Curs pràctic de certificats digitals i signatura electrònica. 1a edició

12/04/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

Conèixer l'ús bàsic dels certificats digitals incloent el DNIe, tant per a l'autenticació com per a la signatura digital.

Continguts

1. Certificats digitals:
  1.1. Què són els certificats digitals i per a què serveixen.
  1.2. Clau pública i clau privada.
  1.3. Autoritats de certificació.
  1.4. Tipus de certificats.
  1.5. Instal·lació de certificats digitals.
2. DNIe: DNI electrònic.
3. Signatura electrònica:
  3.1. Què és la signatura electrònica.
  3.2. Aplicació pràctica de la signatura electrònica.
  3.3. Aplicació Autofirma:
    3.3.1. Instal·lació.
    3.3.2. Signatura de documents.
    3.3.3. Validació de documents.
    3.3.4. Encriptació de documents.
4. Segellat de temps: el complement ideal de la signatura electrònica.

Durada

6 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula TD0107AI (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

Calendari

14, 16, 21 i 23 de febrer de 2023

Horari

de 13:30 a 15 hores.

Professorat

Manuel Orenga Suliano (Servei d'Informàtica)

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans