UJI
 • UJI
 • Nivell C2 Mastery

Nivell C2 Mastery

Última modificació: 15/02/2017 | Font: SLT

Objectius generals de nivell

Els aprenents d’aquest nivell han de ser conscients de la relació que existeix entre la llengua, la cultura que l’envolta i la importància dels registres. Han de desenvolupar l’afició a llegir tot tipus de textos: general i de ficció. Han de ser capaços d’adaptar l’ús de la llengua a un ampli ventall de situacions socials, i expressar opinions i interactuar mitjançant textos orals i escrits reconeixent i fent un ús adient dels registres. Les persones que superen aquest nivell estan preparats per ocupar llocs de responsabilitat en el món del treball o per accedir a un curs universitari, entre d’altres possibilitats. Hi ha uns descriptors de referència per a oferir transparència i coherència en el reconeixement dels nivells. L’aprenentatge autònom en aquest nivell ha de ser un procés totalment assumit i suficientment interioritzat tant per part de l’alumnat com del professorat per tal d’assolir competències que estableixen els objectius. L’aprenentatge suposa una progressió que inclou tant l’aspecte horitzontal com el vertical. El primer es refereix a l’increment dels continguts i el segon inclou l’ampliació dels àmbits i situacions comunicatives en els quals l’aprenent haurà d’utilitzar l'idioma. En aquesta línia, s’hauria d’oferir a les persones aprenents mitjans i estratègies que reforcen l’autoaprenentatge.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Comprensió lectora

a) Comprendre i interpretar de forma crítica pràcticament qualsevol mena d’escrit, inclosos textos abstractes i d'estructura complexa o textos literaris, contemporanis o clàssics, fins i tot aquells en els quals abunden els jocs de paraules, l'argot o les expressions idiomàtiques, col·loquials o regionals, apreciant-ne les distincions subtils d'estil i significat, tant implícit com explícit.

b) Comprendre informes complexos, com ara un contracte de lloguer amb les implicacions legals que comporta.

c) Comprendre correspondència, fins i tot la de naturalesa específica, que tracte qüestions legals i administratives, com ara els aspectes d’una compravenda.

Expressió escrita i interacció

a) Escriure textos extensos amb claredat i fluïdesa que mostren un domini de la correcció gramatical, un coneixement ampli i precís del lèxic i un control dels registres i estils adients. En aquest nivell els textos produïts han de mostrar una habilitat de comunicació que no presenti dificultats per al lector.

b) Escriure cartes complexes i ben estructurades en l’estil adequat com ara una sol·licitud, un oferiment o una reclamació a un superior, a les autoritats, als serveis socials o a un client comercial.

c) Escriure cartes personals informals o semi formals en les quals l’aprenent pot expressar de manera conscient matisos subtils de significat, inclosos els usos al·lusius de l'idioma.

d) Escriure un ampli ventall de textos clars i ben estructurats, expressant els punts de vista de manera extensa; fer servir un llenguatge, un lèxic, un registre i un estil personal utilitzat amb seguretat i total adequació al propòsit de la tasca i al destinatari de l’escrit. e) Escriure cartes sobre temes referents a negociacions de bens i serveis d’una manera adequada amb l’objectiu d’obtenir un resultat positiu, com ara una carta de reclamació a un banc, etc.

f) Escriure textos argumentatius i discursius, informes, o articles complexos que presentin arguments d’una manera coherent, amb una estructura lògica i eficaç que ajude el destinatari a adonar-se se dels punts més significatius i a recordar-los.

g) Escriure resums o ressenyes d’obres professionals, literàries o artístiques o d’altres sobre esdeveniments culturals, musicals o cinematogràfics.

Comprensió auditiva

a) Comprendre sense cap mena de dificultat qualsevol tipus de producció oral en directe o emesa pels mitjans de comunicació, encara que la velocitat de parla siga ràpida com la d’un nadiu, a condició que l’aprenent tinga temps de familiaritzar-se amb l’accent.

b) Poder seguir, encara que la comprensió no siga del tot perfecta, conferències especialitzades i presentacions que continguen usos col·loquials, expressions regionals o una terminologia no familiar.

c) Comprendre acudits i al·lusions referents a un contingut cultural que no siga excessivament localista i ser capaç d’identificar l’ús de la ironia i el sarcasme treurent-ne les conclusions apropiades sobre el seu ús.

d) Comprendre programes de cinema i televisió sense dificultat, i apreciar-ne l’humor, els matisos i els significats implícits, encara que la complexitat de certes expressions o argot pot presentar dificultats.

Expressió oral i interacció Expressió oral:

· Descriure o presentar arguments i monòlegs sostinguts que s’exposen de forma fluïda, ben estructurada, controlada, elaborada, en un estil apropiat al context i amb una estructura lògica que ajude a l’auditori a adonar-se dels punts significatius i a recordar-los.

· En adreçar-se a una audiència, presentar temes complexos amb seguretat i de forma ben articulada. Si l’audiència no està familiaritzada amb el tema tractat, l’aprenent ha de poder estructurar i adaptar el discurs a les necessitats i requisits dels oients. L’aprenent ha de ser capaç de reaccionar i respondre a tota mena de preguntes, fins i tot hostils, per part de l’audiència i fer-ho sense ambigüitat. Ha de poder desviar-se d’un punt determinat quan l’audiència ho requereix, de forma que no s’interrompe el fluir natural del discurs.

Interacció:

a) Participar sense esforç en tota mena de converses i discussions, i mostrar un bon ús d’expressions idiomàtiques i col·loquials.

a) Presentar una descripció o una argumentació d’una manera planera i fluida en un estil adequat al context i amb una estructura lògica i eficaç que ajude el destinatari a adonar-se dels punts més significatius i recordar-los.

b) Expressar-se amb fluïdesa i transmetre matisos subtils de significat amb precisió. En cas de dificultat, l’aprenent ha de poder tornar enrere, reestructurar el discurs i corregir-lo de manera que els altres interlocutors gairebé no se n’adonen.

c) Participar en les converses de manera que el fet de no ser natiu no produisque incomoditat a l’interlocutor; intervenir de forma apropiada sense que les limitacions lingüístiques suposen un impediment per a les relacions socials i personals en anglès.

d) Participar en discussions formals sobre temes complexos, presentant un argument persuasiu i eloqüent, de manera que el discurs produït es pugue considerar satisfactori. e) Prendre i mantenir el torn de paraula fins i tot quan s’ha de respondre a preguntes i intervencions hostils.

f) Formular contra-arguments d’una manera adequada i posant esment en l’ús de les convencions socials adients per no causar incomoditat en els interlocutors.

g) Comprendre i copsar la majoria de acudits i referències culturals.

h) Participar plenament com a entrevistat o entrevistador i mostrar la capacitat de el torn de paraula; estructurar el discurs i la interacció amb la seguretat que confereix la fluïdesa i el bon domini i de la llengua.

CONTINGUTS MORFOSINTACTICS

1. L’ORACIÓ SIMPLE. Consolidació i ampliació dels nivells anteriors.

 1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició.

1.1.1. Oració declarativa.

Formes el·líptiques: Vegeu nivells anteriors.

Omissió del subjecte i el verb: Vegeu nivells anteriors

Posició dels elements.

1.1.2. Oració interrogativa.

Interrogatives retòriques: Vegeu nivells anteriors.

Interrogatives parcials: Vegeu nivells anteriors.

Consolidació i ampliació de nivells anteriors: Question tags; echo questions (negative and affirmative) with modal verbs.

Omissió del subjecte / V (Aux): Coming to the pub? Wanna a biscuit?

Disjuntives: Vegeu nivells anteriors.

1.1.3. Oració exclamativa: Vegeu nivells anteriors.

1.1.4. Oració imperativa: Vegeu nivells anteriors.

2. L’ORACIÓ COMPOSTA. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

Expressió de relacions lògiques.

2.1. Oracions de:

- Coordinació: Amb i sense inversió: Vegeu el nivell C1.

- Concessió: Vegeu nivells anteriors.

- Oposició: Vegeu nivells anteriors.

- Comparació: Vegeu nivells anteriors.

- Causa i resultat:

participi amb -ing: Knowing that Mr Jones is a keen angler, his wife is well  used to the time he spends sitting on the river bank; etc.

Darrera de adjectiu: Aware that the plane was about to board; I ran towards the departure gate.

I felt rather nervous for I had never done a test like this before.

Amb inversió: Such was the shortage of rain that the authorities had to ration water.

So strong was the wind that many garden fences fell down.

- Finalitat: Vegeu nivells anteriors.

- Condició: But for my friends, I would never have survived that illness.

Frases condicionals de tipus hipotètiques  i mixtes: We wouldn’t be in such a mess if you had put a little more thought into the organization of this event; etc.

Frases condicionals amb inversió: Were we to stop using fossil fuels, the planet would eventually recover from pollution; But for your help, I’d never have made it back to base camp; etc.

2.2. El·lipsis i substitució.

2.2.1. El·lipsis:

He said he would take early retirement as soon as he could and he has; etc.

2.2.2. Substitució:

I chose the roast duck, she chose the same; A: Did Mary take the letter? B: I don’t know, she might have done; etc.

2.3. Relacions temporals.

Locucions temporals: Vegeu nivells anteriors.

Amb inversió: Rarely ....unless: Rarely do I spend money unless it is an absolute necessity; Scarcely... when  ;Scarcely had they opened the door  when the alarm went off; Hardly ... than; Hardly had we finished the first project when our team was given an even more complicated task; Seldom would one find a vinyl record in such good condition; etc.

2.4. Estructures emfàtiques especials:

- Fronting and cleft sentences. Vegeu nivells anteriors.

- Inversió en oracions amb adverbis negatiius o restrictius:

Little did they realise that their conversations were being recorded; Only when I git home did I realise that I had left my bag on the bus.

2.5. Revisió i consolidació de l’estil indirecte amb verbs enunciatius en un registre formal: Sam made it exceptionally clear that he had been nowhere near the factory at the time of the break in.

3. EL SINTAGMA NOMINAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

3.1. Nucli.

3.1.1. Substantiu. Collective nouns + singular verb: A flock of geese is nesting in the woods; the jury is dining on take-away chicken; the committee meets on Thursdays; etc.

3.1.2. Gènere.

3.1.3. Número.

3.1.4. Cas. Vegeu nivells anteriors.

3.1.5. Pronoms.

- Recíprocs.

- Indefinits.

- Demostratius.          

- Reflexius.

- Possessius.

3.2. Modificació del nucli. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

Mitjançant:

- Els determinants:

Consolidació i ampliació de les normes d’ús i omissió de l’article definit: The Tower of London; London Bridge; the Times; Time magazine; ús de l’article definit quan és pre-modificat i posmodificat, etc.

- Quantificadors: Consolidació i ampliació de nivells anteriors

 Most people enjoy going to the cinema; the cinema is the most popular form of entertainment; etc.

- Possessive noun + gerund:

The concert was interrupted by the dogs' barking, the ducks' quacking, and the babies' squalling.

- Afixos per formar noms a partir de verbs i adjectius: scarce / scarcity; (un)ready / (un)readiness; forgetful / forgetfulness; etc.

- Prefixos d’ús freqüent: disclosure; malpractice, etc.

- SAdj posposat: the actors nominated( for the award); somewhere relaxing, etc.

- SV : We saw Peter racing across the supermarket car park; etc

- SPrep : under cover of darkness; at no extra charge; etc.

4. EL SINTAGMA ADJECTIU. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

4.1. Nucli

4.1.1. Classes.

- D’ús lexicalitzat (Collocations) Vegeu nivells anteriors. 

- Atributiu.

- Predicatiu.

4.1.2. Grau..

- Ús del comparatiu.

- Ús del superlatiu. Intensificació.

4.2. Modificació del nucli mitjançant:

- Gradable and non-gradable adjectives

- Afixos més comuns: irksome; loathsome; awsome; tiresome;  argumentative; talkative;uncommunicative,  etc.

- Oracions de relatiu: defining and non-defining.

- Oracions reduïdes de relatiu: Stumbling as he ran across the pitch, the striker managed to score yet another goal.

5. EL SINTAGMA VERBAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors..

5.1. Nucli. Verb.

5.1.1. Classes:

- Transitiu / no transitiu.

- Ditransitiu.

- Verb patterns.

- Verbs lèxics (phrasal verbs).

5.1.2. Temps verbals.

Aprofundiment i consolidació dels temps verbals estudiats en nivells anteriors.

- Expressió del present.

- Expressió del passat: casos que presenten dificultats: She was to have worked in her mother’s business, but she decided to continue with her studies.

- Expressió del futur:

La expressió de possibilitat futura amb expressions alternatives:

There is a distinct / slight / faint chance that you will have to re-sit the test.

She’s highly/ hardly likely/ unlikely to get the promotion she so wants.

- El mode subjunctiu: It’s high time you stopped wasting time and got yourself a decent job.

 Should we lose our way, we’ll have no problem as Jane will have her mobile phone with her.

The doctor suggested that Sam take some time off work.

It’s abolutely essential that I be informed as soon as the managing director arrives.

5.1.3.  Aspecte: Consolidació i aprofundiment de nivells anteriors.

- Duratiu.

- Habitual.

- Incoatiu.

- Iteratiu.

- Verb patterns.

- Modal verbs.

- Verbs amb significat dinàmic i d’estat:

Verbs de percepció: resemble, recognise, etc..

Verbs de comunicació: agree, deny, etc

Verbs de possessió: belong, concern, involve, etc.

Verbs de emocions: adore, appeal, despise, etc

Verbs de pensament: consider, doubt, etc.

5.1.4. Modalitat: verbs modals: Vegeu nivells anteriors.

5.1.5. Veu passiva i activa.

- Veu passiva:

Despite the theatre being awarded an 60,000 pound grant last year, further funding is being sought through the National Lottery.

Your gas cooker has been inspected and as no fault has been found,  it will be delivered once more to your home early next week.

There are reported to have been a record  number of accidents on the roads this year.

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

6.1. Nucli. Adverbi i locucions adverbials.

6.1.1. Classes:

- Restrictius.

- Actitudinals: honestly, seriously, confidentially, personally, surprisingly, ideally, economically, officially, obviously, clearly, surely, undoubtedly.

- Discursius: nevertheless,  otherwise, etc.

6.1.2. Grau.

- Positiu / relatiu: Vegeu nivells anteriors.

6.2.  Modificació del nucli: Consolidació de nivells anteriors.

6.3. Posició dels elements del sintagma:

- Posició relativa dels elements en cadenes d’adverbis i locucions de manera, lloc i temps.

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL:

7.1. Preposició i locucions preposicionals.

under cover of ; in contrast to; at no extra charge; in aid of; to be of the opinion that; in the habit of + ing; etc.

7.2. Modificació del nucli. (Vegeu nivells anteriors).

7.3. Posició dels elements del sintagma. (Vegeu nivells anteriors).

7.4. Funcions sintàctiques del sintagma preposicional: Subjecte, Comp. Agent, predicatiu, atribut, CN i CC.

7.5. Preposition dependent adjectives. Vegeu nivell avançat.

7.6. Preposition dependent verbs: approve of; blame something on somebody; differ from; mistake somebody for somebody else; regard as, etc.

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS.

Consolidació de les normes ortogràfiques de nivells anteriors.  

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS.

Consolidació dels continguts dels nivells anteriors amb èmfasi en un intent evident d’imitació del model nadiu.

CONTINGUTS TEMÀTICS

El tipus de textos que l’aprenent haurà de tractar quedarà determinat pel tipus d’activitat comunicativa. El mitjà utilitzat (telèfon, ràdio, àudio, ordinador, manuscrits, etc.) influirà en el procés de producció i recepció.

S’indiquen les següents àrees:

 1. Perspectiva social de l’habitatge: l’evolució de les ciutats: present i passat; trasllats de domicili, desplaçaments forçosos; llocs de residència, intercanvi de cases, tipus d’habitatges més sol·licitats, suburbis; condicions d’habitabilitat dels habitatges, dificultats d’accés a un habitatge; habitatges protegits; habitatges sense condicions d’habitabilitat; els  esquàters; procés de llogar, comprar i vendre un habitatge.
 2. Llei, crim i delicte: delictes comuns, ofenses i crims; denunciar un delicte; càstigs; cadena perpètua, la pena de mort; la responsabilitat criminal; etc. Processos legals: arrest, detenció, judicis, sentències, apel·lacions; la vida a les  presons, la rehabilitació i la reinserció social; la seguretat ciutadana, etc.
 1. Serveis per a la ciutadania: serveis de salut; serveis socials;  serveis d’urgències; assistència social; l’ús de serveis públics; recursos culturals: biblioteques, parcs, centres socials; societats civils i ONG, gestions i negociacions amb les diverses entitats; procediments bancaris, sol·licitar un préstec o  hipoteca; targetes de crèdit i dèbit, gestionar préstecs bancaris; la immigració, actituds i comportaments de les comunitats d’escollida;  processos per a obtenir la nacionalitat; tramitacions i informes d’accidents, etc.
 1. Esdeveniments i personatges destacats: coneixements bàsics sobre els governs (parlaments i senats), les funcions de les institucions governamentals més representatives; personatges de la història, la literatura, la política, etc; les guerres mundials; el colonialisme; la formació de la llengua; el  sufragi universal; les dones i el vot; la gent jove i el vot; etc.
 1. La família i les diverses organitzacions familiars: matrimoni; divorci; violència domèstica; segones núpcies; famílies d’acollida; adopció; l’educació dels infants, els matrimonis interculturals; els rituals referits al naixement, al matrimoni i a la mort; la monogàmia i la poligàmia, etc.
 1. El món del treball: Satisfacció en el lloc de treball; igualtat; acomiadament del treball: implicacions; intimidació  i assetjament en el treball; normes internes de les empreses; descripció de diferents llocs de treball; problemes relacionats amb el treball, els procediments d’entrevista i selecció en el treball; els currículums personals; els canvis de professió; entrenament i estratègies per sol·licitar un lloc de treball; la immigració i el treball, treballar a altres països; les qualificacions acadèmiques; les necessitats educatives enfocades a l’obtenció d’un treball, etc
 2. L’educació: l’ensenyament primari, secundari i universitari; la formació professional; la formació permanent, estudis; escoles i aules; educació d’adults; formalitzar documentació; processos administratius; l’organització dels sistemes educatius a diversos països. L’educació laica i l’educació religiosa, etc.
 3. El medi ambient: el trànsit; el trànsit excessiu, la contaminació; els canvis climàtics; l’efecte hivernacle; el concepte de sostenibilitat; tractament de residus; temes relacionats amb el consumisme; els excessos en l’alimentació i el vestir. Els  assajos i la recerca sobre el medi ambient. Contribucions personals a la sostenibilitat mediambiental (la petjada ecològica). Les energies renovables, etc.
 4. La salut física i mental: La cultura de la nutrició; la interpretació de la informació nutritiva dels aliments; la relació entre el menjar i la bona salut; visites al metge; la  interpretació de la informació sobre una malaltia; les prescripcions mèdiques; malalties comunes més freqüents i els seus símptomes, etc.
 1. Oci i cultura: el cinema; la música i el teatre; l’esport; la televisió; les ressenyes de pel·lícules; les formes alternatives de passar les hores d’oci; les tradicions més arrelades, les festes; les vacances i els viatges com a mitjans per a descobrir i contrastar les diferents cultures; cultura popular, expressions i refranys, ironia i humor, etc.
 1. La publicitat i el consumisme: maneres alternatives d’adquirir productes; Internet i els seus avantatges i desavantatges; la globalització; conseqüències ambientals del consum excessiu: protecció dels consumidors; drets dels consumidors; reclamacions  formals; les garanties dels productes, la publicació d’anuncis; la publicitat enganyosa, etc.
 1. Ciència i tecnologia:  els materials, equips i mecanismes de seguretat; la recerca, els avanços mèdics i tecnològics; la manipulació genètica i les seves implicacions ètiques; possibles usos delictius i criminals de les noves tecnologies, etc.      

      13. La natura i el món animal: El comportament animal i humà; la nostra relació amb els animals; les espècies de flora i fauna en                vies d’extinció; la construcció de parcs zoològics i parcs nacionals; el conflicte entre els animals salvatges i la població humana,              etc.

 1. La seguretat i el perill del món que ens envolta. Les catàstrofes naturals i les catàstrofes provocades. La seguretat ciutadana. Els conflictes bèl·lics en el món actual. El terrorisme. Les oscil·lacions del sistema econòmic, etc.

Les àrees que tenen més demanda pel que fa a l’organització de C2 són les següents:

- El món social i turístic:

· Mantenir conversacions de caràcter informal durant un període de temps extens i poder tractar i discutir sobre temes abstractes o culturals amb un bon grau de fluïdesa i ventall d’expressions.

· Entendre opinions o arguments complexos com els que s’expressen a la premsa i publicacions de qualitat.

· Escriure cartes sobre la majoria de temes. Les dificultats en llegir qualsevol text han de quedar reduïdes al nivell lèxic.

- El món del treball:

· Contribuir i participar amb efectivitat a les reunions i seminaris de la pròpia àrea de treball i presentar arguments a favor i en contra de qualsevol tema.

· Comprendre la correspondència expressada en llenguatge no estàndard.

· Poder participar i manejar una àmplia gamma de situacions rutinàries i no rutinàries en les quals es requereixen serveis professionals per part de companys de treball o contactes externs.

- El món acadèmic:

· Poder seguir i participar en discussions de contingut abstracte, com ara el balanç de vàries alternatives, o estudiar les conclusions d’un tema per tal d’arribar a un acord.

· Llegir amb la rapidesa suficient que permeta afrontar les demandes d’un curs acadèmic.

· Escriure assajos que mostren una capacitat evident de comunicació i que no produeixen gaire dificultat d’enteniment per al lector.

AVALUACIÓ

a. Descripció de la prova

La prova consta de les següents parts:

ÀREA DE COMPRENSIÓ

Comprensió oral. En aquesta part, els examinands han de solucionar tasques sobre un mínim de dos textos orals de registres diferents. Les tasques poden ser del tipus marcar si les afirmacions són vertaderes o falses, de resposta múltiple o respondre preguntes de forma senzilla sobre els textos.

Comprensió escrita. Consisteix en un mínim de dos textos o fragments escrits de registres diferents. Les tasques a realitzar poden tractar sobre aspectes gramaticals, lèxics, microhabilitats lectores, etc. Els exercicis poden ser de resposta múltiple, transferència d'informació, ordenació d'informació, relacionar elements, etc.

EXPRESSIÓ ESCRITA

Els examinands han de redactar un text curt a triar entre dos, com ara un missatge electrònic, una nota curta, una postal, etc.; i un text més llarg a triar entre dos de tipologia narrativa, discursiva, descriptiva o informativa depenent del nivell.

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Els examinands han de demostrar els coneixements sobre vocabulari i estructures bàsiques. Els aspectes gramaticals es poden avaluar en exercicis de producció específics (completar un text amb espais, etc.)

EXPRESSIÓ ORAL

Consisteix en un mínim de dues activitats de contingut i enfocament diferent (exposició sobre un tema i mantindre una conversa amb dos examinadors).

b. Criteris d’avaluació

ÀREA DE COMPRENSIÓ (40 punts)

Comprensió oral. Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

Comprensió escrita. Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

EXPRESSIÓ ESCRITA (20 punts)

Les tasques d’aquesta prova s’avaluaran d’acord amb els següents criteris:

Adequació. L’ajustament al format requerit; l’adequació al registre en funció del destinatari, propòsit i situació; la rellevància del contingut i el compliment de la tasca.
Cohesió i coherència. L’organització de la informació i de les idees; l’ús de connectors discursius, d’altres mecanismes d’interconnexió i dels signes de puntuació.
Riquesa. La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.
Correcció. L’ús gramatical, sintàctic i lèxic correctes.

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS (20 punts)

Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

EXPRESSIÓ ORAL (20 punts)

En les dos parts de la prova oral s’avaluarà:

Adequació. Es refereix al compliment de la tasca: si la informació està relacionada amb el tema i la tasca i si segueix les pautes i/o punts que conformen la dita tasca, respectant els temps d’intervenció establits en les instruccions i l’extensió s’ajusta la que es requereix. En la fase d’interacció, el candidat demostra si sap iniciar, mantindre o acabar una conversació o demanar aclariments quan no entén.
Coherència i cohesió. Es refereix a l’organització de la informació i de les idees de manera lògica perquè el discurs siga fàcilment comprensible.
Fluïdesa. Es refereix a la capacitat d’expressar-se amb un ritme prou regular per a no interrompre la comunicació amb vacil•lacions o pauses excessives o massa llargues per al nivell.
Riquesa. Es refereix a la varietat i precisió del vocabulari i les estructures utilitzades en la mesura que la situació comunicativa ho demane i el nivell de competència ho permeta.
Correcció. Es refereix a l’ús correcte gramatical, sintàctic, lèxic i de pronunciació.

Per superar aquesta prova i obtenir el certificat d’APTE, cal obtenir un 50% en cada àrea i un 60% del total de la prova.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia