UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SLT
  • Característiques del servei de traducció i correcció en llengües estrangeres

Característiques del servei de traducció i correcció en llengües estrangeres

Última modificació: 10/04/2018 | Font: SLT

Llengües de treball

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT), mitjançant l’Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres, ofereix un servei de correcció en anglès i traducció d’anglès a valencià o castellà i viceversa dels tipus de documents indicats en l’apartat següent. Pel que fa a altres llengües estrangeres, es valora cada sol·licitud individualment, tot i que es fa el possible per donar resposta a les peticions de traducció o correcció de documents institucionals en les principals llengües europees. En tot cas, l’Àrea pot posar els usuaris en contacte amb professionals que treballen en altres llengües.
 

Tipus de documents

L'Àrea accepta encàrrecs dels següents tipus de documents:

  • Documents institucionals: presentacions, discursos, guies, fullets, programes, material promocional, etc.
  • Documents de gestió administrativa i econòmica: certificats,  convenis, formularis, informes, normatives, cartes, missatges de correu electrònic, etc.

Quant als documents acadèmics i de docència, l’Àrea és l’encarregada de traduir o corregir els noms d'assignatures i cursos de la Universitat i de corregir la versió en anglès de les guies docents d'assignatures amb docència en aquesta llengua. Actualment no ofereix la traducció o correcció de materials docents en llengües estrangeres.

En els casos que els usuaris de la comunitat universitària necessiten traduir o corregir altres tipus de textos (com ara documents personals), l’Àrea pot orientar sobre la contractació de serveis professionals de traducció externs (tarifes orientatives, associacions professionals, portals de traductors, etc.). Pel que fa específicament als documents de recerca (articles, ressenyes, treballs d’investigació, tesis, etc.), l’Àrea va deixar de gestionar-ne la traducció i correcció a l’abril del 2012, a causa de les restriccions per a contractacions i l'acumulació de treball. Si desitgeu traduir o corregir aquest tipus de documents, podeu consultar aquesta pàgina web amb orientacions i recomanacions.

 

Sol·licitud de traducció o correcció

Les sol·licituds de traducció o correcció en llengües estrangeres s’han de tramitar a través del formulari electrònic de Sol·licitud d’assessorament lingüístic en llengües estrangeres.

El formulari també es pot trobar seguint els passos següents:

Des de la pàgina principal de l’e-UJIer, feu clic a l’apartat Formularis peticions-SPI, trieu Nova sol·licitud i, en la llista de procediments disponibles que us apareixerà, seleccioneu Sol·licitud d’assessorament lingüístic en llengües estrangeres (en l’apartat Assessorament > Servei de Llengües).

Després d’emplenar el formulari, podeu adjuntar fins a cinc documents. Tingueu en compte que cada sol·licitud implica un encàrrec. Això vol dir que els documents adjuntats per sol·licitud han d’estar relacionats (per exemple, el document per corregir i la versió original com a referència, o documentació complementària que servisca d'ajuda per a la traducció).

És preferible que els documents es presenten en un format de fàcil manipulació, com ara processadors de textos (Word, LibreOffice). El fet d’enviar-los en altres formats (com ara PDF o PPT) pot implicar que els terminis s’allarguen o que es denegue la sol·licitud.

Per facilitar una qualitat millor del text final, convé que el text enviat per traduir siga el més adequat i correcte possible en la llengua d’origen. Sobretot, és convenient que el text estiga escrit amb claredat i precisió, i que els responsables hagen revisat la redacció del text per evitar ambigüitats i interpretacions errònies.

Actuació de l'Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres

Quan un usuari fa una sol·licitud a través del formulari corresponent, el responsable de l'Àrea rep un missatge de correu electrònic d'avís.

Si hi ha algun problema amb la sol·licitud (impossibilitat de complir amb el termini sol·licitat, falta de documentació, etc.), el responsable de l'Àrea es posa en contacte amb l'usuari. Si no, es procedeix a corregir o traduir el document en qüestió (si convé o cal, amb la col·laboració de personal extern, però en aquest cas, sempre que és possible, amb la coordinació i supervisió del responsable de l'Àrea). Una vegada finalitzat l'encàrrec, es tanca la sol·licitud amb el document corregit o traduït adjunt al formulari.   

L'Àrea es reserva el dret de denegar sol·licituds quan la qualitat lingüística dels originals siga molt dolenta, és a dir, quan el text resulte pràcticament inintel·ligible. Per tant, cal evitar enviar textos traduïts amb programes de traducció automàtica que l'usuari no ha revisat posteriorment. 

D'altra banda, si l'usuari no té competència suficient per redactar un text en la llengua meta, convé òbviament demanar-ne una traducció. 

Siga com siga, les traduccions i correccions que es tornen als usuaris poden incloure comentaris (per aclarir dubtes, fer suggeriments, informar de problemes, etc.). 

En el cas de les correccions, els textos poden anar marcats amb els canvis fets o no. 

Una bona comunicació entre usuari i assessor lingüístic és fonamental per guarantir la qualitat del document final. 
 

Terminis

Les presses i la qualitat no solen ser bons companys de viatge. Com més marge de temps hi haja per fer un treball, millor. 

Cal tenir en compte també que la tasca de traducció o correcció no sol començar immediatament o poc després de rebre un encàrrec, ja que sempre sol haver-hi encàrrecs en curs o pendents. 

En tot cas, s’intenta donar prioritat als encàrrecs urgents i complir amb les dates de lliurament sol·licitades pels usuaris, encara que no sempre podem garantir el compliment d'aquests terminis. En el cas de sol·licituds molt urgents o que cal que estiguen ineludiblement per a la data indicada, convé posar-se en contacte amb el responsable (per telèfon o en persona, preferentment) per agilitzar el procés i confirmar si l'encàrrec pot fer-se dins del termini sol·licitat o no.

Orientativament, els terminis mínims són els següents:

 

Correccions

1-2 pàgines: 2 dies laborables

3-10 pàgines: 4 dies laborables

11-20 pàgines: 7 dies laborables

Més de 20 pàgines: 10 dies laborables 

 

Traduccions

1-2 pàgines: 4 dies laborables

3-10 pàgines: 10 dies laborables

Més de 10 pàgines: 21 dies laborables

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia