Admissió a la universitat espanyola per a estudiants de sistemes educatius internacionals

15/02/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants i altre personal que atén a estudiantat internacional.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

Conèixer el procediment d'accés i admissió dels estudiants internacionals diferenciant entre els diferents grups d'estudiants internacionals i els diferents processos d'admissió, i conèixer el servei UNEDasiss pel qual es tramiten els expedients d'aquests estudiants.

Continguts

Requisits d'Accés segons estudis estrangers/Internacionals.
- Amb estudis de països membres de la UE o amb conveni d'accés
- Batxillerat Internacional cursat en centres espanyols i altres països amb conveni, com les Escoles Europees
- Amb estudis previs de països fos Unió Europea i sense conveni
Requisits i Comparativa de sistemes d'admissió.
Disparitat de criteris d'admissió per via d'homologació segons CCAA.
- Servei UNEDasiss
- web UNEDasiss
- aplicació UNEDasiss
- Sol·licitud i procés d'acreditació
- Les Proves de Competències Específiques (PCE)
- Càlcul de la nota d'accés.
- Estudiants de la UE o amb conveni.
- Estudiants anés de la UE i sense conveni.
- Càlcul de la nota d'admissió per a cursar estudis de grau espanyols.
Dificultats dels estudiants Internacionals per a ser admesos en estudis de grau en universitats espanyoles.

Durada

4 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula MD1009AA (Facultat de Ciències de la Salut)

Calendari

8 de març de 2023.

Horari

de 9 a 13 hores.

Professorat

José Óscar Vila Chaves (Vicerector adjunt d'Accés a la Universitat, UNED)

Termini d'inscripció

Del 16 de febrer a l'1 de març de 2023

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans