Enfocament i avaluació

21/07/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cursos presencials 

Els cursos d’italià del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I s’orienten en el Marc europeu comú de referència per a les llengües i parteixen d’un enfocament comunicatiu de la llengua. Això vol dir que l’estudiantat aprèn a usar la llengua, és a dir, a comunicar-se; i l’aprèn precisament mitjançant l’ús, la comunicació, la interacció, la participació i la negociació de significat amb la resta d’alumnes. A més a més, animem l’estudiantat a l’autonomia i la reflexió plurilingüe, dues nocions fonamentals per a l’aprenentatge continuat al llarg de la vida. Per això, tots els cursos dediquen temps al treball autònom (p. ex., amb el material d’autoaprenentatge al CAL i al CAL virtual, els grups de conversa o els tàndems lingüístics, però també amb la música, les pel·lícules i la literatura).

Els cursos d’italià segueixen diferents modalitats: semiintensius (p. ex., amb dues classes a la setmana durant tot un semestre) o de preparació (d’una durada més limitada i orientat a la preparació per a una prova específica). 

Centre d'Aprenentatge de Llengües (CAL)

El CAL és un espai d'aprenentatge on, de manera autònoma, es poden aprendre llengües segons el ritme i la disponibilitat de cada persona, amb tot tipus de recursos i materials, i amb assessorament personalitzat. Es poden dur a terme activitats relacionades amb el curs i millorar aspectes concrets d'interès individual.

L'aula Virtual (AV)

L'AV és l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge que recolza i complementa  les classes presencials. El professorat posa a l'abast dels aprenents informació, en forma de documents i d'enllaços seleccionats a la xarxa, proposa activitats d'aprenentatge i arreplega les propostes elaborades per l'estudiantat. Es pot fer, així, un seguiment de cada aprenent i valorar de manera personalitza­da el seu progrés. A més, és un espai de comunicació i de participació, mitjançant fòrums i tasques cooperatives.

Avaluació

Per a poder superar els cursos intensius i semiintensius i obtenir el certificat corresponent és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80 % de les hores del curs, haver fet les hores de treball autònom corresponents i haver tret un mínim del 60 % en l’examen final. Només es podrà realitzar l’examen final si s’ha complit amb l’assistència i el treball autònom.

En el cas dels cursos de preparació, no es realitza cap examen final, atès que no s’acredita cap nivell lingüístic. No obstant això, es pot obtenir un certificat d’assistència al curs, sempre que s’haja complit amb els requisits d’assistència i de treball autònom.

L'avaluació es duu a terme d'acord amb els següents valors:

1. Examen final, que té les següents parts:

Comprensió lectora

Comprensió oral

Expressió escrita

Estructures lingüístiques

Expressió oral

 

COMPONENTS DE L'AVALUACIÓ                       

Examen final: comprensió lectora (20 %), comprensió oral (20 %), expressió escrita (20 %), expressió oral (20 %) i estructures lingüístiques (20 %)

Per a aprovar l'examen s'exigeix superar els mínims (10%) de totes les habilitats. Aquests mínims són orientatius i poden variar lleugerament segons el contingut de l'examen.                 

2. Avaluació continuada, que inclou els següents aspectes:

Treball personal

Examen de mitjan curs

Participació en classe

A més de superar totes les habilitats incloses en l'examen, els examinands han d'arribar a un 60 % global per a aprovar el curs. En aquest cas tindran dret a un certificat oficial de la Universitat Jaume I expedit pel Servei de Llengües i Terminologia, en el qual consta que l'examinand és apte i apareix el percentatge total obtingut. Si cal traduir aquest percentatge a les notes habituals, es poden utilitzar les següents equivalències:

60 %-69 % Aprovat

70 %-79 % Bé

80 %-89 % Notable

90 %-100 % Excel·lent

Reconeixement de crèdits per haver realitzat un curs d’italià

Els certificats tenen reconeguts crèdits ECTS, que es poden reconèixer en els estudis de grau com a activitats universitàries. El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer és de 6. Ací en teniu més informació.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia