Cura de continguts a biblioteques (G.V.)

26/01/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal de Biblioteca.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques

Objectius

- Conèixer què és la cura de continguts i reflexionar sobre el paper del bilbiotecari/a com a content curator.
- Entendre el “Mètode de les 4S” (cercar, seleccionar, aportar valor i compartir informació a internet).
- conèixer bones pràctiques de cura de continguts a biblioteques.
- Aprendre a utilitzar les principals eines digitals de cura de continguts.
- Aplicar els coneixements adquirits a un cas pràctic en la meua biblioteca.

Continguts

1. Introducció i concepte. Mètode de les 4S.
2. Fase de recerca. Cercadors, Google alerts, Feedly, cerca a xarxes socials...
3. Fase de selecció d’informació. Marcadors socials (Pocket, Diigo), revistes digitals (flipboard, Paper-ly), Pinterest.
4. Fase de caracterització i difusió. Blogs, newsletters, xarxes socials (Twitter, Instagram), Telegram, etc.
 

Durada

20 hores (2 videoconferencies amb Google Meet (1,5h), Treball autònom de visionat de vídeos (4h), revisió de tutorials sobre eines digitals (5h), primera pràctica (2h) segona, tercera i quarta pràctica (7,5h)).

Participants

Màxim 30 persones.

Lloc

Aula virtual de l'UJI i Google Meet.

Calendari

Calendari i horari de les sessions obligatòries amb Google Meet:

  • dimecres 1 de juny de 13:30 a 14:15h
  • dilluns 27 de juny de 13:30 a 14:15h

Horari

Horari de les sessions obligatòries amb Google Meet: de 13:30 a 14:15 hores.

Professorat

Paula Traver (Bibliotecaria, Documentalista, Content Curator i professora associada de la Universitat de València i professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC))

Termini d'inscripció

Del 4 al 13 de febrer de 2022. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 2 al 14 de maig de 2022. NOTA: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final (entrega de 4 pràctiques) en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit a les dos sessions per videoconferència i haver realitzat el treball autònom (visionat de vídeos i revisió de tutorials).

Certificats

El personal inscrit que haja assistit a les dos sessions per videoconferència i haja realitzat el treball autònom (visionat de vídeos i revisió de tutorials), i haja obtingut una qualificació d'apte a la prova final (entrega de 4 pràctiques), tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb els requisits anteriors i la superació de la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans