UJI

Curs PAS: Presentació del “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló”

Última modificació: 30/09/2019 | Font: UI

Modalitat: Presencial
Destinataris: PAS de la Universitat Jaume I
Objectius:
Donar a conèixer i difondre els continguts inclosos en el “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló” amb la finalitat que les persones que formen part del personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I estiguen informades per tal de prevenir i orientar en els casos inclosos en aquest Protocol.
Continguts:
Dia 20 de novembre: Conferència “L'assetjament sexual com a greu manifestació de la violència masclista”. Professora Esperanza Bosch Fiol.
Continguts:
• Situar l'assetjament sexual com una forma greu de violència contra les dones.
• Repassar els conceptes bàsics (tipus de violències de gènere, assetjament sexual com a violència exercida en la comunitat).
• Definir l'origen del concepte d'assetjament sexual, breu història del concepte, classificació i tipus.
• Conseqüències per a les víctimes.
• Importància dels protocols i de la sensibilització.
• Reflexionar sobre el fenomen me too i la visibilització d'aquesta violència.
Dia 26 de novembre:
- Primera part: “Presentació del Protocol antiassetjament a l’UJI”. Professora Mercedes Alcañiz Moscardó.
Continguts:
• Què és el Protocol i objectius.
• A qui s’aplica.
• Tipologia de conductes i actituds que poden ser constitutives d’assetjament.
• Tramitació i resolució en el cas que s’active el Protocol.
- Segona part “Assetjament laboral”. Professor Rafael Vilar Zanón.
Continguts:
• L'assetjament psicològic en el protocol de l'UJI.
• Què és i què no és.
• Com actuar en el cas que es produïsca aquesta situació.
- Tercera part: “Orientació sexual, identitat i expressió de gènere”. Professor Rafael Ballester Arnal.
Continguts:
• Formació bàsica al voltant la diversitat afectivo-sexual.
• Orientació sexual.
• Identitat sexual.
• Expressió de gènere.
Durada: 4 hores
Participants: màxim 40 persones
Lloc: Sala de Premsa de l'Edifici de Rectorat (RR0029SP)
Calendari: 20 i 26 de novembre de 2019
Horari: de 13:00 a 15:00 hores
Professorat:

Esperanza Bosch Fiol, TU Psicologia Bàsica i directora de l’Oficina d’Igualtat entre Dones i Homes de la UIB.

Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la Unitat d’Igualtat de l’UJI.

Rafael Vilar Zanon, tècnic en ergonomia i psicosociologia aplicada i membre de la Comissió Investigadora en Reclamacions d’Assetjament (CIRA).

Rafael Ballester Arnal, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i i director del grup SALUSEX-UNISEXSIDA.

Termini d'inscripció: Del 30/09/2019 al 06/11/2019
Avaluació:
Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.
Certificats:
Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

 

 

http://inscripcio.uji.es/

Seleccioneu el curs en l’apartat «Servei de Recursos Humans- Formació del PAS» i seguiu les instruccions de l’assistent.

Heu de fer la inscripció per a cada curs que sol·liciteu.

Si l’horari del curs coincideix (en tot o en part) amb l’horari laboral es requerirà la conformitat del responsable del centre/servei

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat