Inscripció, pagament i certificats

Curs 2016/2017
Última modificació: 05/09/2017 | Font: JUAN CARLOS SEGARRA SORIANO

Els cursos estan destinats als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i EST), preferentment; també s’hi poden inscriure altres persones majors de 18 anys.

L’admissió als cursos es fa per ordre d’inscripció fins al nombre màxim d’alumnes previst; si escau, els cursos amb una demanda suficient es poden desdoblar. Si algun curs no arriba al nombre mínim d’alumnes pot ser cancel·lat.

Els diners del preu la matrícula es retornen en els casos següents:

(a) Íntegrament si el curs es cancel·la.

(b) Exceptuant 5 euros de gestió,

1. En cas de malaltia documentada, si el curs no ha arribat al 15 % de les hores presencials;

2. Si abans de la data de confirmació del curs, l'alumnat es dóna de baixa per qualsevol altra raó.

En la resta de casos NO es retornen els diners.

Per poder inscriure’s en un curs s’ha d’acreditar documentalment el nivell anterior de coneixement de llengua, al Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). En els cursos de llengües estrangeres si no es disposa del certificat acreditatiu del nivell anterior es podrà fer una prova de nivell. Per poder fer aquesta prova cal haver pagat la inscripció al curs que es vol fer.

Podeu consultar l’escala dels diferents nivells de cada idioma en les taules d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Els cursos per a l’estudiantat tindran reconeguts crèdits ECTS, per a sol·licitar-los caldrà presentar el certificat d'assistència al curs.

Els cursos d’idiomes organitzats per a la Unitat de Formació del PAS poden veure modificat el calendari previst; per fer la inscripció cal seguir les seues instruccions.

Els certificats dels cursos de català (CIEACOVA) estan homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià d'acord amb l'Ordre 7/2017, de 2 de març.

La inscripció als cursos de català i espanyol com a llengua estrangera segueixen un procediment diferenciat. Consulteu-lo en http://www.uji.es/serveis/slt/adf/ser/clg/ang/ciceex.html.

Inscripció i pagament

La inscripció als cursos s'ha de fer a través del web (http://inscripcio.uji.es).

El pagament es pot fer únicament mitjançant l’aplicació TPV (targeta de crèdit) a la qual s’accedeix a través d’un formulari electrònic (http://inscripcio.uji.es). Si no es paga aquest rebut en les 48 hores següents a la inscripció, la matrícula s’anul•la automàticament i es perd la plaça en benefici de les persones que estiguen en llista d’espera. No cal portar cap rebut ni justificant al CAL; no obstant això, recordeu que heu d’imprimir o conservar el pdf de confirmació del pagament que genera l’aplicació TPV.

A les persones que no superen la prova de nivell, se'ls retornarà l'import de la matrícula, tret de 6 euros, que és el cost de la prova i de 5 euros per les despeses de gestió.

Consulteu el preu de la matrícula en la informació que hi ha de cada curs.

Certificat

Per obtindre el certificat d'un curs cal superar un examen final (convocatòria única) amb un 60% de la puntuació total. Per poder fer l'examen cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores presencials i haver realitzat totes les hores de treball autònom.

Les faltes d'assistència no es poden justificar en cap cas.

En el cas del català, per a obtindre el certificat acreditatiu del nivell, cal superar la prova de la CIEACOVA que tindrà lloc en acabar el curs. Aquests certificats estan homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià d'acord amb l'Ordre 7/2017, de 2 de març. Per a obtindre el certificat d'assistència al curs, cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores presencials i haver realitzat totes les hores de treball autònom.

 

Més informació

Centre d’Aprenentatge de Llengües
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Mòdul departamental TI, nivell 0
Av. Sos Baynat, s/n
12071 - Castelló de la Plana

Telèfon +34 964 729 468
cal@uji.es
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/adf/ser/cal.html

Servei de Llengües i Terminologia 
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Mòdul departamental TI, nivell 0
Av. Sos Baynat, s/n
12071 - Castelló de la Plana
Telèfons +34 964 728 881; +34 964 728 935
slt@uji.es
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/adf
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16