UJI

Enfocament i avaluació

Última modificació: 18/05/2015 | Font: SLT

Els cursos de francès del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat  Jaume I estan adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) de la manera següent:

Nivells del MECR Nivells dels cursos del SLT Nivells dels cursos de l’EOI
 A Usuari bàsic A1 A1 Découverte 1r nivell bàsic
A2 A2.1 Survie 2n nivell bàsic
A2.2 Survie  
 B Usuari  independent B1 B1.1 Seuil I (1a part) 1r nivell intermedi
B1.1 Seuil I (2a part)  
B1.2 Seuil II (1a part)  2n nivell intermedi
B1.2 Seuil II (2a part)  
B2 B2.1 Autonomie 1r nivell avançat
B2.2 Efficacité I 2n nivell avançat
C Usuari competent C1 - -

C2

-

-

Des d’un punt de vista didàctic, aquests cursos parteixen d’un enfocament comunicatiu de la llengua. Això vol dir que l’estudiantat aprèn a usar la llengua, és a dir, a comunicar-se. Els cursos, doncs, estan centrats en el significat d'allò que es vol comunicar, i no en la forma o les estructures a aprendre. Per tant, tot i que no es defuig el tractament explícit de la gramàtica (de manera inductiva o deductiva), aquesta s'aborda sempre d'acord amb els objectius de les activitats o tasques previstes.

En aquesta modalitat d’aprenentatge, els participants realitzen un total de 50 hores presencials, 10 hores de conversa i 10 hores de treball autònom complementari. Per a realitzar aquestes hores de treball autònom, l’aprenent pot triar entre l’assistència al CAL i l’Aula Virtual (o entre totes dues).

Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL)

El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot aprendre francès segons el ritme i la disponibilitat de cada persona, amb tot tipus de recursos i materials, i amb assessorament personalitzat. S'hi poden dur a terme activitats relacionades amb el curs i millorar aspectes concrets d'interès individual.

L’Aula Virtual (AV)

L’AV és l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge que dóna suport complementari a les classes presencials. El professorat posa a l’abast dels aprenents informació, en forma de documents i d’enllaços seleccionats a la xarxa, proposa activitats d’aprenentatge i recull les propostes elaborades per l’estudiant. Es pot fer, així, un seguiment de cada aprenent i valorar-ne de manera personalitza­da el seu progrés.

Grups de conversa

Els cursos es complementen amb la participació en els grups de conversa organitzats al CAL.

Avaluació

S’ha d’assistir a un mínim del 80% de les hores presencials, al 80% de les hores de grup de conversa i fer el 100% de les hores d’Aula Virtual o de CAL.

L'avaluació es duu a terme d'acord amb els següents valors:

  1. Avaluació continuada, que inclou els següents aspectes:
    • Treball personal
    • Tasques realitzades a l’Aula Virtual o al CAL
    • Examen de mitjan curs
    • Participació a classe
  2. Examen final, que té les següents parts:

Comprensió lectora

Consisteix en un mínim de dos textos o fragments escrits. Les tasques a realitzar poden tractar sobre aspectes gramaticals, lèxics, microhabilitats lectores, etc. Els exercicis poden ser de resposta múltiple, transferència d'informació, ordenació d'informació, relacionar elements, etc.

Comprensió oral

En aquesta part, els examinands han de solucionar tasques sobre un mínim de dos textos orals. Els textos poden ser de viva veu, en suport àudio i/o vídeo.

Expressió escrita

En una o més tasques, els examinands han de redactar almenys un dels tipus de textos treballats durant el curs (carta formal o informal, nota, resum, etc.).

Els aspectes gramaticals es poden avaluar separadament en exercicis de producció específics (completar un text amb espais, etc.).

Expressió oral

Consisteix en un mínim de dues activitats de contingut i enfocament diferent (solució d'una tasca, comentari d'una fotografia, conversa personal, presentació, etc.).

Per aprovar l'examen s'exigeix superar els mínims de totes les habilitats. Aquests mínims són orientatius i poden variar lleugerament segons el contingut de l'examen.

Components de l'avaluació valor mínim exigit
Avaluació continuada 20% 0%
Examen final: comprensió lectora 20% 10%
Examen final: comprensió oral 20% 10%
Examen final: expressió escrita 20% 10%
Examen final: expressió oral 20% 10%

A més de superar totes les habilitats incloses en l'examen, els examinands han d'arribar a un 60% global per aprovar el curs. En aquest cas tindran dret a un certificat oficial de la Universitat Jaume I expedit pel Servei de Llengües i Terminologia, en el qual consta que l'examinand és apte i apareix el percentatge total obtingut. Si cal traduir aquest percentatge a les notes habituals, es poden utilitzar les següents equivalències:

60%-69% Aprovat
70%-79% Bé
80%-89% Notable
90%-100% Excel·lent

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia