Quins certificats són vàlids?

16/03/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Només són vàlids aquells certificats expedits per institucions i organismes oficials basats en els nivells establerts pel  Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) que avaluen les quatre destreses bàsiques: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió i interacció orals.

Hi queden exclosos de reconeixement les assignatures de llengües dels plans d'estudis de les titulacions i els cursos de formació d'idiomes que no estiguen organitzats pel Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI.

Cal remarcar que la validesa d'alguns certificats pot caducar, si així ho indica el mateix document o l'organisme que l'haja expedit.

En tots aquells certificats que reflecteixen el nivell concret de cada destresa (expressió oral i escrita, així com comprensió auditiva i de lectura), es reconeix com a nivell del certificat el mínim obtingut en qualsevol de les destreses, amb independència del nivell global que figure en el document.

Per a més informació, consulteu les taules d'equivalències de la Universitat Jaume I.

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia