Curs de formació inicial en prevenció de riscos laborals de la Universitat Jaume I. Edició 2020

10/01/2020 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

en línia

Dirigit a

PAS de l’UJI.

Objectius

Assolir coneixements generals i una formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals.

Continguts

Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • Constitució espanyola, Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i normativa de desplegament.
 • Drets i deures. Integració de l’activitat preventiva.
 • Coordinació d’activitats empresarials

Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

 • Condicions de treball. Risc laboral i factors de risc.
 • Danys derivats del treball.
 • Les especialitats preventives.
 • Principis de l’activitat preventiva. Identificació i avaluació de riscos.
 • Sistemes de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.
 • Investigació d’accidents. Causalitat.

La prevenció de riscos laborals a la Universitat Jaume I.

 • El Pla de Prevenció de riscos laborals de la Universitat Jaume I.
 • La política de prevenció.
 • L’estructura organitzativa de la prevenció a l’UJI. OPGM, Comitè, Estructura preventiva.
 • Instruccions de Seguretat i Salut.
 • Procediments de sol·licitud a l’OPGM.

Pla d'autoprotecció.

 • El foc. Generalitats. Extinció d’incendis. Prevenció d’incendis.
 • Primers auxilis.
 • El Pla d’autoprotecció de la Universitat Jaume I.

Vigilància de la salut i assistència sanitària.

 • Centre Sanitari del Campus.

Riscos en oficines.

 • Espai de treball.
 • Ordre i neteja.
 • Caigudes de persones al mateix i a distint nivell.
 • Caigudes de material.
 • Estris i equips de treball. Màquines i productes tòxics.
 • Pantalles de visualització de dades.
 • Soroll.
 • Electricitat en l’oficina.
 • Protecció contra incendis.
 • Vies i eixides d’evacuació.
 • Riscos relacionats amb aspectes psicosocials.

Seguretat viària.

 • Classificació dels accidentes de transit.
 • Les causes dels accidents de transit: factors de risc.
 • Consells pràctics.

Durada

4 hores

Participants

Inscripció automàtica de tot el personal de nova entrada.

Lloc

Aula Virtual  UJI.

Calendari

2020

Horari

---

Professorat

Tècnics de prevenció de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Termini d'inscripció

Inscripció automàtica de tot el personal de nova entrada.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans