UJI

Competència lingüística per a treballar al sistema d'ensenyament en valencià

Última modificació: 04/06/2020 | Font: SLT

Segons l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competencia lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià modificada per la correcció d’errades publicada el 4 d’abril la competència idiomàtica per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià, o àrees no lingüístiques en anglès en les etapes d’educació infantil, d’educació primària, educació especial, educació secundària obligatòria i batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes és el certificat de nivell C1 de coneixements de llengua, segons es defineix en el Marc europeu de referència per a les llengües (MERCRL). Aquest mateix certificat de nivell C1 de valencià faculta el professorat per a impartir continguts curriculars de valencià en educació infantil i l’Àrea de Valencià. Llengua i literatura en educació primaria.

 

Aquesta Ordre 3/2020 estableix un termini de 12 mesos perquè les persones que, a l’entrada en vigor de l’Ordre estiguen en procés de formació per a l’obtenció del certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià, el diploma de mestre de valencià o el certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengües estrangeres puguen registrar el certificat corresponent. Per tant, les persones que reuneixen els requisits per a la sol·licitud de l’expedició d’un d’aquests certificats, poden sol·licitar-ne l’expedició fins al mes de gener de 2021. Després ja no es podrá expedir perquè la Conselleria ja no l’admetrà en el seu registre de certificats.

Una disposició derogatòria  deroga l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, que és la que regulava fins ara les titulacions administratives que facultaven  per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres.

 

És a dir, a partir del moment d’entrada en vigor de l’Ordre 3/2020 deixa d’existir el certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià, el diploma de Mestre de valencià i el certificat de capacitació en llengües estrangeres. L’exigència per treballar al sistema d’educatiu valencià és estar en possessió del certificat de nivell C1 de valencià. De la mateixa manera, per accedir a places catalogades d’ensenyament en una llengua estrangera, cal acreditar el nivell C1 de la dita lengua estrangera.

No obstant això, el certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià, el diploma de mestre de valencià i el certificat de capacitació en llengües estrangeres és consideraran mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d’oposicions de cossos docents.

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia