UJI

Recursos per a l'autoaprenentatge

Última modificació: 05/05/2020 | Font: SLT

1. Comprensió oral

Lectures. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

GENERALITAT VALENCIANA

Selecció de lectures de nivell A2 per practicar la comprensió oral i escrita acompanyades de test de resposta Veritable/Fals.

FontdelCat. Activitats de comprensió global

GENERALITAT DE CATALUNYA I UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.

Consta de 5 mòduls amb activitats orals, escrites, lectures i activitats de comprensió global basades en situacions pròpies de la universitat, tant en contextos formals com informals.

Quaderns virtuals. Diàlegs

JOAQUIM VILAR SAIS. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Recull de cinc diàlegs protagonitzats per alumnes d'Aula d'Acollida que es poden veure, escoltar i llegir en vídeo. Cada diàleg és un full amb exercicis de comprensió oral i lectora.

Glops de lectura i comprensió

LLUÍS RIUS OLIVA. EDU365.COM. DEPARTAMENT D'ENSENTAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Recull d'activitats de comprensió escrita i oral agrupades en diferents nivells: inicial, intermedi, avançat i expert.

Escolta, llig i respon

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Recull 6 activitats de comprensió oral i escrita sobre temes quotidians.

[torna a l’índex]

2. Expressió i interacció oral

Viure a Catalunya. Comencem a parlar

GENERALITAT DE CATALUNYA

Recull de converses senzilles sobre temes quotidians adreçat a persones que acaben d'arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana. Es tracta d'un complement de Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.

A l’abast. Comunicació bàsica en llengua catalana

CONSORCI PER AL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA I LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA DE LES ILLES BALEARS. GOVERN DE LES ILLES BALEARS.

Conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. Permet escoltar les frases pronunciades per parlants nadius.

Guies de conversa universitària

SERVEIS LINGÜÍSTICS UNIVERSITAT DE BARCELONA

Material que forma part del projecte Interc@t. Publicades en català-alemany-anglès-aranès-basc-castellà-francès-gallec-italià-neerlandès-polonès-portuguès-rus; i les guies bilingües amazic-català, àrab-català, japonès-català i xinès-català.

CLASS-TALK Fraseologia de la docència Universitària

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE MANRESA. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.

Recull d’expressions més habituals en la docència. Es poden llegir i escoltar. Hi ha diferents combinacions lingüístiques: català-anglès, anglès-català, anglès-espanyol, espanyol-anglès, català-espanyol, espanyol-català.

Parla català

PARLACATALÀ.ORG

Plataforma social que facilita la comunicació en situacions en què la comunicació presencial és més difícil.

Practica converses curtes

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Recull de 12 converses en les situacions quotidianes més habituals.

Aprén situacions de cada dia

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Recull d'expressions més habituals: saludar, dir adéu, donar les gràcies, demanar l'hora, etc.

[torna a l’índex]

3. Comprensió escrita

Exercicis de comprensió lectora

IES SABADELL

Recull d’exercicis que pretén guiar una sèrie de raonaments cap a la construcció d’una interpretació del missatge escrit.

Textos digitals per a la comprensió lectora

FERRAN GARCÍA

Adreçat als aprenents que necessiten reforçar o que volen ampliar aquells aspectes relacionats amb la capacitat de comprensió lectora.

Quadern Virtual. Comprensió lectora en llengua catalana

SEBASTIÀ MORA MASOT. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Tres quaderns amb diverses lectures amb preguntes per a cada lectura. També hi ha exercicis de comprensió basats en gràfics de trens, horaris, mapes d’autobús i mapes de metro. Destinats a alumnes d’educació primària, tot i que pot ser útil per a aprenents de nivells A i B de català.

Lectures segures

PAU SEGURA I MARIBEL MARTÍ

Eines en format digital per a la comprensió lectora i audiovisual.

Aprenem

Materials per a l'aprenentatge del català classificats per nivells: inicial, elemental, intermedi i avançat.

[torna a l’índex]

4. Expressió escrita

Quadern digital. Escriure a l’ESO

EDUCACIÓ I FORMACIÓ INTERACTIVA.XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Proposta didàctica per al desenvolupament de les habilitats d’expressió escrita i la consecució de l’autonomia de l’alumnat, a qui proporciona les tècniques i recursos necessaris per organitzar el seu propi treball en l’àrea de composició escrita i per utilitzar la llengua escrita en situacions de comunicació cada cop més variades i complexes.

Centre de redacció

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Web de suport a les necessitats de redacció i comunicació acadèmica. En l’apartat Test d’autoavaluació trobareu de dos tipus diferents de tests.

Quaderns virtuals. La cohesió textual

CARME MARTÍNEZ TARGA. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Exercicis interactius i autocorrectius per a l'aprenentatge de la llengua catalana. Plantejats a partir de fragments de textos de la literatura catalana i algun de periodístic. Com a suport teòric d'alguns temes hi ha un material addicional en format PDF.

Quadern virtual. Descrivim bandolers

SARA ARJONA TÉLLEZ I ANA PUJOL BRUNET. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Diferents activitats per treballar la descripció de persones.

Vincles

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Material per exercitar les quatre habilitats pròpies de tota competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure). Els materials interactius s'han dissenyat de manera que es puguen utilitzar amb autonomia.

Argumenta

SERVEI DE LLENGÜES DE LA UAB I SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA DE LA UPC

Recurs per millorar les competències lingüístiques i comunicatives que ajuda a produir tota mena de textos orals i escrits formals propis de l’àmbit universitari i a assolir un grau òptim de competència en qualsevol situació comunicativa.

Guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final de grau

UNIVERSITAT DE BARCELONA. SERVEIS LINGÜÍSTICS

Recull de recursos per a l'elaboració del treball escrit i la presentació oral del treball final de grau segons els criteris de la Universitat de Barcelona. Hi ha consells,  orientacions, exercicis autoavaluatius, reconacions per a l'exposició oral amb exemples il·lustratius, etc.

Recursos de redacció

UNIVERSITAT POLITÈCTICA DE CATALUNYA. SERVEIS I RECURSOS LINGÜÍSTICS. 

Recursos de redacció, criteris lingüístics, canvis en l'ortografia de l'IEC 2016, dubtes més freqüents, models de documents, etc.

Signes de puntuació

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA.

Manual de signes de puntuació.

20 recomanacions per a redactar bé 

XARXA VIVES D'UNIVERSITATS

Guia breu per redactar continguts acadèmics d'acord amb els estàndards de qualitat universitària.

Redacció especialitzada

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Web que té com a objectiu ajudar a escriure textos especialitzats, tant en l'àmbit laboral com en el social.  S'hi donen recomanacions i exemples de textos i fragments reals extrets del nostre entorn. També s'hi tracten les qüestions més importants de la comunicació escrita especialitzada de manera comprensiva i sintètica.

[torna a l’índex]

5. Vocabulari i lèxic

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges

GENERALITAT DE CATALUNYA

Té dues parts: una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu. El vocabulari té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per temes. El centre d’interès a què correspon cada làmina es troba en català, castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab i xinès. Inclou un mapa comarcal i un mapamundi.

Viure a Catalunya. Làmines de vocabulari i guia didàctica

GENERALITAT DE CATALUNYA

Col·lecció de 10 làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic. Les làmines s'han elaborat a partir de la publicació Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Podeu consultar-les, en format PDF, tant amb els noms impresos com sense.

Vivim junts. Materials per aprendre català

GENERALITAT DE CATALUNYA

Els materials, organitzats per temes, s’adrecen principalment a la població immigrada. També poden ser útils per a d’altres aprenents de nivells inicials.

Cosmolèxia. Quadern per a l’aprenentatge de lèxic

DOLORS RAMÍREZ JUANOLA. XTEC. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Pensat per a millorar la competència lèxica dels estudiants, enfocat a l'adquisició del vocabulari i a la millora de la comprensió lectora i la competència discursiva en general.

BAL. Biblioteca d’aplicacions lèxiques

ENCICLOPÈDIA CATALANA

Aprenentatge de la llengua a través de diferents tipus de jocs lingüístics i de totes les possibilitats que el món multimèdia ens ofereix. Es pot consultar el diccionari DIDAC abans de respondre, i comprovar-ne després els resultats.

MUD de mots

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

Unitats didàctiques amb exercicis sobre lèxic de camps semàntics concrets pensats per a estudiants de secundària i batxillerat.

Lliçons i exercicis de lèxic

Variada selecció de materials que tracten sobre lèxic, formació de paraules, derivació, composició, habilitació, etc.

Lliçons i exercicis de semàntica

Variada selecció de materials que tracten sobre semàntica, lexicografia, terminologia, vocabularis, etc.

Memrise 

Cursos creats per la comunitat Memrise. Hi podem trobar activitats de vocabulari bàsic (A1 i A2) sobre la família, el treball, el menjar, els colors, la casa, etc.

[torna a l’índex]

6. Fonètica i pronunciació

Guia de correcció fonètica

GABRIEL BIBILONI

Guia destinada als professionals que han de donar un model de llengua, com ara el professorat o els professionals dels mitjans de comunicació audiovisuals, conté una sèrie d’orientacions per a una bona pronunciació, models de pronunciació i un glossari de termes.

Els sons del català 

JOAN SOLÀ, JOSEFINA CARRERA I CLÀUDIA PONS

Conjunt de recursos i materials que s’han elaborat per facilitar l’ensenyament de la fonètica catalana en totes aquelles assignatures de l’ensenyament superior i, també, de l’ensenyament secundari i d’altres ensenyaments que tenen aquesta disciplina per objecte d’estudi o mitjà de treball.

Pronunciem

JOSEP PI MALLARACH

Activitats de pronunciació catalana per a alumnat nouvingut.

És a dir. Fonètica 

CCMA

Orientacions per a la pronúncia de noms i termes catalans o catalanitzats i de noms i termes no catalans ni catalanitzats.

Saó: Sistema d’ajuda a la lectura en veu alta del valencià 

UNIVERSITAT D’ALACANT – ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Programa que anota textos per a indicar la pronunciació correcta de mots conflictius.

Lliçons i exercicis de fonètica

Variada selecció de materials que tracten la fonètica, la fonologia, l’ortologia i l’entonació de manera teòrica i pràctica.

Diccionari de Dubtes del Català Oral

XARXA VIVES D'UNIVERSITATS

Una eina per a l'aprenentatge de múltiples nivells educatius i un recurs lingüístic on trobaràs:

- Més de 18.000 exemples de pronúncia dels termes amb major susceptibilitat d'error.
- Àudios de totes les varietats lingüístiques del català: central, mallorquí, nord-occidental, rossellonès, valencià i per primera vegada en un diccionari sonor... l'alguerès!

El DDCOR s'allunya de l'estructura clàssica de diccionari i inclou un índex d'indicacions de pronúncia i criteris de cerca que faciliten la consulta.

[torna a l’índex]

7. Gramàtica

Activitats Clic ESO. Llengua catalana.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Recull d’activitats d’ortografia, morfologia i lèxic de llengua catalana per a l’estudiantat de l’ESO. Útils per a aprenents de nivell B1, B2 i C1.

Estudi i pràctica del nom

GENERALITAT DE CATALUNYA

Recull d’activitats per a practicar la formació i flexió dels noms.  Adreçat a l’estudiantat de l’ESO. Útil per a aprenents de nivell B1 i B2.

Activitats curriculars Primària 

GENERALITAT DE CATALUNYA

Recull d’activitats autocorrectives d’ortografia, morfologia i lèxic de llengua catalana per a l’estudiantat de l’ESO. Útils per a aprenents de nivell A2 i B1.

Quadern virtual. Els pronoms relatius

RAMON GRANYÓ VALLVERDÚ. XTEC. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

Per a l’ensenyament-aprenentatge dels pronoms relatius: les oracions de relatiu i les seves funcions, les diferents formes que poden funcionar com a pronom relatiu i en especial les formes QUE i QUÈ.

Quadern virtual. La s sorda i la s sonora

SEBASTIÀ MORA MASOT. XTEC. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

S’hi treballa la fonètica i l'ortografia (s sorda / s sonora) de la llengua catalana.

Aventura’t amb l’ortografia

GENERALITAT DE CATALUNYA

Material interactiu pensat per a la pràctica de l’ortografia. Són activitats graduades per nivell de dificultat (elemental, mitjà i elevat). S’utilitza com a recurs de lectura de diferents tipologies textuals, potencia la capacitat de deducció de les normes ortogràfiques per l’observació i la pràctica sistemàtica.

Exercicis

CAV - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

Fitxes d’exercicis variats (ortografia, morfosintaxi, lèxic, etc) de nivells A2, B1, C1 i C2 en format PDF.

Lliçons i exercicis de gramàtica

Variada selecció de materials gramaticals classificats en obres de consulta, cursos i manuals.

Lliçons i exercicis de morfologia

Variada selecció de materials que tracten la morfologia de manera teòrica i pràctica.

Lliçons i exercicis d’ortografia

Variada selecció de materials que tracten l’ortografia de manera teòrica i pràctica.

Lliçons i exercicis de sintaxi

Variada selecció de materials que tracten la sintaxi de manera teòrica i pràctica.

Exercicis autocorrectius de nivell superior (C2) en línia

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Activitats de resposta múltiple, associació, selecció, omplir buits, trencaclosques i mots encreuats. Hi ha una taula amb els diferents eixos temàtics a partir dels quals es pot accedir directament al contingut desitjat.

Pràctic

Programa que integra un conjunt d’activitats autocorrectives. Les activitats estan elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV.

Polimèdia

Continguts gramaticals explicats en vídeo. Adients com a reforç i complement de l'ensenyament presencial i de l'autoaprenentatge. 

Curs de llengua catalana de nivell C

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Manual amb continguts teòrics i activitats d'ortografia, morfosintaxi, lèxic, expressió escrita, expressió oral i models d'exàmens de nivell C. Hi inclou les solucions de les activitats pràctiques.

[torna a l’índex]

8. Dictats

Dictats d’autoaprenentatge del CAL de l’UJI  

SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA. UNIVERSITAT JAUME I.

Dictats en línia, per millorar l’ortografia i l'expressió escrita. Classificats en tres nivells de dificultat: elemental, suficiència-mitjà, i superior.

Dictats per a l’autoaprenentatge del valencià

SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Dictats per  treballar l’ortografia i l’expressió escrita. Classificats en tres nivells de dificultat: elemental, mitjà, i superior.

Dictats del CAV de la Universitat de la Universitat Politècnica de València 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

Dictats en línia, per millorar l’ortografia i l'expressió escrita. Classificats en tres nivells de dificultat: elemental (B1), mitjà (C1), i superior (C2).

Dictats de Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 

GENERALITAT VALENCIANA

Dictats de nivell mitjà i superior per a la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Dictats en línia

GENERALITAT DE CATALUNYA

188 dictats en línia de nivell intermedi, suficiència i superior útils per a treballar les regles de l’ortografia i les seues excepcions.

Dictats

GENERALITAT DE CATALUNYA

Dictats de nivell elemental i avançat. Per a la pràctica de l’escriptura en llengua catalana, ajuda en la identificació del so i la grafia de les paraules. Útil per a l’alumnat de l’ESO i per a d’altres aprenents.

[torna a l’índex]

9. Cursos en línia

Speakcat 

UNIVERSITAT DE GIRONA. UNIVERSITATS CATALANES. COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I RECERCA DEL DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA.

Curs de català per a principiants ambientat en un context universitari, amb exercicis i activitats que descobreixen la gramàtica i el vocabulari bàsics de la llengua. També conté exercicis i activitats relacionats amb aspectes pràctics de la vida quotidiana universitària. El curs consta de 10 unitats. Facilita un diccionari, un llistat d'abreviatures, un quadre gramatical i un assistent personal.

Intercat 

SERVEIS LINGÜÍSTICS DE LES UNIVERSITATS CATALANES. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Conjunt de recursos electrònics per introduir-se en la llengua i cultura catalanes, pensat especialment per a estudiants de programes de mobilitat que visiten les universitats de Catalunya.

GALÍ (Guia per a l’Autoaprenentatge Interactiu de la Llengua)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Materials de nivell bàsic de llengua catalana amb activitats que desenvolupen les habilitats bàsiques de coneixement lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure.

SALC (Servei d’Autoformació en Llengua Catalana) 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Material d'autoaprenentatge que permet treballar els nivells intermedi, de suficiència i superior de la llengua catalana. S’hi poden trobar  proves de nivell, exercicis autocorrectius, fitxes de teoria, fitxes personals de treball, propostes de treball estàndard, dictats, bibliografia complementària, un diccionari electrònic, informació sobre l’acreditació del nivell de llengua i consells per aprendre a aprendre…

Parla.cat

GENERALITAT DE CATALUNYA. INSTITUT RAMON LLULL. CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

Espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana dividit en quatre nivells de dificultat: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Cada nivell està dividit en 3 mòduls. S’hi poden realitzar activitats de gramàtica, de comprensió oral i escrita i d’expressió oral i escrita.

Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana

SECRETARIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA. GENERALITAT DE CATALUNYA.

El material de nivell intermedi i suficiència, equivalent al nivell B2 i C1 del MECR, permet aprendre d’una manera autònoma. Es pot triar per on començar a treballar, en funció de les necessitats.

PELC (Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana)

CONSORCI PER AL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA. GOVERN DE LES ILLES BALEARS.

Inclou teoria i exercicis autocorrectius dissenyats per a l'autoaprenentatge.

INTER-VAL Cursos de valencià en línia

GENERALITAT VALENCIANA

Exercicis autocorrectius de comprensió escrita i estructures lingüístiques de nivell mitjà i superior basats en les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Curs de català

GOETHE VERLAG BOOK

Recurs en línia de nivell A1. Hi ha llibre de frases, vocabulari i àudios bilibgües espanyol/català i monolingües, català, que es poden descarregar.

 

[torna a l’índex]

10. Diccionaris

Diccionari de la llengua catalana. DIEC2

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Diccionari de referència de la llengua catalana. El DIEC2 permet dos tipus de cerca: la consulta bàsica i la consulta avançada. La primera permet de veure la llista de les entrades que compleixen la condició de cerca seleccionada i els articles a què corresponen aquestes entrades. La consulta avançada permet introduir diversos filtres.

Diccionari català-valencià-balear

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. EDITORIAL MOLL

La consulta del DCVB en versió electrònica reprodueix la consulta convencional d’un diccionari imprès. A partir del mot d’entrada, s’accedeix a l’article corresponent del DCVB.

Diccionari.cat 

GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA

El Diccionari.cat conté més de 88.500 entrades, gairebé 22.000 i més de 172.000 definicions. Des d’aquesta adreça es pot consultar també l’Enciclopèdia.cat, el diccionari escolar, el diccionari de medicina i el diccionari multilingüe.

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Incorpora més de 75.000 paraules amb informació relativa a la seua variació morfològica, especificant-ne la pronunciació en aquells casos en què l'ortografia no és transparent.

Diccionari valencià en línia ( valencià- castellà i castellà – valencià)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ. GENERALITAT VALENCIANA

Diccionaris elaborats a partir de les bases de dades integrades en el programa de traducció i correcció del valencià Salt 3.0, de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.

Diccionari visual

CONSELL DE MALLORCA

Diccionari en imatges del vocabulari més quotidià. En format PDF.

Vocabularis tècnics per àrees

SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Ampli recull de vocabularis tècnics que es poden descarregar en format PDF. També hi ha una relació de publicacions en paper.

[torna a l’índex]

11. Tests

CIEACOVA

Proves de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

EOI de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Català per a no catalanoparlants: Models de proves autocorrectives per al Certificat de nivell intermedi i el Certificat de nivell avançat.

Exàmens i solucionaris en documents PDF de les Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Recopilació d’exàmens de la JQCV que s'han realitzat fins ara i atenent a la nova estructura d'examen.

CIFALC

COMISSIÓ INTERNUINIVERSITÀRIA DE FORMACIÓ EN LLENGUA CATALANA

Diferents models d’exàmens amb solucionari dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Proves de català

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. GENERALITAT DE CATALUNYA

Estructura i descripció de les proves de nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Proves de l'EBAP

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Models de proves de nivell A2, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu.

Test de nivell B1, B2, C1, C2

LLENGUALAB - CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

Test que permet situar-te en el nivell de llengua que es té. Gratuït.

[torna a l’índex]
 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia