Metodologia i avaluació

14/12/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cursos 

Els cursos d'anglès del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I estan adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) d'acord amb el quadre d'equivalències.

L’objectiu general dels cursos d'anglès no és ensenyar la llengua en ella mateixa, sinó ensenyar a comunicar-se amb ella mitjançant el seu ús. S'emmarca dins del que està establert en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, segons el qual l’aprenent hauria de ser capaç de dur a terme progressives tasques de comunicació per a desenvolupar gradualment la seua competència comunicativa.
Des d'un punt de vista didàctic, aquests cursos parteixen d'un enfocament comunicatiu de la llengua. L’enfocament comunicatiu es centra en els interessos de l’aprenent, responsable del seu propi aprenentatge, i en el procés d’adquisició.  A partir d’ací, la llengua s’entén com un element de comunicació, totes les activitats han d’anar enfocades al fet que l’aprenent necessita usar la llengua per comunicar-se. L'ensenyament comunicatiu ha de crear a classe les condicions adequades per a fer possible un ús autèntic de la llengua i no tan sols la repetició i la pràctica d'estructures sense una finalitat comunicativa. Els cursos estan centrats en el significat d'allò que es vol comunicar, i no en la forma o les estructures a aprendre. Per tant, tot i que no es defuig el tractament explícit de la gramàtica (cal conèixer-la com a element necessari i indispensable per construir correctament un discurs), aquesta s'aborda sempre d'acord amb els objectius de les activitats o tasques previstes. És a dir, no es parla per practicar la gramàtica, sinó per dir coses que considerem interessants. El que es fa en classe és una preparació per a la comunicació real.

En aquesta modalitat d'aprenentatge, els participants realitzen un total de 50/60 hores en l'Aula Virtual i 20 hores de treball autònom complementari. Per a realitzar aquestes hores complementàries, l'aprenent pot triar entre la participació en els grups de conversa i/o treballar amb els recursos que el professorat posa al seu abast a l'Aula Virtual i aquells que trobarà en el CAL i/o en el CAL virtual

Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL)

El CAL és un espai d'aprenentatge on, de manera autònoma, es pot aprendre anglès segons el ritme i la disponibilitat de cada persona, amb tot tipus de recursos i materials, i amb assessorament personalitzat. Es poden dur a terme activitats relacionades amb el curs i millorar aspectes concrets d'interès individual.

L'aula Virtual (AV)

L'AV és l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge que recolza i complementa  les classes presencials. El professorat posa a l'abast dels aprenents informació, en forma de documents i d'enllaços seleccionats a la xarxa, proposa activitats d'aprenentatge i arreplega les propostes elaborades per l'estudiantat. Es pot fer, així, un seguiment de cada aprenent i valorar de manera personalitza­da el seu progrés.

Avaluació

Per a poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores de classe.

L'avaluació es duu a terme d'acord amb els següents valors:

1. Examen final, que té les següents parts:

Comprensió lectora
Consisteix en un mínim de dos textos o fragments escrits. Les tasques a realitzar poden tractar sobre aspectes gramaticals, lèxics, microhabilitats lectores, etc. Els exercicis poden ser de resposta múltiple, transferència d'informació, ordenació d'informació, de relació d'elements, etc.

Comprensió oral
En aquesta part, els examinands han de solucionar tasques sobre un mínim de dos textos orals. Els textos poden ser de viva veu, en suport àudio i/o vídeo.

Expressió escrita
En una o més tasques, els examinands han de redactar almenys un dels tipus de textos treballats durant el curs (carta formal o informal, nota, resum, etc.).

Estructures lingüístiques
Els aspectes gramaticals es poden avaluar separadament en exercicis de producció específics (completar un text amb espais, etc.).

Expressió oral
Consisteix en un mínim de dues activitats de contingut i enfocament diferent (solució d'una tasca, comentari d'una fotografia, conversa personal, presentació, etc.). Almenys una de les tasques es duu a terme preferentment per parelles. Normalment hi ha dos examinadors presents en l'examen, un d'ells el professor del curs.

Les intervencions dels examinands s'enregistraran per poder atendre possibles reclamacions.

COMPONENTS DE L'AVALUACIÓ    
                  
Examen final: comprensió lectora (20%)                            
Examen final: comprensió oral (20%)                                    
Examen final: expressió escrita (20%)                                  
Examen final: expressió oral (20%)                                         
Examen final: estructures lingüístiques (20%)        

Per a aprovar l'examen s'exigeix superar els mínims (10%) de totes les habilitats. Aquests mínims són orientatius i poden variar lleugerament segons el contingut de l'examen.                 

2. Avaluació continuada, que inclou els següents aspectes:

Treball personal
Examen de mitjan curs
Participació en classe

A més de superar totes les habilitats incloses en l'examen, els examinands han d'arribar a un 60% global per a aprovar el curs. En aquest cas tindran dret a un certificat oficial de la Universitat Jaume I expedit pel Servei de Llengües i Terminologia, en el qual consta que l'examinand és apte i apareix el percentatge total obtingut. 

Tots els cursos de llengua general inclouen una prova final en els darrers dies de classe, la superació de la qual dona dret a un certificat d'aprofitament. L'assistència de al menys el 80% de les hores presencials i la realització de les hores de treball autònom (CAL i/o assistència a algun grup de conversa) són necessàries per a obtenir el certificat d'aprofitament.

En els cursos virtuals s'han d'haver fet totes les tasques del curs.

Els certificats dels cursos de formació organitzats pel Servei de Llengües i Terminologia serveixen per a acreditar el nivell de llengua però únicament dins de la Universitat Jaume I.

Les segones parts dels cursos de llengua general donen dret a certificats que acrediten, de manera interna, nivells de domini de la llengua. Per exemple, el curs B1.2 (2a part) acredita el nivell B1 i el B2.2, acredita el nivell B2. 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia