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable