UJI

Òrgans assessors de la Unitat d'Igualtat

Última modificació: 16/10/2017 | Font: UI

COMISSIÓ D'IGUALTAT

Per a garantir que el procés de disseny i elaboració del Pla d'Igualtat de la UJI siga efectiu, consensuat i d'acord amb les prescripcions legals, es va crear la Comissió d'Igualtat, o un òrgan de treball similar creat amb les mateixes competències. La Comissió d'Igualtat ha de mostrar, en la seua composició, un perfil equilibrat en la participació de dones i d'homes i ha d'estar presidida per la persona que ocupe l'Adreça de la Unitat d'Igualtat. Les persones integrants de la Comissió han de rebre formació en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat (CAUI)

(Aprovada en CD 14 d’octubre de 2014)
(Aprovada en el Consell de Govern nº 51 de 29 d’octubre de 2014)
 
Presidència: el Rector o persona en qui delegue. 
 
Vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat: Mª José Oltra Mestre
 
Directora de la Unitat d’Igualtat: Mercedes Alcañiz Moscardó
 
Representació dels Centres:
 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCHS: María José Gámez Fuentes i Joan Andrés Traver Martí.
 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCJE: María José Senent Vidal i Lluís Callarisa Fiol.
 • 2 persones (dona i home) en representació de l’ESTCE: M. Purificación Vindel Cañas i José Joaquín Gual Arnau.
 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCS: Eva Cifre Gallego i Rafael Ballester Arnal.
Representació del Claustre (4 claustrals, 2 PAS i 2 PDI):
 • Jordi Torner Más (PAS)
 • Ana Ester Tomás Catalan (PAS)
 • Rafael Mayo Gual (PDI)
 • Julia Galán Serrano (PDI)
Representació sindical:
 • Odet Moliner Garcia (CCOO)
 • Mª José Morte Ruiz (UGT)
 • Carme Pinyana i Garí (STEPV)
 • Ignacio Aymerich Ojea (CSIF)
Representació de l’IUEFG (Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano):
 • Adoración Sales Salvador 
Representació de la Fundació Isonomia:
 • Gemma Escrig Gil
Representació de l’estudiantat, 2 persones (dona i home), una en representació del Claustre i l’altra del Consell de Govern:
 • Marina Moreno Segovia en representació del Claustre
 • Salvador López Bernadó en representació del Consell de Govern

Naturalesa i competències de la Comissió Assessora d'Igualtat

Òrgan tècnic-acadèmic de deliberació i Assessorament, orientat al suport de la Unitat d'Igualtat, i al reforç de la integració de la perspectiva de gènere i de la igualtat de dons i homes a l'àmbit acadèmic.

Competències

Entre altres:

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre compliment dels art. 4.7 de la L.O. 1/2004 , 25 de la L.O. 3/2007 , 41.1 LOU-LOMLOU i 3 del RD 1393/2007 en les propostes de plans d'estudis de grau i màster de la UJI.
 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre l'execució de les polítiques d'igualtat de la UJI.
 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre l'aplicació del principi de presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern de la UJI.
 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre la docència i la investigació en matèria d'estudis sobre les dones, feministes i de gènere desenvolupades en la UJI i, si escau, promoure la proposta d'accions de suport i impuls. 
   
 
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat