UJI
 • UJI
 • Autoaprenentatge

Aprendre a aprendre

20/06/2018 | SLT

Una de les finalitat de l'Àrea de Formació és aconseguir que els usuaris siguen capaços d'aprendre autònomament. Des d'aquest punt de vista, es vol incidir en la reflexió sobre el propi aprenentatge i es vol desenvolupar la capacitat d'aprendre. Per això hem dedicat una àrea del CAL a aprendre a aprendre, s'han elaborat diferents fitxes i qüestionaris, materials que faciliten l'autoaprenentatge, i s'ha destinat un espai per afavorir aquest procés.

La figura de l'assessor/a té aquesta mateixa finalitat, és un element més al servei de l'usuari del CAL que pretén, especialment, facilitar l'aprenentatge perquè siga el mateix aprenent qui aprenga a aprendre.

Si "autoaprenentatge és un terme que fa referència a totes les situacions en què l'aprenent treballa sense control directe del professor o la professora i fora de l'àmbit de la classe" (BOSCH, MIREIA Autonomia i aprenentatge de llengües. Barcelona: Graó, 1996), l’aprenent al CAL pot aprendre a aprendre per saber organitzar la informació, seleccionar allò més important i saber utilitzar més tard el coneixement après. Aquestes tasques requereixen tindre assolides una sèrie d’estratègies i posar-les en pràctica. Aprendre a aprendre suposa, doncs, prendre consciència d’allò que es vol aprendre i com es vol aprendre.

Els materials d'aprendre a aprendre permeten planificar l’aprenentatge, organitzar-lo o avaluar-lo. Són un conjunt d’eines que ajuden l'aprenent a determinar quines són les seues necessitats, quin és el procés d'aprenentatge que està duent a terme, quin és el resultat del seu aprenentatge i quines possibilitats li ofereix un centre d’autoaprenentatge.

El CAL és de molta utilitat sobretot per a les persones que volen aprendre a aprendre:

 • Volen millorar la seua formació en llengües.
 • Volen fer pràctiques d'aspectes concrets d’una llengua o complementar els coneixements apresos en un curs.
 • Volen aprendre amb més rapidesa.
 • Intenten mantenir, reciclar o reforçar els coneixements ja adquirits anteriorment.
 • Desitgen practicar alguna habilitat concreta de la llengua.
 • Necessiten preparar-se per a exàmens oficials.
 • No disposen d'un horari fix per estudiar.

Es pot afirmar que el CAL proporciona tot un seguit d'avantatges a les persones interessades a aprendre llengua d'una manera autònoma:

 • L’aprenent marca el seu ritme d'aprenentatge: es pot aprendre el que es vol i com es vol.
 • L'aprenent és conscient del seu procés d'aprenentatge i del nivell assolit.
 • L’aprenent tria els objectius, les activitats i els continguts del seu pla d’aprenentatge.
 • L'aprenent disposa de flexibilitat horària i pot aprendre amb la rapidesa i el ritme que li interesse.
 • L'aprenent aprèn a aprendre, i això li serveix per a tota classe d'aprenentatge.
 • L'avaluació es fa d'acord amb els objectius proposats i el treball realitzat, per tant és vàlida i fiable.
 • L’aprenent pot resoldre de manera immediata dubtes lingüístics i focalitzar l’aprenentatge d’aspectes concrets de la llengua.
 • Es disposa d’assessors que orienten i ajuden a aprendre de manera personalitzada.
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia