UJI

Òrgans assessors de la Unitat d'Igualtat

Última modificació: 26/03/2021 | Font: UI

Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat (CAUI)

Per al desenvolupament de les funcions de la Unitat d'Igualtat, aquesta serà assistida per una comissió assesora, tal com assenyala el punt 5 del II Pla d'Igualtat (2016-2020). La composició de la comissió assessora, aprovada en el Consell de Govern num. 08/2018 de 25 d'octubre de 2018, és la següent:

Presidència: Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I o persona en qui delegue

 

Vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat: Pilar Safont Jordà

 

Directora de la Unitat d'Igualtat: Mercedes Alcañiz Moscardó

 

Representació dels Centres:

 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCHS: Esther Monzó Nebot i Javier Vellón Lahoz.

 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCJE: Maite Alguacil Marí i Fernando Vicente Pachés.

 • 2 persones (dona i home) en representació de l’ESTCE: Amelia Simó Vidal i Juan Ignacio Climente Plasencia.

 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCS: Eva Cifre Gallego i Rafael Ballester Arnal.

Representació del Claustre (4 claustrals, 2 PAS i 2 PDI):

 • Jordi Torner Más (PAS)

 • Ana Ester Tomás Catalán (PAS)

 • Xavier Molina Morales (PDI)

 • Julia Galán Serrano (PDI)

Representació sindical:

 • Odet Moliner García (CCOO)

 • Mª José Morte Ruiz (UGT)

 • Carme Pinyana i Garí (STEPV)

 • Amparo Maset Llaudes (CSIF)

Representació de l’IUEFG (Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano):

 • Adoración Sales Salvador 

Representació de la Fundació Isonomia:

 • Gemma Escrig Gil

Representació de l’estudiantat, 2 persones (dona i home), una en representació del Claustre i l’altra del Consell de Govern:

 • Maria Palomar Ferrer en representació del Claustre

 • Pablo Albalate Bou en representació del Consell de Govern

Naturalesa i competències de la Comissió Assessora d'Igualtat

Òrgan tècnic-acadèmic de deliberació i assessorament, orientat al suport de la Unitat d'Igualtat, i al reforç de la integració de la perspectiva de gènere i de la igualtat de dones i homes a l'àmbit acadèmic.

Competències

Entre altres:

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre el compliment dels articles 4.7 de la L.O. 1/2004, 25 de la L.O. 3/2007, 41.1 de la LOU-LOMLOU i 3 del RD 1393/2007 en les propostes de plans d'estudis de grau i màster de l'UJI.

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre l'execució de les polítiques d'igualtat de l'UJI.

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre l'aplicació del principi de presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern de l'UJI.

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre la docència i la investigació en matèria d'estudis sobre les dones, feministes i de gènere desenvolupades a l'UJI i, si escau, promoure la proposta d'accions de suport i impuls. 

 
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat