Formació inicial en prevenció de riscos laborals de la Universitat Jaume I. Edició 2017

13/02/2018 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Destinataris: PAS de l’UJI.

Modalitat: on-line.

Objectius

Coneixements generals i formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals.

Continguts

Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.

Constitució espanyola, Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i normativa de desplegament.

Drets i deures. Integració de l’activitat preventiva.

Coordinació d’activitats empresarials.

Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball

Condicions de treball. Risc laboral i factors de risc.

Danys derivats del treball.

Les especialitats preventives.

Principis de l’activitat preventiva. Identificació i avaluació de riscos.

Sistemes de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

Investigació d’accidents. Causalitat.

La prevenció de riscos laborals a la Universitat Jaume I

El Pla de Prevenció de riscos laborals de la Universitat Jaume I.

La política de prevenció.

L’estructura organitzativa de la prevenció a l’UJI. OPGM, Comitè, Estructura preventiva.

Instruccions de Seguretat i Salut.

Procediments de sol·licitud a l’OPGM.

Pla d’autoprotecció.

El foc. Generalitats. Extinció d’incendis. Prevenció d’incendis.

Primers auxilis.

El Pla d’autoprotecció de la Universitat Jaume I.

Vigilància de la salut i assistència sanitària.

Centre Sanitari del Campus.

Riscos en oficines.

Espai de treball.

Ordre i neteja.

Caigudes de persones al mateix i a distint nivell.

Caigudes de material.

Estris i equips de treball. Màquines i productes tòxics.

Pantalles de visualització de dades.

Soroll.

Electricitat en l’oficina.

Protecció contra incendis.

Vies i eixides d’evacuació.

Riscos relacionats amb aspectes psicosocials.

Seguretat viària.

Classificació dels accidentes de transit.

Les causes dels accidents de transit: factors de risc.

Consells pràctics.

Durada:  4 hores.

Lloc: Aula Virtual  UJI.

Calendari: 2017

Professorat: Tècnics de prevenció de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Termini d’inscripció: Inscripció automàtica de tot el personal de nova entrada.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans