Unitat d'Igualtat

25/06/2018 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació

La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal sobre el qual se sustenten els sistemes democràtics actuals. De les dificultats per aconseguir la igualtat efectiva, sorgeix la necessitat de passar dels principis a les actuacions transversals i les accions positives. En aquest context, sorgeixen, entre altres mesures, l'obligatorietat legal i l'existència d'Unitats d'Igualtat a totes les universitats espanyoles.

La Unitat d'Igualtat forma part, doncs, de l’estructura de la universitat i té les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes , i el seu fonament jurídic el trobem en la LOMLOU (Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Disposició addicional dotzena), la Disposició addicional dotzena diu que "Les universitats han de comptar entre els seus estructures d'organització amb unitats d'igualtat per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre dones i homes ".

Així, d'acord amb la normativa vigent, i amb els criteris establerts pel model europeu d’excel·lència amb què la Universitat Jaume I està totalment compromesa, s'aprova la creació, per acord unànime del Consell de Govern de 22 d'abril de 2010, la Unitat d'Igualtat.

Persones que componen la Unitat d'Igualtat:

Direcció de la Unitat d'Igualtat:
Mercedes Alcañiz Moscardó.
TI2017SD
Telèfon 964 729 497

Administració de la Unitat d'Igualtat:
María Jesús Sales Sebastiá.
TI2018SD
Telèfon 964 729 039 
Fax 964 387 034

Adreça electrònica: unitat-igualtat@uji.es

 

Objectiu

La universitat té un paper essencial com transmissor de valors, per a arribar a una societat tolerant i igualitària, en la qual es respecten els drets i llibertats fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.

D’acord amb els arts. 23, 24 i 25 de la LO 3/2007 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes (LOI), per al compliment dels principis de qualitat del sistema educatiu, la Unitat d'Igualtat, com òrgan responsable de dirigir, supervisar i avaluar totes les polítiques d'igualtat entre dones i homes que es desenvolupen en la Universitat, tindrà com objectius:

 • Eliminar els obstacles que dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes
 • Fomentar la igualtat plena de dones i homes
 • Integrar l'estudi i aplicació del principi d'igualtat en els cursos i programes per a la formació inicial i permanent del professorat
 • Fomentar l'ensenyament i investigació sobre el significat i abast de la igualtat entre dones i homes, la inclusió, en els plans d'estudi que corresponga, d'ensenyaments en matèria d'igualtat entre les dones i els homes, la creació de postgraus específics i la realització d'estudis i investigacions especialitzades en la matèria.

Funcions de la Unitat d’Igualtat

 • Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, pel principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits de la Universitat.
 • Promoure la implantació de la transversalitat de gènere en totes les polítiques universitàries.
 • Instar perquè totes les dades estadístiques que s’elaboren o es publiquen des de la Universitat, referents al PDI, al PAS i a l’estudiantat, estiguen desagregades per sexes.
 • Elaborar, implementar, fer el seguiment i avaluar els plans d’igualtat de l’UJI, prèvia realització d’un diagnòstic de la situació en matèria d’igualtat, de les diferents estructures, àrees i col•lectius de la Universitat.
 • Promoure la docència i la investigació en matèria d’igualtat de gènere.
 • Impulsar campanyes de sensibilització i d’informació en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats adreçades al PDI, al PAS i a l’estudiantat de la Universitat .
 • Informar sobre els plans d’estudi per tal de garantir el que estableix la legislació vigent en matèria d’igualtat de dones i homes.
 • Informar i assessorar els òrgans de govern i les comissions de la Universitat en matèria de polítiques d’igualtat i en el compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
 • Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat, en les normes internes de la Universitat i en la reforma dels Estatuts i participar de forma efectiva en la seua redacció.
 • Impulsar la transferència del coneixement en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats des de la Universitat a la societat.
 • Difondre les activitats que es duguen a terme.

Per al correcte desenvolupament de la seua comesa, la Direcció de la Unitat d’Igualtat ha de posseir les competències següents:

 • Proposar la dotació de personal de la Unitat d’Igualtat, segons les necessitats detectades i les competències que ha de desenvolupar.
 • Proposar la creació de comissions o consells assessors, entre d’altres:
  • Una comissió per als informes dels nous plans d’estudi
  • Una comissió per a l’anàlisi de les polítiques públiques d’igualtat
  • Una comissió assessora en matèria d’igualtat dels òrgans de govern
 • Una comissió assessora per a l’impuls de la docència i la investigació dels estudis de les dones, feministes i de gènere.
 • Informar, proposar, coordinar i realitzar un seguiment sobre el desenvolupament del Pla d’Igualtat, promovent la incorporació del principi d’igualtat de manera transversal en totes les polítiques i actuacions de l’UJI.
 • Dirigir, supervisar i avaluar els plans d’igualtat i totes les politiques d’igualtat entre dones i homes que es desenvolupen a la Universitat.
 • Assessorar la persona que ocupe el càrrec de rector o rectora en l’elaboració de la memòria que cal presentar bianualment als organismes corresponents, sobre el compliment del principi d’igualtat.
 • Elaborar una memòria anual, que reflectisca l’estat de la qüestió i els avanços aconseguits en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la Universitat, per presentar-la davant els òrgans corresponents.

Per a qui

Per a tota la Comunitat Universitària:

 •  Estudiantat
 •  Personal Laboral (PDI i PAS)
 •  Personal Funcionari (PDI i PAS)
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat