Enfocament i avaluació

12/01/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els cursos de català del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) segons el quadre d'adaptacions.

El professorat adopta els rols d'organització i de direcció de les activitats, i també la conducció del curs. Tanmateix les seues funcions principals són les de suport i guia a l'aprenent en el seu procés d'aprenentatge. Els cursos estan centrats en els aprenents i en les seues necessitats, interessos, motivacions i en la seua capacitat d'expressar-se. L'ensenyament comunicatiu ha de crear a classe les condicions adequades per a fer possible un ús autèntic de la llengua, i no tan sols la repetició i la pràctica d'estructures sense una finalitat comunicativa. Els cursos estan centrats en el significat d'allò que es vol comunicar, i no en la forma o les estructures a aprendre. Per tant, tot i que no es defuig el tractament explícit de la gramàtica (de manera deductiva o inductiva), aquesta s'aborda sempre d'acord amb els objectius de les activitats o tasques previstes. És a dir, no es parla o escriu per practicar la gramàtica, sinó per expressar idees amb una finalitat específica.

En els cursos semipresencials, l'autoaprenentatge en forma part integral, d'acord amb l'objectiu de promoció de l'autonomia de l'aprenent. L'estudiantat realitza un total de 60 hores presencials i 20 hores de treball autònom complementari. Per a realitzar aquestes hores complementàries, pot triar entre l'assistència als grups de conversa i/o treballar amb els recursos que el professorat posa al seu abast a l'Aula Virtual i aquells que trobarà al CAL virtual.

Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL)

El CAL és un espai d'aprenentatge on, de manera autònoma, es pot aprendre català segons el ritme i la disponibilitat de cada persona, amb tot tipus de recursos i materials, i amb assessorament personalitzat. S'hi poden dur a terme activitats relacionades amb el curs i millorar aspectes concrets d'interès individual.

Aula Virtual (AV)

L’AV és l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge que dona suport complementari a les classes presencials. El professorat posa a l’abast dels aprenents informació, en forma de documents i d’enllaços seleccionats a la xarxa, relacionats amb els continguts del curs, proposa activitats d'aprenentatge i arreplega les propostes elaborades per l'estudiantat. Es pot fer, així, un seguiment de cada aprenent i valorar de manera personalitzada el seu progrés.

Grups de conversa

Els cursos es poden complementar amb la participació als grups de conversa organitzats al CAL. La pràctica de la conversa està integrada en els cursos virtuals.

Certificats 

Per a poder fer la prova final del curs, en els cursos presencials s’ha d’assistir a un mínim del 80% de les hores presencials del curs i haver realitzat les hores de treball autònom. En els cursos virtuals s'han d'haver fet totes les tasques del curs. Els certificats emesos per haver superat la prova final del curs tenen validesa únicament dins de la Universitat Jaume I.

Avaluació

En acabar els cursos es fa una prova final. L'alumnat que la supera té dret a un certificat que acredita el nivell de llengua. Aquest certificat té validesa interna.

Al gener i al juny, la CIEACOVA, de la qual l'SLT és membre, convoca proves per a obtenir-ne el certificat acreditatiu, homologat per tots els serveis lingüístics universitaris i per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià d'acord amb l'Ordre 2/2017, de 2 de març.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia