Curs d'anglès B1.2 Intermediate

22/11/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

Persones amb coneixements de nivell B1.1 Lower-Intermediate o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 14 de desembre de 2022. Horari: de 13 a 15 hores. lloc: Aula TD1017AA (ESTCE)

Competència/es a desenvolupar

Competències lingüístiques.

Objectius

Adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes.

Continguts

Continguts morfosintàctics.
Continguts ortogràfics.
Continguts fonètics i fonològics.
Continguts semàntics.

 

Durada

100 hores (presencials: 80h, treball autònom: 20h)

Participants

Mínim 12 i màxim 25 persones.

Lloc

aula MD2110AA (Facultat de Ciències de la Salut).

Calendari

de l'11 de gener al 7 de juny de 2023:

  • Gener: 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 i 30.
  • Febrer: 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 i 27.
  • Març: 1, 3, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 27, 29 i 31.
  • Abril: 3, 5, 17, 19, 21, 24, 26 i 28.
  • Maig: 3, 5, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 i 31.
  • Juny: 2, 5 i 7.

Dies: Dilluns, dimecres i divendres.

Horari

de 13:30 a 15 hores.

Professorat

Isabel Bovea Menero (Dep. d'Estudis Anglesos).

Termini d'inscripció

Del 23 de novembre al 5 de desembre de 2022

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Nota: Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell B1.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans