Curs estudiantat doctorat: "Investigació i Perspectiva de Gènere"

Última modificació: 04/04/2017 | Font: UI

Curs: "Investigació i Perspectiva de Gènere" (modalitat presencial)  

Hores de formació: 10 hores, acreditables per 25 de formació amb avaluació superada
Dates d’impartició: 10, 13, 21 i 28 de febrer 2017
Idiomes d’impartició: Castellà
Places ofertades:  50 presencials  
Professorat
Flora de Pablo. Professora investigadora del CSIC  
Ana Puy. Directora de la “Unidad de Mujeres y Ciencia” (UMyC)  
Capitolina Díaz Martínez. Catedràtica de Sociologia i Presidenta de l’ “Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas” (AMIT) 
Mercedes Alcañiz Moscardó. Directora de la Unitat d’Igualtat (UJI) 
 
Motivació: Seguint les indicacions de la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació, art 33j, “Mesures per a la inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la ciència i la tecnologia”  i del Programa Horizon 2020 (Reglament UE núm 1291/2013) art 16, “Es garantirà la promoció eficaç de la igualtat entre dones i homes i de la perspectiva de gènere en el contingut de la investigació i la innovació” el present curs té com objectiu que el alumnat de doctorat de la UJI conte amb una formació per a implementar la perspectiva de gènere a la seva investigació i preparació de la tesi doctoral.  
 
Requisits: Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’empara del RD99/2011. 
 
Competències i destreses personals: Es preveu que l’alumnat assolisca una sèrie de competències transversals relacionades amb la cerca i la gestió de la informació i documentació acadèmica i científica. Amb caràcter general: • Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes d’investigació relacionats amb el dit camp. • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. • Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement. Amb caràcter particular: • Capacitat per a identificar les fonts d’informació bibliogràfica més rellevants i adequades. • Capacitat per a utilitzar de manera adequada les fonts d’informació bibliogràfiques. • Capacitat per a utilitzar gestors bibliogràfics i de citacions. • Capacitat per a utilitzar diferents eines d’identificació digital d’investigadors. D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses personals entre l’alumnat de doctorat: • Treballar en situacions en què hi ha manca d’informació específica • Trobar preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex. • Integrar coneixements, enfrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 
1. Flora de Pablo. Títol conferència: "És la ciència un terreny neutral o té els biaixos de la societat?" Data: 10 de febrer 2017. Continguts: En aquesta sessió es ressaltarà l'encara persistent desigualtat d'oportunitats i dificultats en la carrera científica entre dones i homes. Es posarà en context altres iniquitats per gènere en la nostra societat. Es repassaran els avenços en la Universitat i en el Consell Superior d'Investigacions científiques i els reptes pendents. S'informarà sobre l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues com a Plataforma per a l'Acció des de 2001. 
 
2. Ana Puy. Títol conferència:. "Integració de l'Anàlisi de Gènere a la Investigació (IAGI): Marc normatiu i estratègic a nivell de la UE i l'Estat espanyol, recomanacions i recursos de GENDER-NET i pròxims passos". Data: 13 de febrer 2017. Continguts: En aquesta sessió es presentaran normatives, estratègies i recursos disponibles per a l'adequada Integració de l'Anàlisi de Gènere a la Investigació (IAGI) en el context de la UE i l'Estat espanyol, tant a nivell de polítiques i programes d'R + D + I com de projectes. Es detallaran especialment les recomanacions i recursos de l'ERANet GENDER-NET en aquesta matèria per a agències finançadores de R + D + I, per a sol·licitants de finançament de projectes i per als que integren els panells d'avaluació de projectes, així com per a la Integració l'Anàlisi de Gènere en el Currículum Universitari.  
 
3. Capitolina Díaz Martínez.  Títol conferència: "Inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació". Data: 21 de febrer 2017.
Continguts: 1. Conceptes, teories i sexes sexistes 2. El cicle sexista en la investigació sensible al gènere El cicle de la investigació Els mètodes d'investigació amb enfocament de gènere Fase d'idees Fase de propostes Fase d'investigació Fase de difusió 3. Anàlisi de gènere en les ciències socials Quina rellevància té el gènere en aquest àmbit? L'anàlisi de gènere en les ciències socials Anàlisi de gènere en distintes disciplines. Algunes pautes per integrar l'enfocament de gènere en les diferents tècniques d'investigació social 4. Anàlisi de gènere en les ciències de la vida Quina rellevància té el gènere en aquest àmbit? Biaixos de gènere en medicina El gènere com a determinant de la salut Un apunt sobre les neurociències 5.Anàlisi de gènere en el medi ambient Quina rellevància té el gènere en aquest àmbit? Biaixos de gènere en el medi ambient. Gènere i canvi climàtic. Gènere i energies renovables. Gènere i transport públic. 6. Anàlisi de gènere en tecnologia Quina rellevància té el gènere en aquest àmbit? Biaixos de gènere en la tecnologia Gènere i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) Gènere i robòtica Gènere i tecnologia domèstica i de la cura.
 
4. Mercedes Alcañiz Moscardó. Taller Pràctic: La inclusió de la perspectiva de gènere en el projecte d'investigació o tesi doctoral. Data: 28 de febrer 2017. Continguts: Aquesta última sessió serà de tipus pràctic, sintetitzant els continguts de les anteriors sessions i obrint un debat i reflexió sobre possibles dubtes. Posteriorment es realitzarà un exercici en el qual cada estudiant dissenyarà una proposta d'investigació, segons disciplines, en la qual s'inclourà la perspectiva de gènere.   
 
Metodologia docent: Es disposarà d’un curs a la plataforma “Aula Virtual” de la Universitat Jaume I per al seguiment de l’assignatura i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
 
Avaluació: Es realitzarà una avaluació de l’exercici iniciat a classe al voltant de la incorporació de la perspectiva de gènere en un projecte d’investigació triat de les diferents disciplines.

Horari i Lloc:

Flora de Pablo 10 febrer 2017. De 12:30 a 14:30 h. Saló d’Actes de l’Edifici Escola de Doctorat, Consell Social i Postgrau (FF0008CC )

Ana Puy 13 febrer 2017. De 10 a12 h Saló d’Actes de la Facultat de FCJE (JAAS004CC)

Capitolina Díaz 21 febrer 2017. De 10 a 14 h. Sala de Premsa de l’Edifici de Rectorat (RR0029SP)

Mercedes Alcañiz 28 febrer 2017. De 11 a 13 h. Aula de l’Edifici Escola de Doctorat, Consell Social i Postgrau (FF0104AA)

 

 

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16