Curs d'anglès B1.1 Lower-Intermediate (2na part)

27/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb un nivell B1.1 (1ª part) o equivalent. Prova per a qui no disposa d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 12 de gener.

Objectius:
Començar a adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Produir un discurs senzill sobre temes que són molt familiars o d’interès personal. Descriure fets i experiències, i donar un mínim de raons i explicacions sobre opinions i projectes. Comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius al treball, a l’escola, a l’oci, etc. Fer front a les situacions lingüístiques que apareixen freqüentment quan es viatja per una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge.

Continguts funcionals 

 • Extrapolar informació de textos orals i escrits
 • Produir textos formals i informals.
 • Demostrar l’habilitat de narrar i desenvolupar un argument
 • Guiar visitants, en el context social i professional
 • Donar explicacions i respondre a preguntes
 • Rebre i transmetre missatges
 • Expressar satisfacció i insatisfacció
 • Formular queixes formals i informals
 • Seguir una presentació o conferencia dins l’àmbit professional

Continguts gramaticals:

 • Temps de present, passat i futur en els seus aspectes simples, progressius i perfectes.
 • Be, have & do com a verbs auxiliars.
 • Auxiliars modals (de possibilitat, obligació i deducció): can, might, could, be able to, have to, must, should.
 • Tipus de condicionals 1, 2 i 3.
 • Estils directe i indirecte.
 • Veu passiva.
 • Oracions de relatiu (explicatives i especificatives).
 • Causa i efecte.
 • Expresions temporals.
 • Formació de preguntes. Question tags.
 • Infinitius i formes amb -ing.
 • Oraciones de relatiu
 • Estils directe i indirecte (oracions enunciatives, interrogatives, imperatius i peticions).

Durada: 70 hores (presencials: 50 h, grup de conversa: 10 h, CAL/Aula Virtual: 10 h).

Participants: mínim 12 i màxim 25 persones

Calendari
Del 17 de gener al 31 de maig.
gener: 17, 19, 24, 26 i 31
febrer: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28
març: 1, 6, 8, 20, 22 i 27
abril: 3, 17, 19, 24 i 26
maig: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31

Dies
Dimarts i dijous.

Horari: de 8 h a 9.30 h.

Grups de conversa: dilluns o dimecres (a partir de les 15 hores)

Lloc:
Del 17 de gener al 15 de maig: TD 1018 AA (ESTCE)
Del 17 al 31 de maig: TD 1017 AA (ESTCE)

Professorat: Patricia Maestro Bayarri (Dep. d'Estudis Anglesos)

Termini d’inscripció: del 30 de novembre al 21 de desembre de 2011

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans