Castellà. Assignatures. Accés per a majors de 25 anys

14/09/2023 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Programa 

1. Objectius

Els continguts seleccionats en el temari de Castellà (Llengua Espanyola) tenen com a objecte:

 • Que els estudiants coneguen i apliquen la normativa ortogràfica de la llengua espanyola.
 • Que coneguen i apliquen les normes gramaticals per a la construcció d'enunciats correctes.
 • Que coneguen les categories o les classes de paraules i les classes de construccions gramaticals bàsiques, de manera que puguen identificar-les en expressions concretes.
 • Que coneguen els principals procediments de formació de paraules en espanyol, 
  així com alguns dels elements que hi intervenen sovint.
 • Que coneguen els tipus bàsics de relacions de significat entre les paraules, de manera que puguen identificar eixes relacions en casos concrets.

2. Temari

I. Ortografia

 1. Normes generals sobre ortografia en espanyol. Paraules diferenciades per l’ortografia (hecho/echo). Unitats que s’escriuen com una sola paraula o com una combinació de paraules (sino/sino, aparte, etc.)
 2. Accentuació i puntuació.
  2.1 Normes generals sobre l'accentuació.
  2.2 Monosíl·labs. Paraules compostes. Titlla diacrítica.
  2.3 La puntuació.

II. Gramàtica i lèxic

 1. Constituents oracionals
  1.1 El sintagma nominal i els seus elements:
      1.1.1 Substantiu. Gènere i nombre. Aspectes normatius.
      1.1.2 Determinants. Concordança i aspectes normatius.
      1.1.3 Adjectius. Classes. Graus. Concordança amb el substantiu.
      1.1.4 Els pronoms personals.
  1.2 El sintagma verbal.
      1.2.1 El verb: verbs copulatius i predicatius. Perífrasis verbals. Verbs irregulars i defectius. Aspectes normatius.
      1.2.2 Els complements del verb: atribut, complement directe, complement indirecte, complement de règim, predicatiu, complements circumstancials. Tipus de complements. circumstancials. La concordança d'atributs i predicatius. Els pronoms àtons com a substituts dels complements: aspectes normatius; laisme, loisme, leisme.
 2. L'oració I
  2.1 Concordança del subjecte amb el predicat. Aspectes normatius.
  2.2 Classes d'oracions segons la modalitat o actitud del parlant i segons l'estructura. Aspectes normatius. 
 3. Formació de paraules: paraules compostes; paraules derivades: prefixos i sufixos; els préstecs lèxics.
  3.1 Relacions semàntiques: polisèmia, homonímia, sinonímia, antonímia, hiperonímia. Figures retòriques: metàfora, sinècdoque, hipèrbole, etc.

Característiques de l'examen

Els coneixements de l’alumnat s’avaluaran per mitjà d’un examen que constarà de 10 blocs de preguntes; cada bloc es puntuarà de 0 a 1. 
Les preguntes, relacionades amb els objectius i els continguts del programa, poden anar referides a unitats lèxiques o gramaticals, a elements d’un text o enunciat. Es podrà demanar, per exemple:

Criteris generals de correcció:

 • Que identifiquen i corregisquen incorreccions ortogràfiques d’un text.
 • Que identifiquen i corregisquen incorreccions gramaticals referides a concordances, ús de determinants, construccions oracionals, preposicions, etc.
 • Que formulen i apliquen normes ortogràfiques i normes gramaticals (per exemple, les referides a la formació de plurals).
 • Que formen adequadament temps verbals de verbs regulars i irregulars.
 • Que reconeguen en enunciats perífrasis verbals concretes i el seu significat.
 • Que reconeguen en enunciats concrets classes de paraules, funcions sintàctiques de l’oració simple i classes de construccions gramaticals.
 • Que identifiquen procediments de formació de paraules i reconeguen en paraules concretes el significat de prefixos i sufixos d’ús freqüent.
 • Que identifiquen relacions semàntiques (sinònims, antònims, etc.).
 • Que proposen sinònims, antònims etc. per a paraules incloses en un enunciat.

 


Bibliografia

 • A. QUILIS, M. L. GUTIÉRREZ, M. ESGUEVA y P. RUIZ-VA (2002), Lengua española. Curso de acceso. Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, 4a ed.
 • GÓMEZ TORREGO, L. (1997), Gramática didáctica del español, Madrid, SM, (2a ed., 2005)
 • GÓMEZ TORREGO, L. (1993): Manual de español correcto I y II, Madrid, Arco Libros, 4a ed.
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1999): Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa. 
   

 


Material per a preparar la prova d'accés

 • Llibre en format paper que es pot adquirir al Servei de Reprografia de l'Àgora de la Universitat Jaume I (núm.  col·lecció 295). 
  Autora del material: Manuela Casanova Ávalos
  Edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2007

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable