UJI

Voluntariat per a la prevenció de la violència

Última modificació: 10/10/2016 | Font: UI

L’expressió violència contra les dones es refereix a tot acte de violència basat en el gènere que té com a resultat possible o real un dany físic, sexual o psicològic, incloent-hi les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de la llibertat, ja siga que tinga lloc en la vida pública o en la privada (Resolució núm. 1 de la IV Conferència Mundial sobre la dona, Beijing 1995).

CURS FORMACIÓ VOLUNTARIAT

Activitat:

  • Formació Bàsica UJI-VOLUNTARIA
  • Formació específica Unitat d'Igualtat

Matrícula: Gratuïta

Inscripció: Passar per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat

Duració: 2 h formació bàsica i 8 h específica (3 h teoria i 5 h pràctiques).

Dates: La part bàsica les estableix el Servei d'UJI-VOLUNTARIA i la part específica a decidir segons inscripcions i necessitats.

Lloc: Part específica en la Unitat d'Igualtat (Universitat Jaume I).

Reconeixement: 0,5 crèdits ECTS.

Objectius:

  • Sensibilitzar les voluntàries i els voluntaris en les diverses formes de violència de gènere que es pugen produir a l’entorn universitari.
  • Rebre una formació conceptual i normativa sobre violència de gènere i, en concret, sobre el Protocol d’assetjament.
  • Adquirir ferramentes per a gestionar situacions de violència per a un/una mateixa o per a altres persones.
  • Formar part d’un grup compromès a lluitar contra la violència de gènere a la universitat i a intercedir en situacions que ho demanen.

Contingut

  • Formació comú en voluntariat.
  • Formació específica en violència de gènere incloent aspectes de mediació e intervenció.
  • Treball pràctic.
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat