UJI

Orientacions per a la traducció i correcció de documents de recerca

Última modificació: 10/04/2018 | Font: SLT

Orientacions per a la traducció i correcció de documents de recerca


Recomanacions generals

 1. El primer pas cap a l’èxit d’una publicació per traduir o corregir és que l’original estiga ben redactat. Per tant, és molt important revisar que siga el més clar possible i que la informació no siga redundant. Si escriviu un text en castellà per traduir, podeu consultar la guia Cómo escribir con claridad de la UE. Si escriviu directament en anglès, podeu consultar la guia equivalent (How to write clearly). Per a altres idiomes, consulteu ací.

  En aquest punt, és pertinent recordar que cal anar amb molta precaució si s’usen traductors automàtics i que en cas de fer-ho convé sempre revisar el text traduït, llevat que s’use simplement a efectes informatius (i no de producció de textos).
 2. Un altre punt important és adequar el text a les convencions pròpies de l’especialitat, més enllà dels aspectes purament lingüístics (com ara qüestions d’estructura i organització o de format). Potser és evident, però no escriuen igual els enginyers que els historiadors, encara que ho facen en la mateixa llengua.
 3. Convé també tenir present les normes d’estil de cada publicació concreta. Per això, és important consultar si la revista o editorial on vaja destinat el vostre escrit té instruccions específiques pel que fa al llenguatge o el format (encara que aquest últim aspecte sol ser responsabilitat última dels autors). Així, per exemple, és possible que en alguns casos hàgeu d'escriure en una variant determinada de la llengua (anglès britànic o americà), usar o evitar construccions en passiva, etc.
 4. També és molt important tenir en compte la finalitat de la traducció o correcció. Així, les estratègies a seguir no són iguals si el text és per publicar o no, si és per ser llegit o per ser escoltat, si el públic és especialitzat o no, etc.

Per tant, és important que faciliteu el màxim d’informació possible als traductors o correctors externs:

 1. Nom de la revista, editorial, congrés, etc.
 2. Documentació complementària: textos paral·lels (p. ex., articles propis o d’altres autors relacionats amb el tema que estiguen publicats, glossaris amb terminologia específica, etc.)
 3. Estil i format requerits
 4. Tipus de públic i àmbit geogràfic de destinació
 5. Text original, en el cas de textos per a corregir que han traduït els usuaris mateixos, ja que pot ajudar a aclarir el sentit d’algunes idees.

Tarifes

Les tarifes de traducció i correcció depenen de tota una sèrie de factors, entre els quals podem esmentar els següents:

 • El professional extern concret:
  Evidentment, no tots els traductors externs apliquen les mateixes tarifes; sovint, els traductors més experimentats o amb més volum de feina solen aplicar una tarifa més elevada.
   
 • La qualitat de l’original
  Com més ben redactat estiga el document original, més àgil resultarà la traducció o correcció del text.
  Així, un text que només presente problemes d’ortografia i gramàtica bàsica resultarà molt més fàcil de corregir que un text sense moltes faltes d’ortografia però amb frases excessivament llargues i un estil pesat. De la mateixa manera, aquestes darreres característiques en un text per a traduir dificultaran molt més la tasca que un text que siga clar i precís.
   
 • El grau d’especialització del text
  Independentment que cada traductor hauria d’encarregar-se d’àmbits temàtics de la seua especialitat, normalment s’aplica una tarifa més elevada com més especialitzat o tècnic és un text.
   
 • La combinació lingüística
  Algunes combinacions lingüístiques de traducció suposen un increment en la tarifa. El preu també sol ser més alt com menys traductors hi ha en una combinació determinada, encara que el desenvolupament de les noves tecnologies permet trobar traductors en qualsevol punt del món. 
   
 • Urgència
  Alguns traductors demanen un suplement a la tarifa bàsica quan la urgència de l’encàrrec obliga el traductor a fer "hores extres" i treballar amb tensió. El cost que ha d’assumir l’usuari pot ser un increment del 20% sobre el preu habitual. 
   
 • Format del fitxer
  També es pot aplicar un sobrecàrrec quan el fitxer que conté el text a traduir o corregir s’envia en un tipus de format especial (PDF, Powerpoint, etc.) que implica un treball extra de manipulació del text. En el cas de correccions, una possibilitat és marcar els canvis sobre paper, però aquesta pràctica és cada vegada menys habitual i pot presentar alguns problemes (enviament o lliurament del text, marcatge dels canvis, etc.)
   
 • Volum
  Alguns traductors ofereixen descomptes si la quantitat de paraules a traduir o corregir és alta, però no és una pràctica molt habitual. D’altra banda, alguns estableixen un preu mínim per encàrrec (de 15 o 20 euros aproximadament), per breu que siga el text.

Així doncs, a causa de totes aquestes variables, resulta difícil donar dades concretes per avançat. Les tarifes se solen aplicar sobretot per paraules, però també per caràcters, pàgines o fins i tot hores de treball (especialment en el cas de les correccions). Dit això, i a títol orientatiu, el rang de tarifes aplicat darrerament per traductors que han treballat per a la nostra àrea se situa aproximadament entre els 0,07 i 0,10 euros per paraula el cas de les traduccions, i al voltant de 0,025 euros per a correccions, preus que resulten bastant competitius per a treballs professionals de qualitat en el mercat actual.

Finalment, ací teniu alguns enllaços que poden servir-vos d’orientació sobre tarifes:

Terminis

Els terminis són també molt variables.

Els terminis de lliurament dels encàrrecs són també molt variables. En qualsevol cas, no cal dir que com més temps tinga un traductor, millor.

Convé deixar uns dies de marge des del moment en què el traductor o corrector torna l’encàrrec a l’autor fins que aquest el presenta o envia on corresponga, per tal de resoldre possibles dubtes o aclarir comentaris.

A més a més, cal tenir en compte que quan es rep un encàrrec, la tasca de traducció o correcció no sol començar immediatament, ja que és molt possible que un professional estiga encara acabant encàrrecs pendents o tinga d’altres ja aparaulats per a una data concreta.

Per la nostra experiència, els terminis habituals (des que s’envia un text fins que és tornat) són aproximadament els següents:

  Extensió del text
≤ 2 pàgines 3–10 pàgines 10–30 pàgines ≥ 30 pàgines
Traduccions 1-3 dies 4-10 dies 10-30 dies > 1 mes
Correccions 1-2 dies 3-7 dies 1-2 setmanes > 2 setmanes
*Es considera que una pàgina té 250–300 paraules

 

Com puc trobar un traductor o corrector?

1) A través d’associacions professionals de traductors:

2) A través de portals de traducció:

3) En moltes ocasions, les pròpies revistes científiques a les quals proposeu publicacions ofereixen serveis de correcció lingüística o donen enllaços a proveïdors d’aquests serveis. Per exemple:

4) Preguntant al Servei de Llengües i Terminologia o al Departament de Traducció de l’UJI.

A banda, és interessant que consulteu la guia per encarregar traduccions de l’APTIC.

Recursos

En la pàgina general de l’Àrea teniu una llista de recursos generals relacionats amb la traducció i correcció de textos en llengües estrangeres.

Específicament per al cas de la recerca, entre els recursos bibliogràfics són molts els manuals d’estil publicats que poden donar indicacions generals o precises, i en cada cas pot anar bé un o un altre. Si hi esteu interessats,consulteu-nos a l’Àrea.

A més a més, a la xarxa podeu trobar molts recursos d’ajuda a la redacció (en general i de documents de recerca, com per exemple:

Per últim, convé recordar que l’Àrea de Formació organitza periòdicament cursos específics de llengües entre els quals s’ofereixen alguns d’anglès orientats a la redacció d’articles científics o a la presentació de comunicacions. Podeu consultar la informació ací.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia