Òrgans assessors de la Unitat d'Igualtat

26/03/2021 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat (CAUI)

Per al desenvolupament de les funcions de la Unitat d'Igualtat, aquesta serà assistida per una comissió assesora, tal com assenyala el punt 5 del II Pla d'Igualtat (2016-2020). La composició de la comissió assessora, aprovada en el Consell de Govern num. 08/2018 de 25 d'octubre de 2018, és la següent:

Presidència: Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I o persona en qui delegue

 

Vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat: Pilar Safont Jordà

 

Directora de la Unitat d'Igualtat: Mercedes Alcañiz Moscardó

 

Representació dels Centres:

 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCHS: Esther Monzó Nebot i Javier Vellón Lahoz.

 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCJE: Maite Alguacil Marí i Fernando Vicente Pachés.

 • 2 persones (dona i home) en representació de l’ESTCE: Amelia Simó Vidal i Juan Ignacio Climente Plasencia.

 • 2 persones (dona i home) en representació de la FCS: Eva Cifre Gallego i Rafael Ballester Arnal.

Representació del Claustre (4 claustrals, 2 PAS i 2 PDI):

 • Jordi Torner Más (PAS)

 • Ana Ester Tomás Catalán (PAS)

 • Xavier Molina Morales (PDI)

 • Julia Galán Serrano (PDI)

Representació sindical:

 • Odet Moliner García (CCOO)

 • Mª José Morte Ruiz (UGT)

 • Carme Pinyana i Garí (STEPV)

 • Amparo Maset Llaudes (CSIF)

Representació de l’IUEFG (Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano):

 • Adoración Sales Salvador 

Representació de la Fundació Isonomia:

 • Gemma Escrig Gil

Representació de l’estudiantat, 2 persones (dona i home), una en representació del Claustre i l’altra del Consell de Govern:

 • Maria Palomar Ferrer en representació del Claustre

 • Pablo Albalate Bou en representació del Consell de Govern

Naturalesa i competències de la Comissió Assessora d'Igualtat

Òrgan tècnic-acadèmic de deliberació i assessorament, orientat al suport de la Unitat d'Igualtat, i al reforç de la integració de la perspectiva de gènere i de la igualtat de dones i homes a l'àmbit acadèmic.

Competències

Entre altres:

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre el compliment dels articles 4.7 de la L.O. 1/2004, 25 de la L.O. 3/2007, 41.1 de la LOU-LOMLOU i 3 del RD 1393/2007 en les propostes de plans d'estudis de grau i màster de l'UJI.

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre l'execució de les polítiques d'igualtat de l'UJI.

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre l'aplicació del principi de presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern de l'UJI.

 • Analitzar, valorar i emetre informe sobre la docència i la investigació en matèria d'estudis sobre les dones, feministes i de gènere desenvolupades a l'UJI i, si escau, promoure la proposta d'accions de suport i impuls. 

 
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat