Curs de formació d'auditors interns de sistemes d'assegurament de qualitat. Nivell Estàndard

20/12/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PTGAS de l’UJI amb preferència del personal de l'OPAQ i de l'Oficina d'Estudis.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

- Proporcionar els coneixements i habilitats necessaris per a planificar i desenvolupar auditories internes de Sistemes d'Assegurament Intern de Qualitat basats en el Model AUDIT Internacional de 2022.
- Facilitar el desenvolupament de les habilitats i actituds per a detectar oportunitats de millora i per a verificar el compliment dels criteris establerts en el model de referència.
- Reflexionar sobre un estàndard homogeni d'actuació per a les persones que participen en els equips d'auditors interns de Sistemes d'Assegurament Intern de Qualitat (SAIC) en l'àmbit universitari.

Continguts

- Objectiu de l’auditoria.
- Definició i tipus d’auditories.
Requisits del Model AUDIT Internacional 2022. Exercici 1.
- Metodologia per a la realització d’auditories (I): Planificació, desenvolupament, avaluació i redacció de no conformitats.
- Metodologia para la realització d’auditories (II): Elaboració de l’informe final, presentació de resultats. Exercici 2.
- Preparació d’una auditoria. Cas pràctic. Exercicis. Lectura del cas. Planificació d’auditoria. Assignació de funcions en l’equip auditor. Elaboració del programa d’auditoria.
- Execució d’una auditoria.
- Cas pràctic. Exercicis (Role Playing).Anàlisi de la documentació del Sistema. Reunió inicial. Recollida d'informació i cerca d'evidències. La entrevista personal. Detecció i redacció de no conformitats. Reunió final.
- Elaboració de l’informe final. Cas pràctic. Exercicis. Classificació de les troballes. Redacció de l’informe d’auditoria. Presentació de resultats a l’òrgan auditat.
- Conclusions.

Durada

13 hores.

Participants

Mínim 15 i màxim 20 persones.

Lloc

Sala de graus de la FCHS (HC0002FR).

Calendari

30 i 31 de gener de 2024.

Horari

El dia 30 de 9:00h a 14:00h i de 15:00 a 18:00, i el dia 31 de 9:00h a 14:00h

Professorat

José Antonio Pérez De La Calle (ANECA)

Termini d'inscripció

Del 20 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final (projecte d'anàlisi i visualització de dades) en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final (projecte d'anàlisi i visualització de dades), tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa