UJI

Òrgans assessors de la Unitat d'Igualtat

Última modificació: 10/12/2019 | Font: UI

Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat (CAUI)

Per al desenvolupament de les funcions de la Unitat d'Igualtat, aquesta serà assistida per una comissió assesora, tal com assenyala el punt 5 del II Pla d'Igualtat (2016-2020). La composició de la comissió assessora, aprovada en el Consell de Govern num. 08/2018 de 25 d'octubre de 2018, és la següent:

Presidència: Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I o persona en qui delegue
 
Vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat: Pilar Safont Jordà
 
Directora de la Unitat d'Igualtat: Mercedes Alcañiz Moscardó
 
Representació dels Centres:
 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCHS: Esther Monzó Nebot i Javier Vellón Lahoz.
 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCJE: Maite Alguacil Marí i Fernando Vicente Pachés.
 • 2 persones (dona i home) en representació de l’ESTCE: Amelia Simó Vidal i Juan Ignacio Climente Plasencia.
 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCS: Eva Cifre Gallego i Rafael Ballester Arnal.
Representació del Claustre (4 claustrals, 2 PAS i 2 PDI):
 • Jordi Torner Más (PAS)
 • Ana Ester Tomás Catalán (PAS)
 • Xavier Molina Morales (PDI)
 • Julia Galán Serrano (PDI)
Representació sindical:
 • Odet Moliner García (CCOO)
 • Mª José Morte Ruiz (UGT)
 • Carme Pinyana i Garí (STEPV)
 • Amparo Maset Llaudes (CSIF)
Representació de l’IUEFG (Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano):
 • Adoración Sales Salvador 
Representació de la Fundació Isonomia:
 • Gemma Escrig Gil
Representació de l’estudiantat, 2 persones (dona i home), una en representació del Claustre i l’altra del Consell de Govern:
 • Marina Moreno Segovia en representació del Claustre
 • Andrei Sorochin en representació del Consell de Govern

Naturalesa i competències de la Comissió Assessora d'Igualtat

Òrgan tècnic-acadèmic de deliberació i assessorament, orientat al suport de la Unitat d'Igualtat, i al reforç de la integració de la perspectiva de gènere i de la igualtat de dones i homes a l'àmbit acadèmic.

Competències

Entre altres:

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre el compliment dels articles 4.7 de la L.O. 1/2004, 25 de la L.O. 3/2007, 41.1 de la LOU-LOMLOU i 3 del RD 1393/2007 en les propostes de plans d'estudis de grau i màster de l'UJI.
 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre l'execució de les polítiques d'igualtat de l'UJI.
 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre l'aplicació del principi de presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern de l'UJI.
 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre la docència i la investigació en matèria d'estudis sobre les dones, feministes i de gènere desenvolupades a l'UJI i, si escau, promoure la proposta d'accions de suport i impuls. 
   
 
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat