Curs de formació inicial en prevenció de riscos laborals de la Universitat Jaume I. Edició 2023

11/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

En línia.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública.

Objectius

Assolir coneixements generals i una formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals.

Continguts

Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.
La prevenció de riscos laborals a la Universitat Jaume I.
Pla d'autoprotecció.
Vigilància de la salut i assistència sanitària.
Riscos en oficines.
Seguretat viària.

Durada

4 hores.

Lloc

Aula virtual de l'UJI.

Calendari

2023

Horari

---

Professorat

Tècnics de prevenció de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans