Projectes europeus: gestió i justificació

20/03/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal de les Unitats de Gestió, Servei de Gestió Econòmica i Unitat d'Encàrrecs, Convenis i Subvencions. Es distribuiran les places entre els serveis sol·licitants, s'admetrà almenys una inscripció per servei en el cas que el nombre de sol·licituds supere al de places del curs.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública, Competències específiques

Objectius

Conèixer els principals programes europeus de finançament que conformen el Marc Financer Pluriennal 2021-2027: objectius, requisits de participació i activitats admissibles.
Conèixer les normes generals, externes i internes, per a elaborar un pressupost que siga viable: despeses admissibles i no admissibles, costos directes i indirectes i la seua gestió interna.
Conèixer quins sistemes de control i auditoria són necessaris per a realitzar una correcta justificació econòmica davant la CE en totes les fases d'un projecte (abans, durant i després) amb especial atenció en els programes H2020, Horitzó Europa.

Continguts

MÒDUL I – PROGRAMES EUROPEUS 2021-2027
1. Programa marc d'investigació i innovació (I+I) de la Unió Europea -Horitzó Europa – Cristina Villarroya. 8 de maig.
2. Programa Eramus+ - Roger Esteller. 10 de maig.
3. Altres programes: PRIMA, Europa Digital, LIFE, Justícia, Drets i Valors, l'esquema ERA-NET, Accions Cost…. – Beatriz Alonso . 15 de maig.

MÒDUL II - GESTIÓ FINANCERA I ELEGIBILITAT DE LA DESPESA
4. Horitzó Europa: Tipus de subvenció, condicions d'elegibilitat de la despesa, tipus de costos, partides…. – Cristina Villarroya. 17 de maig.
5. Horitzó Europa: Càlcul del pressupost i viabilitat econòmica a nivell intern. Exercicis pràctics. – Beatriz Alonso. 22 de maig. 
6. Eramus+: Tipus de subvenció, condicions d'elegibilitat de la despesa, tipus de costos, partides... Càlcul del pressupost i viabilitat econòmica a nivell intern. Exercicis pràctics – Roger Esteller Curto . 24 de maig.

MÒDUL III – JUSTIFICACIÓ FINANCERA I AUDITORIES 
7. Kalendas: registre horari de la Universitat Jaume I – Liam Burns. 29 de maig
8. Ajudes H2020: Informes financers – Eugenia Camacho Guerrero. 31 de maig
9. Projecte HE: Informes financers – Eugenia Camacho Guerrero. 5 de juny
10. Auditories – Eugenia Camacho Guerrero. 7 de juny

Durada

20 hores.

Participants

Màxim 15 persones.

Lloc

els dies 8, 10, 15 i 17 de maig a l'aula TD1102AA (ESTCE), el dia 29 de maig a l'aula TD1103AA (ESTCE) i els dies 22, 24 i 31 de maig, 5 i 7 de juny a l'aula d'informàtica TD0206AI (ESTCE)

Calendari

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de maig, 5 i 7 de juny

Horari

de 9 a 11 hores, excepte 24 de maig (de 9 a 11:30h) i 29 de maig (de 9 a 10:30h)

Professorat

Beatriz Alonso Martín, Cristina Isabel Villarroya Berges, Liam Burns, Roger Esteller Curto (Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic) i María Eugenia Camacho Guerrero (Servei de Gestió Econòmica)

Termini d'inscripció

del 20 de març al 20 d'abril de 2023.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans