Notes i instruccions orientatives per a la sol·licitud

01/12/2020 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Enllaç al formulari electrònic

Notes:

Els camps marcats amb un asterisc (*) s’han d’emplenar obligatòriament.

  • Data de lliurament sol·licitada

Les sol·licituds d’assessorament lingüístic s’han de trametre amb l’antelació suficient per a poder processar els documents satisfactòriament. En qualsevol cas, sempre s’han d’enviar amb una antelació mínima d’un dia laborable. Cal utilitzar el format dd/mm/aaaa.

Tot i que es poden enviar peticions urgents, és a dir, que s’han de resoldre el mateix dia de la sol·licitud o en un termini excessivament breu en relació amb l’extensió del document, el SLT agraeix que les persones sol·licitants planifiquen les seues necessitats de correcció/traducció  i eviten, sempre que siga possible, marcar les peticions com a ‘urgents’, amb l’excepció dels casos que realment tinguen aquest caràcter. Es recomana indicar aquest extrem en l’apartat  «Observacions».

  • Sol·licitud d’assessorament

Si se sol·licita més d’un tipus d’assessorament (com ara, correcció de valencià i traducció del document corregit al castellà) no és necessari emplenar dues peticions; cal indicar, però, aquesta doble petició en l’apartat «Observacions».

  •  Nombre de fulls

Indiqueu el nombre real de full dels documents. Cal tenir en compte que si es demana un doble assessorament (correcció i traducció) cal duplicar igualment aquest nombre (p. e., se sol·licita la correcció d’un document de 3 fulls i després la traducció, en total, 6 fulls).

  • Observacions

En aquest camp s’ha d’exposar qualsevol comentari referent a la sol·licitud o al document. És important reflectir-hi si es desitja un doble assessorament o si es tracta d’una petició urgent.

Si desitgeu que el document corregit/traduït s’envie també a una altra adreça electrònica podeu indicar-ho en aquest camp.

També es recomana reflectir en aquest camp qualsevol circumstància referent a la resolució de la petició (web amb informació relacionada, etc.) o amb la persona sol·licitant que facilite les tasques d’assessorament (període de vacances, torn de treball, telèfon alternatiu, etc.).

  •  Text

Si el text és molt breu es pot escriure directament en aquest camp.

  •   Document adjunt

En cada sol·licitud d’assessorament es poden enviar adjunts fins a cinc documents. Si el nombre d’arxius és superior, es recomana enviar els documents comprimits en un únic arxiu .zip. Cal indicar-ho en l’apartat «Observacions» i reflectir en el camp corresponent el nombre real de fulls de tots els documents.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia