FAQ Acreditació Lingüística

30/11/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 

 

1. Com es poden acreditar a la Universitat Jaume I els coneixements de llengües o aconseguir l’acreditació?

A la Universitat Jaume I (UJI) hi ha diverses maneres d’acreditar els nivells de competència lingüística.

  1. Mitjançant una prova d'acreditació a l’UJI.
  2. Amb la incorporació a l'expedient dels certificats de proves d’altres institucions externes reconegudes en les taules d'equivalències de l'UJI.
  3. Amb els certificats dels cursos del Servei de Llengües i Terminologia (SLT).

2Puc acreditar un certificat de nivell expedit per qualsevol institució i en qualsevol moment?

Sí. Tanmateix, només són vàlids els certificats expedits per institucions i organismes oficials que es basen en els nivells establerts pel MECR i avaluen les quatre destreses bàsiques: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió i interacció orals. D’altra banda, la validesa d’alguns certificats pot caducar, si així ho indica el mateix document o l’organisme que l’haja expedit.

  Hi queden exclosos de reconeixement les assignatures de llengües dels plans d’estudi de les titulacions i els cursos de formació d’idiomes estrangers que no s’hagen organitzat a l’UJI.

3. Tinc un certificat que no està en la taula d’equivalències. Què hi puc fer?

El Servei de Llengües i Terminologia pot homologar altres certificats no continguts en les taules d’equivalència, i d’altres idiomes, a petició de la persona interessada i d’acord amb la normativa vigent.

4Hi ha certificats que es reconeguen automàticament?

   Es reconeixen automàticament els certificats de les proves d’acreditació i dels cursos de llengües estrangeres que l’UJI organitza mitjançant la Secció de Formació de l’SLT.

En el teu perfil de l'aplicació IGLU (Expedient personal) pots consultar el nivell de reconeixements de llengües assolit que hi tens reconegut mitjançant aquestes proves.

5.Tinc un certificat que no apareix al meu expedient, on l’he de presentar?

Cal que presentes el certificat original en el Registre General de la Universitat Jaume I i enviar una sol·licitud dirigida al Servei de Llengües i Terminologia. 

Procediment per a sol·licitar la validació de certificats de llengües al Servei de Llengües i Terminologia.

L’acreditació lingüística quedarà validada en l’apartat Nivell de coneixement d’idiomes assolit, de l’aplicació IGLU. En cas d'incidència, has de posar-te en contacte amb l’Administració de l'SLT: infoslt@uji.es | infocal@uji.es

6. He realitzat alguns cursos de formació de llengües a l’UJI, em serveixen per a acreditar el nivell de llengua?

Els certificats dels cursos de formació organitzats per l’SLT acrediten el nivell de llengua únicament dins la Universitat Jaume I.

7. Tinc un certificat que m’acredita un nivell B1 però només se’m reconeix un nivell A2, per què?

En els certificats que reflecteixen el nivell concret de cada destresa (expressió oral i escrita, així com comprensió auditiva i de lectura), es reconeix com a nivell del certificat el mínim obtingut en qualsevol de les destreses, amb independència del nivell global que figure en el document.

8. Quines proves oficials d’idiomes s’organitzen a l’UJI? Quin reconeixement tenen?

La Universitat Jaume I, mitjançant el Servei de Llengües i Terminologia (SLT), publica anualment dues convocatòries de proves d’acreditació d’idiomes (alemany, anglès, català, francès i italià), als mesos de maig/juny i entre novembre i gener. 

En el cas d'anglès i català, els certificats de les proves CertAcles i de la CIEACOVA tenen un reconeixement oficial.

En el cas d'alemany, italià i francès, només tenen validesa interna.

9. Caduquen els certificats d’acreditació lingüística?

Els certificats de les proves que es realitzen a la nostra Universitat (CertAcles, Cieacova, Cambridge i els de les altres llengües) no tenen caducitat, per bé que sí que hi ha alguns certificats d’altres institucions com ara els IELTS que emet Cambridge que són vàlids, únicament, durant 2 anys. Tanmateix, tant els KET, PET, FCE, CAE i CPE com els Linguaskill, d’aquesta mateixa institució, no tenen data de caducitat i són vàlids sempre.

10. Quin tipus d’acreditació em convé més?

No existeix una resposta única a aquesta pregunta. Hi ha proves de nivells específics, proves multinivell, hi ha proves convocades per organismes ben diversos... El primer que has de fer és pensar per a què vols el certificat d’acreditació i seleccionar el que millor se t'hi adapte: als webs respectius hi trobaràs tota la informació que necessites. A més, altres factors que pots tenir en compte són la caducitat, la validesa, el lloc on es reconeixen, si estan homologats, o no, els preus i el temps que triguen a lliurar les notes i expedir-ne el certificat.

Has de tenir en compte que l’examen ha d’avaluar les 4 destreses bàsiques del MECR (expressió i interacció oral i escrita, comprensió oral i de lectura). També has de tenir en compte que en els certificats que reflecteixen el nivell concret de cada destresa, es reconeixerà el nivell més baix obtingut en les destreses.

11. Què he de fer per inscriure’m en les proves d’acreditació que organitza l’UJI?

Una volta obert el termini d’inscripció, que es pot consultar al web de la Secció de Formació, es pot fer la inscripció a les proves, que serà a través de lassistent electrònic.

12. Hi ha formació complementària per a l’acreditació?

Sí, la Secció de Formació de l’SLT de l’UJI organitza cursos de preparació específics  per a les proves i també hi ofereix recursos per a l’autoformació.

13. Si suspenc l’examen de nivell B2, em certificaran el nivell B1?

No, en absolut. A més, si en la prova de domini no se supera el nivell específic al qual s’opta, no s’hi expedeix cap certificat.

14. Hi ha requisit lingüístic  a l'UJI?

Només hi ha requisit lingüístic per a l'estudiantat del Grau en Mestre/a. En aquest cas, per obtenir el títol, cal acreditar un nivell C1 de català i B1 d'una llengua estrangera.

A més, per a matricular-se en el Pràcticum I, cal acreditar un nivell B1 de català i per a matricular-se en el Pràcticum III de la menció d'anglès, serà obligatori acreditar un nivell B2 d'anglès.

Tanmateix, cal tindre present que l'estudiantat de qualsevol altra titulació que vulga participar en un programa de mobilitat o intercanvi (Erasmus, Amèrica del Nord, Àsia I Oceania) necessitarà d'acreditar algun nivell de llengua (des de l'A1 fins al B2 de llengües estrangeres atenent la universitat de destinació i convocatòria.

També serà obligatori estar en possessió d'un nivell B1 d'una llengua estrangera per accedir al Màster de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

15. Què faig si he perdut el certificat?

Si has perdut el certificat, pots demanar-nos un duplicat mitjançant una sol·licitud per Registre General de la Universitat Jaume I dirigida al Servei de Llengües i Terminologia. La taxa del duplicat és de 5 €.

16. Tinc preguntes que no estan resoltes en aquesta guia, qui me les pot resoldre?

Si tens més preguntes, pots escriure a acreditaciouji@uji.es

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia