UJI

Curs PDI: Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere 2020

Última modificació: 03/03/2020 | Font: UI

Dates: 2 i 10 de març de 2020

Horari: De 11 a 14 hores

Duració: 6 hores

Destinataris: PDI​

Lloc: TD 2046 AA  i TD2043 AA

Professorat: Mª José Rodríguez Jaume. Professora titular de Sociologia i vicerectora de Responsabilitat social, inclusió i igualtat de la Universitat d’Alacant.

Objectius: Els objectius del curs se centren a: 

a) analitzar la docència universitària des de la perspectiva del gènere. A l’efecte es farà referència al context normatiu que incorpora la perspectiva de gènere en la docència, així com a la importància d’incloure la igualtat de gènere com a matèria transversal en l’activitat acadèmica i l’eliminació de models d’identitat de gènere de caràcter discriminador difosos en l’educació superior.

b) Prestar atenció a les diferències de gènere tant en les guies docents com en la conducta en la classe.

c) Introduir el professorat en la dimensió del gènere dels continguts, incloent-hi les publicacions que tinguen una línia sensible al gènere i que facen reflexionar sobre la dimensió de gènere del contingut de les seues assignatures.

d) Practicar una docència més inclusiva, més estimulant i afavoridora del pensament crític. 

Continguts

 • Bases legals per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària: Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Llei orgànica 4/2007 per la qual es modifica la LOU 6/2001. Reial decret ANECA per a l’avaluació i verificació de títols, 2008.
 • La difusió de models d’identitat de gènere de caràcter discriminador difosos en l’educació superior.
 • Preguntes de partida: Com i on concretem la perspectiva de gènere en la nostra docència universitària? i com desenvolupem la perspectiva de gènere amb un enfocament transversal?
 • Elements del disseny del procés d'ensenyança-aprenentatge per a la transversalització de la perspectiva de gènere en la docència universitària i estereotips de gènere.
 • Guia de recomanacions per a la consideració de la perspectiva de gènere en la docència universitària:
  • Objectius
  • Continguts
  • Avaluació
  • Pla d’aprenentatge – modalitats organitzatives (interacció en l’aula)
  • Pla d’aprenentatge – mètodes d’ensenyança-aprenentatge
  • Recursos docents – comunicació oral
  • Recursos docents – comunicació escrita i gràfica
  • Recursos docents – exemples,…
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat