Curs d'anglès B1.2 Intermediate (2na part)

27/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb un nivell B1.2 (primera part). Prova de nivell per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 12 de gener de 2012

Objectius
Aquest nivell té com objectiu principal capacitar a l’aprenent per a utilitzar l'idioma amb una certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requerisquen comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú en llengua estàndard, que podrà incloure expressions idiomàtiques d'ús habitual i generalitzat, i que versen sobre temes generals, quotidians o en els quals es té un interès personal.

Continguts

Continguts funcionals

 • Extrapolar informació de textos orals i escrits
 • Produir textos formals i informals.
 • Demostrar l’habilitat de narrar i desenvolupar un argument
 • Guiar visitants, en el context social i professional
 • Donar explicacions i respondre a preguntes
 • Rebre i transmetre missatges
 • Expressar satisfacció i insatisfacció
 • Formular queixes formals i informals
 • Seguir una presentació o conferencia dins l'àmbit professional

Continguts gramaticals
L’aprenent, en acabar el curs, ha de ser capaç d’utilitzar correctament els conceptes gramaticals següents:

 • Temps verbals: present simple & continuous, past simple & continuous, perfect tenses, future forms.
 • Phrasal Verbs (introducció)
 • Conditionals 0, 1, 2, 3
 • Question Formation, question tags
 • Adverbs (position)
 • Used to (be/get used to)
 • Modal Verbs (present & past)
 • Articles: definite, indefinite & zero article
 • Adjectives: adjective order, comparative/superlative
 • Quantifiers
 • Preposicions de lloc, de temps, de moviment: ampliació i consolidació.
 • Conjuncions although; in case; so that, etc.
 • Wish + past/past perfect
 • Countable/Uncountable Nouns, plural nouns
 • Ús del verb have amb valor causatiu («have something done»)
 • Gerund/Infinitive
 • Ús nominal del gerundi com a subjecte i complement
 • Reported Speech
 • Passive
 • Relative clauses

Durada: 70 h (presencials: 50 h, grup de conversa:10 hores, CAL/aula Virtual: 10h)

Participants: mínim 12 i màxim 25 persones

Calendari
Del 16 gener al 28 de maig de 2012.
gener: 16, 18, 23, 25 i 30
febrer: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29
març: 5, 7, 21, 26 i 28
abril: 2, 4, 18, 23, 25 i 30
maig: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28

Dies
Dilluns i dimecres.

Horari
De 14 h a 15.30 h.

Lloc:
Del 16 de gener al 14 de maig: TD 1016 AA (ESTCE)

Del 16 al 30 de maig: TD 1017 AA (ESTCE)

Grups de conversa
Dimarts o dijous (a partir de les 15 h).

Professorat: Mª Luisa Renau Renau (Departament d’Estudis Anglesos)

Termini d’inscripció: del 30 de novembre al 21 de desembre de 2011

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans