UJI

Presentació de l'Àrea d'Assessorament Lingüístic i Terminologia

Assessorament lingüístic en valencià. Traducció i correcció de textos
Última modificació: 04/11/2014 | Font: SLT

Amb la finalitat de millorar la gestió de les peticions d’assessorament lingüístic en valencià i en castellà que se sol·liciten al Servei de Llengües i Terminologia (SLT), s’ha elaborat un formulari electrònic que es troba dins de l’apartat “Formularis i peticions-SPI” de l’e-UJIer. Aquest formulari, s’ha d’utilitzar per a sol·licitar la correcció i traducció de textos administratius i docents en valencià i en castellà i, en general, per a qualsevol consulta lingüística. (Vegeu l'apartat Formulari de petició d'assessorament lingüístic)

El Servei de Llengües i Terminologia només corregeix/tradueix documents que s’envien en format electrònic. Únicament en casos excepcionals es corregiran textos en un document imprès.

Igualment, té prioritat la correcció de textos sobre la traducció. Per aquest motiu us suggerim que s’elaboren directament els documents en valencià.

Si el document que es vol processar està en castellà i se sol·licita la traducció al valencià es recomana que es realitze la traducció automàtica d’aquest abans de trametre’l. Podeu utilitzar el programa SALT o un un traductor en línia, com ara Apertium, el traductor automàtic de la  Universitat d’Alacant  o el politraductor de la   Universitat Politècnica de València.

Us recordem que la traducció automàtica d’un document requereix necessàriament que es revise el text resultant per a resoldre els possibles errors en la traducció. Posteriorment, després d’aquesta revisió i de corregir els errors més evidents, és quan s’ha de trametre al SLT perquè en faça la correcció lingüística definitiva.

El Servei de Llengües i Terminologia també és l’encarregat de corregir la documentació administrativa i docent que s’elabora en castellà a la Universitat Jaume I. Per a trametre els documents que s’han de revisar s’ha de formalitzar també el formulari electrònic.

 

Consideracions sobre la tramesa de documents

1. Els documents s’han d’enviar en els formats més habituals dels processadors de textos (LibreOffice, Word, etc.)

2. Es poden trametre igualment presentacions elaborades amb LibreOffice o Powerpoint, encara que es recomana enviar els textos abans de confegir la presentació.  En aquests casos s’ha de tenir en compte que el termini per a realitzar la correcció/traducció ha de ser més ampli.

3. No s’admeten documents en format d’imatge (.gif, .jpg, etc.), atès que no es poden modificar. Per a corregir taules, figures, etc., en aquests formats us heu de posar en contacte prèviament amb l’Àrea d’Assessorament.

4. Es recomana no enviar documents en format .pdf. Si no és possible trametre una còpia en format ‘text’ del document us heu de posar en contacte prèviament amb l’Àrea d’Assessorament per a determinar la possibilitat i terminis de correcció/traducció del text.

5. Formatació de documents, imatges incrustades, notes a peu de pàgina, etc.

Sempre que siga possible s’han d’enviar els textos sense formats o estils (sagnats especials, numeració automàtica, vinyetes, imatges incrustades, etc.). Tot i que el SLT intentarà mantenir el mateix format del document original, el processament dels textos, sobretot en el cas de les traduccions, no sempre permet conservar aquestes característiques. Per aquest motiu, si el document que s’ha de corregir/traduir és complex es recomana trametre’l al SLT abans d’aplicar estils o inserir imatges o taules.

6. Si se sol·licita la correcció d’un document en valencià traduït —automàticament o no— d’un document en castellà, cal adjuntar el document original.

7. Per a una millor localització dels documents es recomana que els arxius tinguen un nom que els identifique clarament. El SLT no modificarà el nom de l’arxiu, però hi afegirà un codi propi perquè quede constància que ha estat revisat pel SLT.

8. El SLT no guarda còpia dels documents corregits o traduïts.

9. El SLT té l’obligació de mantenir la confidencialitat i la discreció absoluta sobre el contingut dels documents que processa, per la qual cosa, la seguretat en aquest aspecte està garantida pel que fa als arxius relacionats amb exàmens i proves d’avaluació.

10. En qualsevol  moment el sol·licitant dels serveis d’assessorament lingüístic pot posar-se en contacte amb l’Àrea personalment, per correu electrònic o per telèfon (consulteu el directori).

 

 

Formulari electrònic de petició d’assessorament lingüístic en valencià

Enllaç al formulari electrònic

Observacions:

Els camps marcats amb * s’han d’emplenar obligatòriament.

  • Data de lliurament sol·licitada

Les sol·licituds d’assessorament lingüístic s’han de trametre amb l’antelació suficient per a poder processar els documents satisfactòriament. En qualsevol cas, sempre s’han d’enviar amb una antelació mínima d’un dia laborable. Cal utilitzar el format dd/mm/aaaa.

Tot i que es poden enviar peticions urgents, és a dir, que s’han de resoldre el mateix dia de la sol·licitud o en un termini excessivament breu en relació amb l’extensió del document, el SLT agraeix els usuaris que planifiquen les seues necessitats de correcció/traducció  i eviten, sempre que siga possible, marcar les peticions com a ‘urgents’, amb l’excepció dels casos que realment tinguen aquest caràcter. Es recomana indicar aquest extrem en l’apartat  «Observacions».

  • Sol·licitud d’assessorament

Si se sol·licita més d’un tipus d’assessorament (com ara, correcció de valencià i traducció del document corregit al castellà) no és necessari emplenar dues peticions; cal indicar, però, aquesta doble petició en l’apartat «Observacions».

  •  Nombre de fulls

Indiqueu el nombre real de full dels documents. Cal tenir en compte que si es demana un doble assessorament (correcció i traducció) cal duplicar igualment aquest nombre (p.e., se sol·licita la correcció d’un document de 3 fulls i després la traducció, en total, 6 fulls).

  • Observacions

En aquest camp s’ha d’exposar qualsevol comentari referent a la sol·licitud o al document. És important reflectir-hi si es desitja un doble assessorament o si es tracta d’una petició urgent.

Si desitgeu que el document corregit/traduït s’envie també a una altra adreça electrònica podeu indicar-ho en aquest camp.

També es recomana reflectir en aquest camp qualsevol circumstància referent a la resolució de la petició (web amb informació relacionada, etc.) o amb el sol·licitant que facilite les tasques d’assessorament (període de vacances, torn de treball, telèfon alternatiu, etc.).

  •  Text

Si el text és molt breu es pot escriure directament en aquest camp.

  •   Document adjunt

En cada sol·licitud d’assessorament es poden enviar adjunts fins a cinc documents. Si el nombre d’arxius és superior, es recomana enviar els documents comprimits en un únic arxiu .zip. Cal indicar-ho en l’apartat «Observacions» i reflectir en el camp corresponent el nombre real de fulls de tots els documents.

 

Resolució de les sol·licituds d’assessorament

Després d’emplenar el formulari electrònic l’aplicació e-UJIer@ envia al remitent un missatge automàtic per confirmar que la sol·licitud s’ha tramitat correctament.

La petició d’assessorament arriba a l’Àrea també a través de l’aplicació e-UJIer@ i es distribueix entre els assessors lingüístics.

Quan es resol la petició d’assessorament, l’e-UJIer@ informa el sol·licitant per correu electrònic. El missatge inclou un enllaç per a descarregar els documents corregits/traduïts.

En qualsevol moment durant el procés de correcció/traducció de documents, els usuaris poden posar-se en contacte amb l’Àrea d’Assessorament: assessorament@uji.es.

 Consulteu el directori

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia