Presentació del “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló”

30/09/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de la Universitat Jaume I

Objectius


Donar a conèixer i difondre els continguts inclosos en el “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló” amb la finalitat que les persones que formen part del personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I estiguen informades per tal de prevenir i orientar en els casos inclosos en aquest Protocol.

Continguts


Dia 20 de novembre: Conferència “L'assetjament sexual com a greu manifestació de la violència masclista”. Professora Esperanza Bosch Fiol.

Continguts:
• Situar l'assetjament sexual com una forma greu de violència contra les dones.
• Repassar els conceptes bàsics (tipus de violències de gènere, assetjament sexual com a violència exercida en la comunitat).
• Definir l'origen del concepte d'assetjament sexual, breu història del concepte, classificació i tipus.
• Conseqüències per a les víctimes.
• Importància dels protocols i de la sensibilització.
• Reflexionar sobre el fenomen me too i la visibilització d'aquesta violència.

Dia 26 de novembre:

- Primera part: “Presentació del Protocol antiassetjament a l’UJI”. Professora Mercedes Alcañiz Moscardó.
Continguts:
• Què és el Protocol i objectius.
• A qui s’aplica.
• Tipologia de conductes i actituds que poden ser constitutives d’assetjament.
• Tramitació i resolució en el cas que s’active el Protocol.

- Segona part “Assetjament laboral”. Professor Rafael Vilar Zanón.
Continguts:
• L'assetjament psicològic en el protocol de l'UJI.
• Què és i què no és.
• Com actuar en el cas que es produïsca aquesta situació.

- Tercera part: “Orientació sexual, identitat i expressió de gènere”. Professor Rafael Ballester Arnal.
Continguts:
• Formació bàsica al voltant la diversitat afectivo-sexual.
• Orientació sexual.
• Identitat sexual.
• Expressió de gènere.

Durada

4 hores

Participants

màxim 40 persones

Lloc

Sala de Premsa de l'Edifici de Rectorat (RR0029SP)

Calendari

20 i 26 de novembre de 2019

Horari

de 13:00 a 15:00 hores

Professorat

Mercedes Alcañiz Moscardó, Rafael Ballester Arnal, Rafael Vilar Zanon i Esperanza Bosch Fiol

Termini d'inscripció

Del 30/09/2019 al 06/11/2019

Avaluació


Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats


Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.
 
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans