Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú i Llei 40/2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques (G.V.)

26/01/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Metodologia Classe inversa (Flipped classroom).

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública

Objectius

Aprofundir en el coneixement pràctic del procediment administratiu i les principals novetats introduïdes en aquest per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Continguts

1.Qüestions generals sobre l’aplicació del procediment administratiu als tràmits universitaris. Novetats de les noves lleis.
2. Els interessats.
3. L’acte administratiu.
4. La iniciació del procediment: Presentació de sol·licituds i Registre General.
5. Ordenament i instrucció.
6. L'obligació de resoldre i el silenci administratiu.
7. La finalització del procediment: la resolució.
8. La revisió dels actes administratius i el sistema de recursos.
9. Les notificacions i la publicació.

Durada

15 hores (10 hores presencials + 5 hores de treball autònom de visionat de vídeos a l'Aula Virtual)

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula virtual de l'UJI i aula MD1111AA (1a planta, Edifici MD1 de la Facultat de Ciències de la Salut).

Calendari

Del 5 de maig al 3 de juny de 2022. Sessions presencials: 20 de maig i 3 de juny.

Horari

Horari de les sessions presencials: de 9:30 a 14:30h

Professorat

Vicente Mora Martínez (Generalitat Valenciana)

Termini d'inscripció

Del 4 al 13 de febrer de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs (visionat de vídeos i assistència a les sessions presencials).

Certificats


El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima i superació de la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans