13/11/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS del Servei d'Esports de la Universitat Jaume I

Objectius


- Determinar què és un projecte i per a què serveix.
- Identificar tipologies de projectes.
- Analitzar els típics problemes dels projectes i determinar com minimitzar-los, evitar-los o gestionar-los.
- Conèixer el cicle de vida i les fases evolutives de tot projecte.

Continguts


1. Introducció.
Concepte de projecte. Triangle del projecte: temps / cost / àmbit. Balanç de les delimitacions del projecte. Característiques i elements bàsics dels projectes. Les principals dificultats dels projectes: condicions de gestió dels projectes. Per què
fracassen alguns projectes?. Cóm evitar-lo / minimitzar-lo / gestionar-lo?. Tipologies de projectes. Els rols dintre d’un projecte.
2. Cicle de vida del projecte.
Fase de contextualització i posada en marxa del projecte. Fase de definició dels objectius del projecte. Fase de planificació del projecte. Fase d’execució del projecte. Fase de tancament i avaluació del projecte.
3 El lideratge del projecte i la comunicació.
El rol del cap de projecte com líder. Els estils de lideratge a aplicar dintre d’un projecte. La comunicació: necessitat i característiques de la comunicació dins d’un projecte.
4. Conclusions.

Durada

14 hores

Participants

Mínim 8 i màxim 12 persones

Lloc

MD0111FR Sala de Graus (Facultat Ciències de la Salut)

Calendari

2 i 9 de desembre de 2019

Horari

de 10 a 15 hores i de 16 a 18 hores

Professorat

Carme Ledesma (Ledesma Consultores)

Termini d'inscripció

Del 11/11/2019 al 20/11/2019

Avaluació


Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats


Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans